Vår struktur

Vi har etablerat ett delledningssystem för varje perspektiv som innehåller både de olika delarna i systemet med till exempel mål och mätetal, policy och riktlinjer, organisation mm samt en process för ett kontinuerligt förbättringsarbete i varje del (enligt principen Plan-Do-Check-Act). Alla delledningssystem förenas av en gemensam struktur och utgör en integrerad del i företagets hela ledningssystem.


Figur 1 Dokumentationens indelning


Figur 2 Process för förbättringsarbetet

De styrande dokumenten är skiktade i tre nivåer:
- Policy – Svarar på frågan ”Varför”?
- Regler och riktlinjer – Svarar på frågan ”Vad”?
- Anvisningar – Svarar på frågan ”Hur”?

Policydokumentet uttrycker Itellos viljeinriktning och motivation inom området. I detta dokument anges omfattning, övergripande mål, ansvar och hur målen ska säkerställas. Regler och Rutiner beskriver vad som ska göras inom området för att möta viljeinriktningen i policyn, till exempel vad är organisationens omfattning, vad ska mätas och följas upp? Anvisningarna anger hur arbetet sker i vardagen. De anger också hur eventuella behov av Redovisande dokument ska tas fram och underhållas, till exempel ett skrotningsprotokoll av PC. Som underlag till de styrande dokumenten finns Underlagsdokument vilka omfattar olika typer av krav för utformningen av det aktuella ledningssystemet, till exempel intressentanalyser, lagkrav mm.

Vid sidan om dessa styrande dokument så har vi även tagit fram en lättillgänglig handledning och utbildning för alla medarbetare.

Läs mer om hur vi uppfyller skallkraven inom:

- Miljöhantering i enlighet med ISO 14 001
- Informationssäkerhet i enlighet med ISO 27 001
- Riskhantering i enlighet med ISO 31 000
- Kontinuitetshantering i enlighet med ISO 22 301
- Socialt ansvarstagande i enlighet med ISO 26 000
- Arbetsmiljöhantering i enlighet med kommande ISO 45 001

Tillbaka till sidan om vårt hållbarhetsarbete.