Brickorna börjar falla på plats i det norska pensionssystemet

I Sverige har vi haft ett fonderat premiebaserat pensionssystem sedan början på 1990-talet. Nu är Norge på väg att införa ett premiebaserat pensionssystem som kommer att likna det svenska. Vi ser likheter och möjligheter för de norska aktörerna att kunna använda stora delar av det IT-stöd som Itello utvecklat för den svenska pensionsmarknaden. Det kommer ge de norska aktörerna riktigt låga administrativa kostnader.

Folketrygsreformen starten på övergång från förmånsbaserat  till premiebestämt pensionssystem

Den stora norska ”folketrygdreformen”, reformeringen av den statliga allmänna pensionen, blev genomförd 2011. Det nya norska systemet bär stora likhetstecken med sin svenska motsvarighet. Den allmänna pensionen är nu helt premiebaserad där 18,1 % av lön upp till 7,1  G* (SEK 630 000) bygger upp en pensionsbehållning för alla födda efter 1962. Och, precis som i det svenska systemet, beräknas pensionsutbetalningen så att intjänad pensionsbehållning fördelas över pensionstiden baserat på förväntad livslängd per årskull.  Det norska systemet är dock helt ofonderat, dvs. det är ett rent ”pay-as-you-go”-system, då det saknar motsvarighet till den svenska premiepensionen.

Jämfört med det svenska allmänna pensionssystemet kan man nog säga att den norska välfärdsstaten fortfarande är generös då den allmänna norska pensionen täcker klart högre inkomstnivåer än det svenska där taket är 7,5 IBB** (SEK 424 500 för 2013).  Men trots detta ger det nya systemet en kraftig åtstramning av de norska offentliga kostnaderna på sikt jämfört med det gamla ATP-liknande systemet.

Det norska systemet är också väldigt flexibelt avseende uttag av pension, men med tydligt stöd för den så kallade ”arbeidslinjen”. Pensionsuttag kan påbörjas, helt eller delvis, från 62-års ålder. Men man kan också fortsätta att arbeta, eventuellt parallellt med pensionsuttag, och tjäna ihop till bättre pension. Reglerna för pensionsuttag gäller inte bara för den allmänna pensionen utan också för tjänstepensioner i det privata näringslivet.

”Folketrygdreformen” blev beslutad med stor majoritet i Stortinget, vilket ger en god indikation för modellerna också för framtida norska tjänstepensioner.

I Norge regleras pensionen med lagar

Nu strax före 2014 är det klart att de nya premiebaserade tjänstepensionslagarna kommer att bli beslutade i Stortinget. Norge har en tradition av att stipulera pensionsprodukter via lag och i detta fall sitter produktmakarna i den statliga ”Banklovkommisjonen”. Den nya tjänstepensionsprodukten är tänkt som en hybrid mellan premie- och förmånsbaserad pension. Pensionsinbetalningarna är helt premiebaserade men avkastning kan garanteras av arbetsgivaren om denne så önskar. Problemet är att ingen vet om marknaden egentligen önskar den nya produkten som lagstiftaren har kokat ihop. Kostnader för anställda som slutat eller pensionerats, och kostnader för eventuella garantier eller inflationsjusteringar, ska nämligen bäras av arbetsgivaren.

Än viktigare är dock nyheten om högre maximalt tillåtna premier för den redan existerande, och dominerande, tjänstepensionsprodukten ”innskuddspensjon”. ”Ny tjenestepensjon” och ”innskuddspensjon” får, med stor sannolikhet, samma maxpremier. Premietaket för ”innskuddspensjon” höjs då till 25,1 % av lön upp till 12 G (SEK 1 060 000). Detta är inte fullt så höga nivåer som i den svenska de-facto standarden, 30 % av lön över 7,5 IBB, men utgör en klar förbättring jämfört med dagens mycket låga premietak om 8 % av lön. Detta gör att ”innskuddspensjon” framstår som ett än mer attraktivt alternativ för norska arbetsgivare.

Bilden nedan visar sambandet mellan ”folketrygd” och de nya maximalt tillåtna premierna för tjänstepension:

Över 1,1 miljoner norrmän har idag redan ”innskuddspensjon” men av dessa är det många som endast får pensionsavsättningar på den lagstadgade miniminivån för tjänstepension, dvs. 2 % av lön. Vilka är då de nya grupper som skall över på ”ny tjenestepensjon”?  Kanske de högst avlönade i det privata näringslivet men förmodligen främst de offentliganställda som på allvar har börjat att se på nya premiebaserade pensionsplaner.

I det privata näringslivet har 200 000 arbetstagare och 100 000 pensionärer fortfarande obsoleta förmånsbaserade pensionsplaner. Väldigt många norrmän, 850 000, sitter dessutom med fribrev ifrån gamla förmånsbaserade pensionsplaner och med mycket dålig avkastning.

Hela den stora norska offentliga sektorn, med över 800 000 anställda, har fortfarande förmånsbaserade pensionsplaner. Kanske blir de nya hybridpensionerna något för dessa offentliganställda? Oavsett om det blir ”innskuddspensjon” eller ”ny tjenestepensjon” bör marknaden bli intressant för nya inhemska och utländska aktörer!

De kollektivt förvaltade förmånsbaserade pensionsplanerna utgör alltjämt de stora pengarna inom norsk pension. Kapitalen är dock, för tillfället, låst i några stora portföljer; Kommunala tjänstepensioner ligger hos ömsesidiga KLP och i pensionskassor. Statliga tjänstepensioner hanteras av Statens pensjonskasse där pensionsförpliktelserna är ofonderade. De privata förmånsbaserade pensionerna ligger stort sett hos Storebrand, DNB och Nordea. Idag existerar, i praktiken, ingen flyttmarknad för de förmånsbaserade produkterna på grund av bristande lönsamhet och ett ogynnsamt regelverk.

De flesta är dock eniga i att konverteringen och tillväxten vill gå mot ”innskuddspensjon” i Norge. Det är här slaget om marknadsandelarna i framtiden vill stå!

*G står för Grunnbeløp (motsv. svenska basbeloppet) och är NOK 85 245 för 2014.

**Inkomstbasbelopp 1 IBB = 56 600 kr

Läs mer om utvecklingen på den norska tjänstepensionsmarknaden

Klart for nytt alderspensjonssystem i privat sektor
Dødelige instrukser fra Finanstilsynet
Offentlig tjenestepensjon spiser opp budsjettene


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]