Regeringens syn på utmaningar för försäkringssektorn

Ta del av vår Product Manager Erik Jacobsons sammanfattning av Regeringens syn på utmaningar för försäkringssektorn

Per Bolund, finansmarknads-och konsumentminister, biträdande finansminister

Svensk ekonomi
Per Bolund målade upp en ljus bild av svensk ekonomi. Han pekade på att Sverige har en stark BNP-utveckling jämfört med andra länder. Utvecklingen har varit starkt driven av investeringar och bedömningen är att den under 2016 kommer att vara konsumtionsdriven. Situationen på arbetsmarknaden ser ljusare ut och arbetslösheten är nere på ca 7 procent. Även ungdomsarbetslösheten sjunker, om än från högre nivåer. Utmaningen är att det är svårt att få tag på rätt arbetskraft. Här matchar inte utbud och efterförfrågan.

Det låga ränteläget
Per Bolund beskrev en situation med fortsatt låga räntor under en lång period framöver. Det låga ränteläget är förstås en utmaning för försäkringsbranschen i och med att det påverkar möjligheten att få ut en bra avkastning, uppfylla garantier mm. Dock ser branschen ut att kunna hantera situationen. Enligt EIOPA’s stresstest 2014 var svenska livförsäkringsföretag väl rustade för att hantera låga ränteläget och Finansinspektionen bedömde i november 2015 att svenska livföretag kan hantera ett fortsatt lågt ränteläge. EIOPA ska under 2016 genomföra uppdaterade stresstester. Solvens II-regelverket, med krav på riskkänsliga kapitalkrav, skapar en grund för att företag inte tar mer risk än vad de tål.

Läs mer på Itello Insights Event: Negativa räntor och börsfall – Hur hamnade vi här och vart är vi på väg?

Tjänstepensionsdirektivet
Det finns ett omarbetat tjänstepensionsdirektiv (IORP II) med:
•Minimidirektiv som reglerar tjänstepensionsinstitut och tjänstepensionsverksamhet
•Nya regler anpassade till tjänstepensionsverksamhet, men utan riskbaserade kapitalkrav
•Förslag på genomförande av IORP II, inkl. nationellt riskbaserat kapitalkrav, har presenterats av Tjänstepensionsföretagsutredningen.

Tidplanen är inte bestämd, men trilogförhandlingar ska vara klara till sommaren

Flytträtt
Per Bolund berättade om regeringens reformagenda för flytträtt, där fokus ligger på att:

Minska intressekonflikterna
Här kommer regeringen att återkomma under våren med ett besked i provisionsförbudsfrågan och man vill också se över konsumentskyddet i sin helhet.

Öka transparensen
Ett steg till ökad transparens har tagits med den flyttinfo, enligt Svenska Försäkrings rekommendation, som infördes vid årsskiftet. Denna kommer nu att utvärderas.

Lösa ut en rad skattefrågor
Nya regler kommer att tillkomma under mandatperioden, t.ex. avseende deluttag av pension.

Per Bolund meddelade att regeringens ambition är att under mandatperioden ta initiativ till nya regler som utökar och effektiviserar flytträtten. Ett ganska vagt besked i denna fråga således.

Läs mer på Itello Insights om fri flytträtt

En hållbar försäkringssektor
Regeringen avser genomföra en rad insatser för en grönare finansmarknad, som t.ex. att tillsammans med representanter från försäkring-, bank-och fondsektorn, få till en branschöverenskommelse kring mätning av koldioxidfotavtryck. Här finns ett behov av att få till bättre och mer jämförbara mätningsmetoder. Regeringen har också tillsatt en utredning kring en hållbar fondmarknad med ambition att bl.a. utröna vilken information konsumenter behöver för att kunna göra hållbara fondval.

Tillbaka till DI Försäkring

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.