• Swedish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Hållbarhet

Itello har som ambition att ha ett helhetsperspektiv på företaget, våra medarbetare, våra kunder, våra partners och leverantörer samt vår omvärld. Vi tycker det är viktigt att företaget och medarbetarna alltid ser till möjligheten att bidra till en mer hållbar värld. Vi vill därför att hela vår verksamhet i vardagen och i fortvarighet ska påverkas av ett antal perspektiv:

 • Arbetsmiljöhantering i enlighet med ISO 45 001
 • Socialt ansvarstagande i enlighet med ISO 26 000
 • Miljöhantering i enlighet med ISO 14 001

Vi har etablerat ett delledningssystem för varje perspektiv som innehåller både de olika delarna i systemet med till exempel mål och mätetal, policy och riktlinjer, organisation mm samt en process för ett kontinuerligt förbättringsarbete i varje del. När det gäller miljö har vi tagit steget fullt ut och certifierat vårt system för miljöhantering enligt standarden ISO 14001.
För socialt ansvarstagande finns ingen certifieringsmöjlighet men vi har fått vår egendeklaration verifierad.
För arbetsmiljö planerar vi att certifiera även detta ledningssystem när vi får möjlighet. Itello har också valt att nyttja ISOs grundtänk som en checklista för att säkra att alla bör- och skall-krav uppfyllts.

Hitta samtliga Itellos certifieringar på https://certificatechecker.dnvgl.com/

 • Arbetsmiljöhantering - ISO 45001
 • Socialt ansvarstagande - ISO 26000
 • Miljöhantering - ISO 14001

Itello bedriver ett aktivt arbete inom socialt ansvarstagande. Detta gör vi för att vi vill ta vårt ansvar för hållbar utveckling i samhället och miljön, och för att leva upp till våra huvudsakliga intressenters förväntningar. Tanken att alla organisationer bär ett ansvar för att skapa ett välfungerande samhälle tilltalar oss!

Det sociala ansvarstagandet drivs i samklang med de finansiella målen och övriga verk­samhets­mål, samt mål för både miljöarbetet och arbetsmiljön i stort. Arbetet genomförs i full samverkan med de anställda och i förekommande fall med olika övriga intressenter. Vi strävar efter att uppfylla och överträffa de krav och förväntningar som ställs på oss.

Itellos övergripande ambition inom socialt ansvarstagande är att:

 • Styra vår organisation på ett transparent och etiskt sätt
 • Ha en öppen och transparent relation med våra kunder, medarbetare och facket där vi samarbetar och beaktar varandras synpunkter
 • Det sociala ansvaret ska kopplas till alla led i verksamheten och i utvecklingen av våra produkter och tjänster
 • Agera på ett sådant sätt att vi bidrar till en bättre miljö, inom de delar där vi lämnar avtryck


Itello uppfyller riktlinjerna enligt ISO 26000 för socialt ansvarstagande och den svenska specifikationen för egendeklarationen (SIS-SP 2:2015). Arbetet berör hela organisationen, som återfinns i Stockholm. Ledningen har varit starkt drivande och deltagande i arbetet och det utförts inom ramen för de befintliga ledningssystemen. I delledningssystemet för socialt ansvarstagande finns en tydlig struktur för alla delar av arbetet från hur intressentanalysen gjorts till hur vi bedriver arbetet med socialt ansvarstagande operativt i företaget och hur vi väljer de mål vi sätter upp. Intressenterna identifierades tidigt och vi har haft dialoger med samtliga betydande intressenter. Det är motiverande att såväl kunder som medarbetare och facket är engagerade i arbetet och uttrycker sina förväntningar!

Prioriteringen av såväl områden, principer och mål har utgått ifrån kombinationen av vad våra intressenter tycker är viktigast samt hur pass väl vår verksamhet är utvecklad inom respektive område. Mål har satts upp för verksamhetsåret 2020 och vi kommer regelbundet redovisa vår framdrift i arbetet med att nå målen och ständigt förbättra vårt arbete med socialt ansvarstagande.

Itellos Policy

Itellos Uttalande

RISE Uttalande

Itello Socialt Ansvarstagande Egendeklaration

Vår struktur
Vi har etablerat ett ledningssystem för varje perspektiv och arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete inom varje del (enligt principen Plan-Do-Check-Act).

Alla ledningssystem har gemensam struktur.
De styrande dokumenten är uppdelade i tre nivåer:
– Policy – Svarar på frågan ”Varför”?
– Regler och riktlinjer – Svarar på frågan ”Vad”?
– Anvisningar – Svarar på frågan ”Hur”?

Policyn uttrycker Itellos viljeinriktning och åtaganden inom området. Regler & Riktlinjer beskriver vad som ska göras inom området för att möta viljeinriktningen i policyn, till exempel organisationens omfattning och ansvar samt vad som ska mätas och följas upp. Anvisningarna anger hur arbetet genomförs i vardagen. De anger också hur eventuella behov av redovisande dokument ska tas fram och underhållas, till exempel katalog över informationstillgångar. Som underlag till de styrande dokumenten finns underlagsdokument vilka omfattar olika typer av krav för utformningen av det aktuella ledningssystemet, till exempel intressentanalyser och lagkrav.