Fyra centrala frågeställningar som driver förändringen i branschen

Kundrelevans – tätare kundinteraktion, primärt via digitala kanaler, skapar högre kundlojalitet. En framgångsfaktor är att arbeta mer proaktivt och förebyggande med kunderna. Tips inom ex livsstil och hälsa förebygger skador och olyckor. Då kan man effektivare hantera risk och samtidigt skapa högre kundrelevans gentemot kunderna. Detta möjliggör en potential att sälja kompletterande produkter och tjänster.

Transparens – bättre informerade konsumenter leder till mer rationella beslut gällande försäkringar och sparande. Idag är det snårigt för en kund att jämföra försäkringsprodukter från olika aktörer. Här spelar ex kundupplysningssiter som Min pension och Konsumenternas.se och prisjämförelsesiter som InsPlanet och Compricer en viktig roll. Även regulatoriska direktiv som IDD och PRIIPS tvingar branschen att tydligare och enhetligare redovisa priser och avgifter för sina försäkringserbjudanden. Kunderna blir därmed bättre på att välja de mest prisvärda produkterna vilket ger press på lägre avgifter.

Disruptiv teknologi – nyttjandet av Artificiell Intelligence och Machine Learning för alltifrån virtuella assistenter, avancerad robotiserad rådgivning, dynamisk prissättning och automatiserad skadereglering väntar runt hörnet. Internet-of-Things med möjlighet att samla stora datamängder i realtid från såväl produkter och levande varelser ger underlag för förebyggande åtgärder och individuell prissättning. Teknologin Blockchain spås ha en dramatisk potential och kunna fungera som morgondagens centrala infrastruktur för värdeöverföringar över nätet. Itello tillsammans med KTH genomförde under året ett projekt för att utvärdera potentialen och tillämparbarheten för den nordiska liv- och pensionsförsäkringsbranschen.

Regelefterlevnad– branschens aktörer har även den dagliga verksamheten att hantera. Denna stressas av nya förordningar och lagar. På senare år har Solvens 2, GATCA, FATCA, IDD, MIFID och GDPR införts. Nu väntar IFRS17 och PEPP, förändringar är mao konstanta och måste hanteras. Aktörer som har ett modernt IT-stöd ser möjligheter med nya regelverken. Andra behöver lägga resurser på många egenutvecklade system för att uppfylla de nya kraven.

Läs mer om våra samverkansmodell med våra kunder för att möta nya branschspecifika regelverk
Samverkansforum för MIFID2/PRIIPS/IDD
Samverkansforum för GDPR

Tillbaka till artikeln på Itello Insights