Flipp eller flopp för investeringssparkontot? Snarare mitt emellan!

Det långsiktiga sparandet

Nyteckningen av kapitalförsäkring gick ner med 43 procent jämfört med motsvarande period förra året, visar statistik från Svensk Försäkring. Vi har inte analyserat siffror för återköp, men vi är inte förvånade över minskningen av nyteckning eftersom investeringssparkontot introducerades 1 januari 2012. Det finns ingen statistik över antal konton eller inbetalade belopp avseende investeringssparkontot. Morningstar gör dock analysen att investeringssparkonto gav ett inflöde i fonder baserat på att det nettosparades 19 miljarder totalt, varav hushållens direktsparande utgjorde 13 miljarder.

Johan Monthan på Handelsbanken konstaterar att “intresset varit svalt för investeringssparkontot” i ett inslag i Studio 12. (2:27 in i inslaget) En av anledningarna är enligt honom att kontot ofta initieras av ett möte med rådgivare på de lokala bankkontoren. Annica Kreutzer tror i samma inslag att intresset för sparformen kommer att öka och att det är kunderna själva som blir intresserade genom att allt fler pratar om det.
Vi följer diskussionerna på olika forum, här är ett exempel på en initierad diskussion kring hur utdelning på utländska aktier beskattas och tips på hur det bör deklareras.

Det finns ingen statistik som visar sparandet i investeringssparkontot ännu – varken på antal konton eller i volym. Om fondbolag och ISK-institut ingår i samma koncern så räknas det in i hushållens direktsparande. I övriga fall då fondbolag har det finansiella företaget som erbjuder ISK som motpart, hamnar fondsparandet under kategorin ”företag” i statistiken på samma sätt som annat förvaltarregistrerat fondsparande.

Vad får den kraftiga nedgången av nyteckning av kapitalförsäkring för effekter för försäkringsbolagen? För utmanarna Nordnet och Avanza som redan har noll i avgift för paketeringen är det “business as usual”. Intäkterna kommer från fondbolagen i form av kick-backs och courtage vid aktieaffärer. Men för bankernas försäkringbolag innebär det att intäkterna minskar till följd av uteblivna försäkringsavgifter. Vi har inte analyserat sifforna i detalj men det finns naturligtvis en risk för kanabalism där kapital flyttas genom återköp från kapitalförsäkring och sätts in på ett investeringssparkonto, i banken i bästa fall eller hos någon av utmanarna. De traditionella försäkringsbolagen som ofta har mäklare som distributionskanal bör inte ha “drabbats” av samma kraftiga minskning. Avtalsbolagen har av förklarliga skäl inget erbjudande av kapitalförsäkringar. Sparandet/premierna i kapitalförsäkring 2011 var totalt 75 500 MSEK och fördelades på aktörerna enligt figuren nedan.