CRS – lägg det på minnet!

Den Nordiska marknaden

I år kommer de svenska aktörerna att rapportera uppgifter till den amerikanska myndigheterna via Skatteverket. Samma förfarande gäller för i stort sett alla länders skattemyndigheter och den amerikanska skattemyndigheterna IRS. Med rapporteringssystem på plats har de centrala planerare vid G20 och OECD utarbetat vad de kallar en ny “global standard” av automatiskt utbyte finansiell information mellan regeringar och som bygger på USA: s FATCA. Förslaget Common Reporting Standard – CRS är rapporteringsnormer för automatiskt utbyta av upplysningar om finansiella konton. Tanken är såklart att kunna beskatta respektive lands medborgare för (vissa av) de tillgångar de har utomlands. Men det handlar också om att sätta ljuset på vissa gråzoner där vissa ljusskygga personer parkerar sina tillgångar. Vissa hävdar att det även är ett försök att komma åt finansiering av illegal verksamhet. 

Förslaget som ligger innebär att rapporteringen ska införas den 1 januari 2016, det brådskar alltså men tidplanen känns inte realistisk. Två aktörer har redan yttrat sig Svensk Försäkring och Näringslivets Skattedelegation – NSD

Svensk Försäkring har i ett yttrande Fi2015/2358 till Finansdepartementet välkomnat förslaget att pensionsförsäkringar som tecknats och förvaltas i Sverige ska undantas från rapporteringsplikten. Det känns säkert bra om det skulle bli så, hur det blir med andra produkter kring det långsiktiga sparandet som IPS, kapitalförsäkring och ISK är ännu inte bestämt. 

NSD har lämnat ett yttrade till Finansdepartementet där det i korthet tycker att det gått för fort och flera länder kommer att kräva dubbelbeskattningsavtal.  NSD tar även upp kostnadsaspekten för ett så omfattande projekt.

Vi kommer säkerligen att höra mer kring CRS men frågan är komplex och omfattande. Vår tes är just nu i vart fall att rapporteringen från aktörerna kommer att ske till Skatteverket i Sverige som sedan rapporterar vidare eller möjligtvis låtar andra myndigheter hämta avtalad information. Vår analys är att vi kommer att kunna lösa mappningen av produkter och innehav på likartat sätt som för FATCA i Inca för att därefter rapportera till Skatteverket för våra svenska kunder och till respektive skattemyndighet för våra andra kunder inom OECD. 

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.