Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.

Itello analyserar blockchaintekniken för tillämpningar inom försäkring

Våren 2017 initierade Itello ett uppdrag för examensarbete med två studenter från KTH. Syftet är att lära oss mer om den underliggande tekniken, identifiera olika blockhain-plattformar samt att utvärdera teknologins för- och nackdelar jämfört med mer traditionella systemlösningar. Sammanfattningsvis ville vi skapa oss en tydligare bild av hur väl blockchain-teknologi lämpar till för tillämpningar inom liv- och pensionsförsäkringsbranschen givet dagens förutsättningar samt det vi känner till om framtida krav.

Här kommer slutsatserna från deras rapport och examensarbete:

Smart Contracts / Smarta kontrakt

Troligen är Smart Contracts, den del av Blockchain-teknologin som snabbast kommer att skapa  skarpa branschtillämpningar.  Den första fasen kommer att fokusera på sakförsäkringsområdet , tex för att effektivisera och automatisera processer som skadereglering för uppkopplade prylar (Internet-of-Things). Rimligen kommer de smarta kontrakten därefter att leta sig in även i liv- och pensionsförsäkringsbranschen. Dock kommer det att krävas en anpassning av lagstiftning för att säkerställa att dessa smarta kontrakt får samma legitima giltighet som ett mer konventionellt kontrakt.

GDPR och blockchain

Ett av grundfundamenten i blockchain-teknologin är konceptet gällande ’Immutable data’ – ’oföränderlig data’. Enkelt beskrivet bygger det på att block efter block av information kontinuerligt läggs till blockkedjan. För att säkerställa att datan i kedjan inte kan manipuleras finns en central mekanism i tekniken som i verifieringen hårt länkar information i föregående block in i efterföljande block. Fördelen är att det på så vis är omöjligt att förvanska information i blockkedjan vilket gör att alla partner fullt ut kan förlita sig på att den är korrekt.

Nackdelen dock är att det samtidigt innebär att det är omöjligt att ta bort eller ändra information i ett existerande block. Detta innebär en stor utmaning exempelvis vad gäller hanteringen av personlig information. Införandet av GDPR under 2018 kommer ställa hårda krav på att ge konsumenten möjlighet att enkelt kunna flytta information, men även kräva att personlig information i vissa fall helt makuleras. Detta är då enligt beskrivningen ovan i princip omöjligt att åstadkomma i en blockkedja där informationen om den väl hamnat i ett block alltså är oföränderlig. Man kan möjligen komma runt detta via kryptering och anonymisering av data men det beror i slutändan på hur den praktiska tillämpningen av GDPR kommer att se ut.

Skalbarhet och prestanda

Idag är blockchainteknologin relativt oprövad vad gäller förmåga att hantera stora transaktionsvolymer. De volymer som nämns är i storleksordning 20 transaktioner i sekunden vilket självklart sätter en del begränsningar vad gäller tillämpningsområden. Prestanda brukar dock i det lite längre perspektivet inte vara någon begränsande faktor där man ex kan hänvisa till ’Moores Lag’. Utöver det väntar nu snart ett genombrott för kvantdatorer som möjliggör svindlande processorkapacitet. En utmaning vad gäller just blockhain är dock att det inte endast baseras på hårdvarans kapacitet. Eftersom principen baseras på en distribuerad databas som ska hållas i synk mellan alla aktörer som deltar i blockkedjan ställer tekniken krav på hög nätverkskapacitet och informationsöverföring till alla distribuerade databaser. Eftersom ingen data kan raderas eller arkiveras från blockkedjan innebär det att kedjan hela tiden växer. En utmaning som kommer att behöva adresseras för en bredare tillämpning.

Distributed trust vs hårt reglerad bransch

En av de centrala styrkorna med blockchain är att den möjliggör säkra och pålitliga transaktioner och värdeöverföringar mellan två parter utan att det finns en central part som behöver vara delaktig för verifiering och utförande av transaktionen. Försäkringsbranschen är ju dock hårt reglerad om omgärdad av lagkrav med ett flertal kontroll- och tillsynsinstanser. För att dessa världar inte ska krocka är det inte troligt att en helt renlärig publik blockchain-lösning är tillämpbar. Mer trolig är en hybrid-lösning baserat på Circle-of-Trust, dvs att ett antal betrodda parter bjuds in i för att enas om regelverk för verifiering av transaktioner och där även parter som Finansinspektionen kan ges tillgång till verktyg för att få insyn och kontrollera utförda transaktioner i blockkedjan.

Vill du ta del av examensarbetet i sin helhet? Ladda ner det här!

Blockchain och Itello – vägen framåt

Det här är onekligen en väldigt spännande teknologi med stor potential att disruptivt kunna förändra förutsättningarna för hela branscher. Att så många stora aktörer (Microsoft, IBM, Amazon, Google etc) väljer att satsa hårt visar att det högst troligt kommer att få ett stort genomslag under de kommande åren.

Dock kan det finnas en fara i att i allt för hög grad förlita sig på förhoppningen om att ny teknologin magiskt ska lösa upp knutar och utmaningar i branschen. Allting tyder på att liv- och pensionsförsäkringsbranschen fortsatt kommer att behöva vara relativt hårt reglerad även i en framtid. Vi ser att flera av de tillämpningar där blockchain skulle kunna vara aktuell även skulle kunna adresseras och lösas med mer konventionella och traditionella systemlösningar.

Den stora utmaningen ligger därmed troligen inte i första hand i branschens förmåga att anamma ny teknologi. Snarare handlar det i första hand för branschen att bli mycket bättre på att enas om branschgemensamma lösningar och sedan ha en förmåga/ambition att implementera överenskommen lösning både vad gäller processer och IT-stöd.

Vi på Itello kommer fortsatt att bevaka blockchain och dess utveckling ytterst noggrant och utvärderar hur den skulle kunna nyttjas för att effektivisera våra kunders verksamhet. skapa en förbättrad kundupplevelse och smidigare process för slutkonsumenterna. Detta balanserat med de krav som omgärdar branschen kring legala krav och regelefterlevnad.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.