Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.

Potentialen utvärderas av försäkringsbranschens giganter

Finansbranschen var tidig med att identifiera potentialen i Blockchain-teknologin men det dröjde till hösten 2015 då några stora globala aktörer hade samlat sig och startade ett gemensamt konsortium. Konsortiet R3 har ett flertal stora globala aktörer (HSBC, Barclays, UBS m fl) och även några nordiska aktörer som SEB, Nordea och Danske Bank. Konsortiet  utvecklar den blockchain-besläktade plattformen Corda. Satsningen befästes under våren 2017 med att medlemmarna gjorde en nyinvestering på ytterligare en miljard SEK i konsortiet.

Vill du ha en introduktion till blockchain?  Klicka här (extern länk)

Ett annat branschinitiativ, denna gång inom försäkringssidan, är konsortiet B3i som är en gruppering av globala försäkringsbolag och återförsäkringsbolag. B3i grundades hösten 2016 av bolagen Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re and Zurich med ambitionen att utvärdera potentialen i blockhain för att effektivisera informationsutbytet mellan de olika aktörerna i försäkringsbranschens värdekedja. Gruppering breddades i början av 2017 i år och består nu av 15 medlemmar.

I en rapport från ansedda World Economic Forum förutspås att ca tio procent av världens samlade BNP kommer att vara registrerat i en blockkedja år 2025. 

Itello och studenter från KTH i samarbete

Som ett intechbolag med ansvar att leverera långsiktigt hållbara IT-lösningar till våra kunder inom liv-och pensionsförsäkringsbranschen följer vi kontinuerligt förändringar som påverkar våra kunder i många dimensioner.

Blockhain är onekligen en av kandidaterna, Itello har därför initierat ett examensarbete tillsammans med två studenter på KTH. Syftet är att lära oss mer om den underliggande tekniken, identifiera olika blockhain-plattformar samt att utvärdera teknologins för- och nackdelar jämfört med mer traditionella systemlösningar. Sammanfattningsvis ville vi skapa oss en tydligare bild av hur väl blockchain-teknologi lämpar till för tillämpningar inom liv- och pensionsförsäkringsbranschen givet dagens förutsättningar samt det vi känner till om framtida krav.

Blockchain inom svensk liv- och pensionsförsäkring?

Blockhain som teknologi har som nämnts ovan potential att kunna tillämpas inom en mänga olika områden vad gäller överföring av värde och tillgångar helt digitalt. En av de mest relevanta tillämpningarna rör möjligheten till effektivare hantering av direkt clearing och settlement mellan två aktörer utan inblandning av en (eller flera) centrala mellanhänder. Särskilt vad gäller internationella transaktioner inom finansbranschen är detta idag ofta en omständlig och kostsam hantering.

Vi på Itello kommer fortsatt att bevaka blockchain och dess utveckling ytterst noggrant och kontinuerligt utvärdera hur den skulle kunna nyttjas för att effektivisera våra kunders verksamhet och skapa en förbättrad kundupplevelse och smidigare process för slutkonsumenterna. Detta balanserat med de krav som omgärdar branschen kring legala krav och regelefterlevnad."

Henrik Allert Digital Solutions/Itello

Två tänkbara områden för blockkedjetekniken inom svensk försäkring

Tittar man på potentialen mer utifrån ett liv- och pensionsförsäkringsperspektiv ser vi just nu två intressanta tillämpningar:

  • Försäkringsflyttar - en dagsaktuell fråga där branschen pressas att underlätta för konsumenten att flytta sin pensionsförsäkring mellan försäkringsbolag. Kraven innefattar såväl realistiska flyttavgifter men också en smidigare och mindre omständlig process än idag vad gäller det praktiska genomförandet av flytten med väsentligt kortare ledtider än vad som erbjuds idag. Här skulle blockchain-teknologi kunna fungera som en möjliggörare för en smidigare och transparent handskakningsprocess för denna överföring av värde. Antingen genom att själva flyttransaktionen hanteras via en blockkedja, eller att försäkringsavtalet  finns registrerat och kan administreras via en blockkedja.
  • Fullmaktshantering – en annan tillämpning som diskuterats en del tidigare är att som ett alternativ till den centraliserade Fullmaktskollen.se istället låta konsumenter och branschaktörer administrera och kunna verifiera olika typer av fullmakter via en distribuerad liggare (Distributed Ledger) som blockchainteknologin möjliggör.

Vägen framåt

Vi på Itello kommer fortsatt att bevaka blockchain och dess utveckling ytterst noggrant och kontinuerligt utvärdera hur den skulle kunna nyttjas för att effektivisera våra kunders verksamhet och skapa en förbättrad kundupplevelse och smidigare process för slutkonsumenterna. Detta balanserat med de krav som omgärdar branschen kring legala krav och regelefterlevnad.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.