Hållbarhet

Itello har som ambition att ha ett helhetsperspektiv på företaget, våra medarbetare, våra kunder, våra partners och leverantörer samt vår omvärld. Vi tycker det är viktigt att företaget och medarbetarna alltid ser till möjligheten att bidra till en mer hållbar värld. Vi vill därför att hela vår verksamhet i vardagen och i fortvarighet ska påverkas av ett antal perspektiv:

  • Arbetsmiljöhantering i enlighet med ISO 45 001
  • Socialt ansvarstagande i enlighet med ISO 26 000
  • Miljöhantering i enlighet med ISO 14 001

Vi har etablerat ett delledningssystem för varje perspektiv som innehåller både de olika delarna i systemet med till exempel mål och mätetal, policy och riktlinjer, organisation mm samt en process för ett kontinuerligt förbättringsarbete i varje del. När det gäller miljö har vi tagit steget fullt ut och certifierat vårt system för miljöhantering enligt standarden ISO 14001.
För socialt ansvarstagande finns ingen certifieringsmöjlighet men vi har fått vår egendeklaration verifierad.
För arbetsmiljö planerar vi att certifiera även detta ledningssystem när vi får möjlighet. Itello har också valt att nyttja ISOs grundtänk som en checklista för att säkra att alla bör- och skall-krav uppfyllts.

Hitta samtliga Itellos certifieringar på https://certificatechecker.dnvgl.com/

  • Arbetsmiljöhantering - ISO 45001
  • Socialt ansvarstagande - ISO 26000
  • Miljöhantering - ISO 14001

Itello arbetar sedan länge kontinuerligt med miljöarbetet som en del av vår vardag. Vi ser på vårt miljöledningssystem som en väldigt viktig del i hela vårt ledningssystem och har integrerat det med alla övriga ledningssystem på företaget. Vårt miljöledningssystem bygger på grundelementen i ISO 14 001 och utgår från att arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrande åtgärder och dokumentation.

Itello har genomfört en Intressentanalys samt en Miljöutredning där miljöaspekterna och miljöpåverkan har identifierats. Vi har även beaktat gällande lagkrav. Inom ramen för miljöledningssystemet har vi sedan formulerat miljömål och mätetal, miljöpolicy, regler och  riktlinjer samt anvisningar, etablerat en miljöorganisation och ett system för rapportering och uppföljning. Vi arbetar med årliga revisioner och handlingsplaner. En förteckning över för verksamheten aktuell lagstiftning har upprättats liksom en förteckning över kemikalier som används och en plan för nödlägesberedskap.

Företagets miljömål formuleras inom:

  • Energiförbrukning
  • Klimatneutralitet
  • Datornyttjande
  • Utbildning

Itello Miljöpolicy

Itellos Miljöcertifikat enligt ISO 14001

Vår struktur
Vi har etablerat ett ledningssystem för varje perspektiv och arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete inom varje del (enligt principen Plan-Do-Check-Act).

Alla ledningssystem har gemensam struktur.
De styrande dokumenten är uppdelade i tre nivåer:
– Policy – Svarar på frågan ”Varför”?
– Regler och riktlinjer – Svarar på frågan ”Vad”?
– Anvisningar – Svarar på frågan ”Hur”?

Policyn uttrycker Itellos viljeinriktning och åtaganden inom området. Regler & Riktlinjer beskriver vad som ska göras inom området för att möta viljeinriktningen i policyn, till exempel organisationens omfattning och ansvar samt vad som ska mätas och följas upp. Anvisningarna anger hur arbetet genomförs i vardagen. De anger också hur eventuella behov av redovisande dokument ska tas fram och underhållas, till exempel katalog över informationstillgångar. Som underlag till de styrande dokumenten finns underlagsdokument vilka omfattar olika typer av krav för utformningen av det aktuella ledningssystemet, till exempel intressentanalyser och lagkrav.