Flyttmarknaden – andelen flyttar minskar – regeringen styr upp

Nu har vi sammanställt statistiken från Svensk Försäkring för 2016. Totalt inbetalade premier minskade ca 6 procent från 203 250 MSEK till 90 978 MSEK.Andelen flyttar minskar och utgör knappt 12 procent av de inbetalade premierna. Konkurrensverket kom med en rapport i december 2016 fram till att det finns risk för inlåsningseffekter vid flyttar.

Läs mer om det på Itello Insights: Höga flyttavgifter skapa låsningar

Nu föreslår regeringen i en promemoria, ett tak för vilka avgifter som får tas ut i samband med flytt av pensionsförsäkringar. Större delen av lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Ta del av promemorian här!

Läs mer om förslaget på SakochLivs hemsida:Nytt regeringsförslag idag om tak på flyttavgifter

Hur detta kommer att påverka flyttmarknaden följer på här på Itello Insights!

Vilka är vinnare och förlorare på flyttmarknaden?

Eftersom det totala nettobeloppet minskar jämfört med 2015 är det generellt sett lägre volymer för alla aktörer. Defaultbolagen Alecta och AMF minskar sina nettoutflöden. Bland aktörerna med nettoinflöde minskar Nordea kraftigt men från höga volymer. Innebär det här att flödena har normaliserats med de transaktionskostnader/flyttavgifter som finns i samband med flyttar? Kommer lägre avgifter vid flytt öka andelen? Eller finns det ett samband mellan rörligheten på bolånemarknaden och flytt av tjänstepensioner? Även om kombinationserbjudanden av typen “flytta din tjänstepension hit så får du lägre ränta på bolånet” är förbjudna så finns det naturligtvis kunder som ser fördelarna med att samla både sparande och bolån på ett och samma ställe.

Kundnöjdheten minskar

Itello har under flera år följt hur kundnöjdheten förändras för livbolagen och förmedlarna. De är trots allt våra kunder och vi vill gärna se att de inte lämnar dem.

Läs mer på Itello Insights: Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder

Läs mer