Höga flyttavgifter skapa låsningar

Konkurrensverket har granskat flyttavgifternas effekter och föreslår ett antal åtgärder som både kan gynna kundernas möjlighet att flytta sina försäkringar och samtidigt stärka konkurrensen på marknaden.

Flyttmarknaden  är här för att stanna

2007 infördes en lagstadgad rätt för försäkringstagarna att kunna flytta sitt sparkapital oavsett om det är knutet till en traditionell försäkring med garanti eller till en fondförsäkring. Men rätten att flytta innebär inte att det är gratis. Bolagen har rätt att ta ut en avgift för flytten. Och det har de gjort - på många olika sätt och med stora variationer. Det ligger i sakens natur att inte marknadsföra att man har låga flyttkostnader. Men om en kund vill flytta bör man som försäkringstagare vara beredd på att betala en "skälig" avgift tycker vi. Här och nu går vi inte in på en fortsatt diskussion kring flytt av kapital i försäkringar med garanti. En sak borde vara helt klar - att flytta en fondförsäkring genom att lösa in fondandelar bör ha en låg avgift.

Trots att fri flytträtt infördes 2007 var det först 2013 som det kom statisitk från Svensk Försäkring som visar ut- och inflyttar per bolag. Vi har satt det i relation till inbetalade premier för att få ett "nyckeltal" för hur flyttmarknaden förändras över tid. Absoluta tal är bra men premier eller kanske ännu hellre utestående kapital ger en bättre bild av hur flyttmarknaden utvecklas tycker vi. Mätt i inbetalda premier utgör flyttkapitalet mellan ca 13 procent under perioden 2013 - 2015.

Läs mer om hur flyttmarknaden förändrar konkurrensen
Itello Insights: Blev flyttmarknaden som det var tänkt?

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Svensk tjänstepensionsmarknad unik i Norden - inga dominerade aktörer

Itello har studerat koncentrationen av bolag på respektive nordisk marknad. Ur detta perspektiv är Sverige det land i Norden där koncentrationen är lägst. Dvs vi har få dominerande aktörer vilket gör att fler aktörer ser flyttmarknaden som ett sätt att öka förvaltat kapital och möjlighet att fördela de administrativa kostnaderna. Det är en av utmaningarna för nyetablerade aktörer - oavsett marknad.

Läs mer på Itello Insights:
Oligopolmarknader eller fri konkurrens
Storebrand räddar Silver

Konkurrensverket har granskat flyttavgifternas effekter och föreslår ett antal åtgärder som både kan gynna kundernas möjlighet att flytta sina försäkringar och samtidigt stärka konkurrensen på marknaden.

Ladda ner hela rapporten från Konkurrensverket

Höga avgifter som leder till inlåsning av konsumenterna hämmar kundrörligheten. De kan också leda till färre nyetableringar på marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Flera livförsäkringsföretag har de senaste åren höjt avgiften för att flytta en pensionsförsäkring till ett konkurrerande företag. De inlåsningseffekter som detta kan leda till gjorde att Konkurrensverket valde att studera marknaden närmare..

Dan Sjöblom
GD/Konkurrensverket

Men - det finns potentiella inlåsningseffekter

I rapporten ”Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensionsförsäkringar” gör Konkurrensverken en djuplodande översikt av marknaden ur olika produkt- och avtalsområdesperspektiv. Identifierade problem redovisas och ett antal förslag till åtgärder presenteras. Bland annat föreslår Konkurrensverket följande:

  • Möjligheten att ta ut höga flyttavgifter lång tid efter nyteckning av pensionsförsäkring bör begränsas.
  • Krav på tydligare information till kunderna innan viktiga försäkringsvillkor ändras. Information på företagets webbsida är inte tillräckligt.
  • Laglig rätt att flytta samtliga individuella och privata pensionsförsäkringar – oavsett när i tiden de är tecknade.

Pensionsförsäkringar av olika typer är av stor betydelse för försörjningen efter pensioneringen. Det är mycket viktigt att försäkringstagarna har inflytande över hur de sparade pengarna ska förvaltas, och av vilken aktör. Att öka möjligheten att flytta försäkringar är därför angeläget, fortsätter Dan Sjöblom 

Dan Sjöblom
GD/Konkurrensverket


Vi följer utvecklingen inom flyttmarknaden. Våra kunder fick tidigare i vår ny och förbättra funktionalitet för att effektivisera administrationen och sänka kostnader i samband med flyttar.
Inca 16.1 Automatisering vid flytt skapar effektivare administration.

Läs mer:

Ladda ner hela rapporten från Konkurrensverket
Oligopolmarknader eller fri konkurrens?
Inca 16.1 april 2016 – Move, Merge and Prepare


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]