Generationsfonder – ersättare till bankernas tradlivprodukt?

Det långsiktiga sparandet

November 1993 lanserade Barclay Global Investors den första generationsfonden (Target-Date Fund), knappt ett tio år senare fanns det $15 miljarder i generationsfonder. 2012 har kapitalet vuxit till $ 503 miljarder. Intresset för fondtypen växer i USA och Morningstar™ har genomfört två undersökningar de senaste åren. Fler aktörer lanserar nya generationsfonder med bredare tillgångsallokering och olika glide-paths. Det börjar också komma akademisk forskning kring generationsfonder. Men hur ser den svenska marknaden för generationsfonder ut?

Vilka är aktörerna av generationsfonder i Sverige?

I januari 1996 introducerade SPP Fonder de första svenska generationsfonderna – SPP Generation 30, 40, 50, 60 och 70-tal.  Under sommaren och hösten 2000 introducerade Länsförsäkringar Fonder, Nordea Fonder och SEB Fonder sina generationsfonder för att vara klara till det första valet i premiepensionssystemet, eller PPM som det kallades då. Swedbank Robur introducerade sina generationsfonder sommaren 2004 och Handelsbanken Fonder i slutet av 2005. 

Swedbank har trots sen start 52,9 miljarder i kapital och SPP 41,3 miljarder. Dock har SPP större kapital från sparare från 40-, 50- och 60-talet än Swedbank. Swedbank har lyckats lockat sparare med kapital födda på 70- och 80-talet. Vår slutsats är att SPP:s framgång beror på att de hållit på under längre tid och att de var ute långt före de andra. Swedbank har en stark distributionskraft i bankkontoren.

Konceptet verkar ha fungerat ute på Nordeas bankkontor också, de har 14,5 miljarder i kapital. Länsförsäkringar har 13,0 Handelsbanken 4,4 och SEB 2,1. (Alla belopp i MSEK per 2012-12-31)

Handelsbanken Fonder sticker ut med riktigt låg fondavgift 0,01 procent i premiepensionssparande och EFT:er i portföljen. Läs mer. Läs också ETFer utmanar hela fondbranschen – skapar helt nya nivåer inom avtalspension på Itello Insights

Följande bolag har inga generationsfonder: Skandia, valde att satsa på fondtorg, ni kommer säkert ihåg unit-linked-mannen som hoppade från fond till fond. AMF, Alecta har tradlivprodukter och ömsesidigt ägda. Folksam-LO Pension erbjöd generationsfonder, de är nu överlåtna till Swedbank Robur. Läs mer. AMF Fonder har fem generationsfonder sedan september 1998, avgränsade för avtalspension.

Uppgifterna omfattar inte de generationsfonder eller generationsportföljer som försäkringsbolagen erbjuder inom ramen för avtalspension som entréfonder.

Generationsfonder – enkla att förklara, lätta att förstå

En anledning till framgångarna för generationsfonderna är att produkten är enkel att förklara och lätt att förstå. De passar de många sparprodukter som till karaktären är avsedda för det långsiktiga sparandet – premiepensionen, fondförsäkring, kapitalförsäkring, Individuellt pensionssparande – IPS, investeringssparkonto och vanligt fondsparande. Dessutom har försäkringsbolagen i sina upphandlade entrélösningar skräddarsydda generationsfonder och generationsportföljer. För bankerna kan mycket väl generationsfonderna vara ett möjligt sätt att behålla kunder och deras sparande när de nu har stängt sina traditionella livprodukter för nyteckning.  

Tanken är att kunderna ska kunna placera sitt sparande i en generationsfond en gång för alla. Sedan tar fondens förvaltare hand om att minska risken i dina placeringar när du närmar dig pensionen. Det gör att fonden vänder sig till personer med en viss förväntad tid för pension.

Vanligtvis placerar fonderna i två tillgångsslag, aktier och räntor, vissa fonder har möjligheten att använda derivat. Undantagslöst är de konstruerade så att de innehåller mest aktier när det är lång tid kvar till pension. I takt med att kunden närmar sig pensionsåldern, flyttas pengarna stegvis över från aktier till räntebärande värdepapper. Fonderna har olika planer, glide-paths, för omallokeringen mellan aktier och räntebärande tillgångar.

Det borde gå att teckna premiebefrielse för sparandet separat. Hur det sparande beloppet kan fördelas vid dödsfall bestäms av i vilken produkt man sparar. Vanligtvis är det dödsboet eller förmånstagarna om det finns återbetalningsskydd i försäkringssparandet.

Traditionell livförsäkring – bör säljas på dess goda egenskaper

Den traditionella livförsäkringsprodukten har vissa likande drag som generationsfonderna. Tanken är att kunden ska spara kontinuerligt under lång tid och inte behöva fundera på hur premierna ska placeras. Traditionell försäkring har livsvarig utbetalning och ett garanterat månatligt belopp. Utöver garantibeloppet kan man få ett tilläggsbelopp som bestäms årsvis. Inbyggt i produkten är ofta möjlighet att teckna två försäkringsförmåner: premiebefrielse och efterlevandeskydd. Premierna för dessa dras från den inbetalda premien

Det finns både ömsesidiga och vinstutdelande försäkringsbolag som erbjuder premiebestämd traditionell försäkring

Vad tycker du om generationsfonderna?

Vad har kunderna för förväntan på generationsfonderna? Har ni frågat dem? Det finns få undersökningar. Är jämn och något lägre avkastning bättre än större men mer volatil avkastning och mer i pension?

Är det är rimligt att som 65-åring, med en tjugoårs utbetalningsplan att ha 80-90 procent av förmögenheten i räntebärande tillgångar? Enda garantin är väl att räntorna kommer att gå upp och att kapitalet eroderar. Dags för lite produktinnovation tycker vi. Fondförsäkring med garanti! Borde vara intressant för bolag med många kunder födda på 40-, och 50-talet.