Dags att se branschen med nya ögon – del 2

Det långsiktiga sparandet

Livbolagens gängse sätt att mäta framgång är att redovisa “värdet” av nytecknade avtal och redovisa dem i form av marknadsandelar. Värderingen sker genom att de under året avtalade löpande försäkringspremierna multipliceras med tio, plus värdet alla av under året engångsbetalda premier. Detta sätt att se på framgång härrör från en period när ömsesidigheten medförde att försäljning värderades högre än vinst. Under 90-talet etablerade banklivbolagen en placeringsmarknad för skattegynnade kapitalförsäkringar, och med introduktionen av de icke försäkringsrelaterade pensionsprodukterna IPS och premiepension började jämförelser bolagen emellan allt mer att avse den faktiska premievolymen.

Att fokusera på inflödet av nya avtal och nya pengar är karaktäristiskt för en bransch i tillväxt, medan mer mogna finansiella marknader snarare fokuserar på nettoflöden (fondmarknaden) och kapital (bankinlåning). Pensions- och livförsäkringssparandet börjar nå den mognadsgrad att storleken på bolagens utbetalda försäkringsersättningar, återköp och utflyttat kapital också har ett intresse när man analyserar aktörerna. När vi idag jämför aktörerna inom det långsiktiga sparandet måste vi göra det på ett sätt som passar alla typer av sparformer (oavsett om det är fritt eller tidsbundet) och alla typer av aktörer (oavsett om det är bank, livförsäkringsbolag, etc).

När vi analyserar marknaden för det långsiktiga sparandet och aktörerna på den måste vi se till att produkterna behandlas lika. Vi kan naturligtvis inte längre använda begreppet ”värdet av nytecknade avtal” vid jämförelser som sträcker sig längre än att endast avse livförsäkringssparandet. Vi ser det därför som naturligt att mäta marknadsandelar avseende nettoflöden. Då blir Folksamkoncernen den aktör som har störst marknadsdel. Skandia och SPP hamnar med sina negativa nettoflöden på negativa marknadsandelar, d.v.s. deras “affär” har krympt.

Tabellen visar nettoflöden baserat på statistik från Försäkringsförbundet och därefter marknadsandelar baserat på flödet. Kolumnen längst till höger redovisar nettoflödet i relation till förvaltat kapital.

Det är helt naturligt att de etablerade aktörerna har stora pensionsutbetalningar. Det har även Folksam Liv, men de “nya bolagen” KPA Pension, Folksam LO har stora nettoinflöden tack vare upphandlingarna inom avtalspensionsområdet. Vi är övertygade om att nettoflödet visar på aktörernas förmåga att fördela sina administrations- och driftskostnader på förvaltat kapital över tid. Ur det perspektivet är naturligtvis nettoflödet i relation till kapitalets storlek av betydelse, och där har de etablerade aktörerna under lång tid byggt upp ansenliga belopp. Men flytträtten kan snabbt förändra förutsättningarna för de bolag som har för stora utflyttar. 

Vi är övertygade om att om vi förstår den marknad våra kunder är verksamma på kan vi föra en dialog med våra kunder utifrån att utveckla deras affärer och kunderbjudanden.

Passa på att ta del av det senaste inom affärsmodellsutveckling på seminiariet Business Model Finance tillsammans med oss på Itello och arrangörerna Cordial och Finansliv.