Följer du utvecklingen av rapporteringen av FATCA?

Det långsiktiga sparandet

Finansdepartementet skickade i mitten av februari ett underlag till US Treasury Department om hur Sverige har för avsikt att rapportera de sökta kontrolluppgifterna Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), det amerikanska regelverket vars syfte är att motverka skatteflykt. Om ett avtal kommer till stånd så kommer informationsöverföringen att ske via Skatteverket. Det innebär att vi i Sverige ansluter oss till den praxis och branschstandard som etablerats kring vem som rapporterar till amerikanska skatteverket. Detta kommer att underlätta för alla aktörer, inte bara de som är rapporteringsskyldiga utan även för oss som utvecklar effektiva IT-lösningar för att ta fram underlag till Skatteverket, Skatteetaten i Norge och Skat i Danmark.

Standardsystem ger kostnadsfördelar

Eftersom avtalet behöver förhandlas, vet vi inte idag om eller hur det skiljer sig från de avtal som redan tecknats med Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Norge och Danmark eller när avtalet kan vara klart. Den svenska marknaden skiljer sig från de övriga nordiska med stora volymer kapitalförsäkringar med depåkopplingar och premiebestämd andel tjänstepension med fondförsäkring som förvaltningsform. Det kan innebära att vissa typer av försäkringar ska rapporteras. Med all sannolikhet kommer det dessutom att krävas lagstiftningsåtgärder för att få informationsflödet att stämma överens med avtalet. När detta finns på plats, kan Skatteverket specificera vilka underlag de behöver från aktörerna som är rapporteringsskyldiga. De senaste tio åren har Itello rapporterat underlag för kontrolluppgifter till Skatteverket  för våra livförsäkringskunder.

Återanvändning sparar tid på utveckling, test och implementation

Erfarenheterna från rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket innebär att vi kommer att kunna återanvända tidigare kunskaper för att lösa den här typen av problemställningar. Eftersom alla kunder har samma version och datamodell i Inca underlättar det att ta fram en generisk lösning för rapporteringen. Självklart är våra kunders produkter olika, men de är konfigurerade med samma komponentbaserade tänk. Vi har vårt ansvar men i ett långsiktigt partnerskap med våra kunder måste även de ta sitt ansvar. Vad det är i den här frågan vet vi inte i detalj, men att förstå innebörden av FATCA och definitioner av ”US persons” samt att kunna tolka de regler och lagar de verkar inom tycker vi i sak är kundens ansvar.

För de aktörer som av olika anledningar väljer att inte ansluta sig till branschstandarden, utan istället väljer att rapportera direkt, pågår det diskussioner på internationell nivå där samordning med TRACE-systemet ses som en möjlig väg. Bara att sätta sig in i vilka personer och vilka innehav i vilka försäkrings- och sparprodukter som omfattas av FATCA är omfattande, tids- och kostnadskrävande för aktörerna. Att sedan skapa processer, rutiner och anpassningar av de många olika systemen för att administrera avtal och sparande innebär ytterligare stora kostnader. Det är förmodligen rätt för de aktörer som har verksamhet i många länder och därmed behöver rapportera till många skattemyndigheter. Vi på Itello har valt att ansluta vår lösning till branschstandarden – rapportering av FATCA via respektive lands skattemyndighet.