Digitalisering på Terminsstart Pension

Eftermiddagen ägnades åt det i branschen så heta och aktuella ämnet Digitalisering. Anna Felländer från Swedbank, i sin roll som Digitaliserings- och framtidsekonom, gav sin bild av hur digitaliseringen kommer att påverka oss från ett makroperspektiv. Hon menade att vi har levt mitt i digitaliseringen under många år och att vi just nu står i slutet av den andra vågen som präglas av mobilt internet och mobila enheter. Den första vågen kom under 90-talet och introducerade internet, websidor och e-mail.

Det vi idag pratar om som Digitalisering är egentligen den 3:e vågen som innefattar Internet-of-Things, Artificiell Intelligence och Robotics. En annan intressant del som hon tog upp var att valutan i den digitala ekonomin till hög grad grundas på tillit och relationer och att vi med det som input får tillbaka gratistjänster som ger oss tidsoptimering. Dess värden är dock svåra att följa upp och värdera med klassiska samhällsekonomiska mätmetoder som BNP och Produktivitetsmått vilket gör det knepigt att fullt ut skatta samhällsnyttan av vad Digitaliseringen kan leverera.

Itello Insights Ökad digitalisering påverkar allt fler och ger låg inflation
Itello Insights Kundernas beteende ändras på nolltid – även vid köp av finansiella tjänster

Robotiseringen är också en fråga som kommer att få stor inverkan på vår samhällsmodell. 53 procent av dagens arbetstillfällen beräknas försvinna till följd av automatisering och datorisering. Å andra sidan sägs att av de barn som idag börjar skolan kommer 65 procent när de börjar jobba ha arbeten/yrkestitlar som idag inte ens finns idag. Frågan är bara om det är ett nollsummespel eller om det kommer att leda till en väsentligt lägre sysselsättningsgrad än idag och därmed skapa behov av helt nya typer av samhällsfunktioner och välståndsfördelningsmekanismer. Slutligen pratade hon lite om den snabba framväxten av delningsekonomin och tjänster som Airbnb, Uber, KhanAcademy. Inom finansbranschen dyker det upp aktörer inom peer-to-peer funding/loaning. Detta är områden som man följer intresserat men lite avvaktande då det är affärsmodeller som exempelvis inte testats i ett krisläge och det är oklart under vilka regler och lagar sådana tjänster faller inom.

Ytterligare en framtidsspaning levererade Magnus Kempe från Kairo Future. Han menade att ett antal samverkande kriser runt 2008 med finanskraschen, miljöhotet och en allmän recession i många länder nu gjorde att vi gick från ett tidigare läge av ’Anarchy’, präglat av individualism, flexibilitet och egen makt till att istället söka ’Anchoring’, dvs sammanhang, anknytning och gemenskap samt en önskan av trygghet, förutsägbarhet och tydligt ledarskap. Utöver detta lyfte han fram den otroliga kraften i den mobila revolutionen och att över 50 procent av internettrafiken idag är mobil. En central del inom digitaliseringen handlar om att sätta kunden i fokus och låta kunden bestämma när och hur den vill möta sin leverantör samt att möjliggöra att interaktionen med företag eller myndigheter ska ske på kundens villkor där den mobila kanalen blir helt avgörande. Interaktionen ska vara enkel, smidig, lättillgänglig och överskådlig.

Itello Insights Digitala personliga möten – konkurrent till bankkontoren

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.

Tilbaka till Terminsstart Pension VT 2016