Höga flyttavgifter skapa låsningar

Det långsiktiga sparandet

Konkurrensverket har granskat flyttavgifternas effekter och föreslår ett antal åtgärder som både kan gynna kundernas möjlighet att flytta sina försäkringar och samtidigt stärka konkurrensen på marknaden.
– Höga avgifter som leder till inlåsning av konsumenterna hämmar kundrörligheten. De kan också leda till färre nyetableringar på marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Flera livförsäkringsföretag har de senaste åren höjt avgiften för att flytta en pensionsförsäkring till ett konkurrerande företag. De inlåsningseffekter som detta kan leda till gjorde att Konkurrensverket valde att studera marknaden närmare.

Läs mer om hur flyttmarknaden förändrar konkurrensen
Itello Insights: Blev flyttmarknaden som det var tänkt?

Itello har studerat koncentrationen av bolag på respektive nordisk marknad. Ur detta perspektiv är Sverige det land i Norden där koncentrationen är lägst. Dvs vi har få dominerande aktörer.
 Itello Insights: O
ligopolmarknader eller fri konkurrens

Men
I rapporten ”Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensionsförsäkringar” gör Konkurrensverken en djuplodande översikt av marknaden ur olika produkt- och avtalsområdesperspektiv. Identifierade problem redovisas och ett antal förslag till åtgärder presenteras. Bland annat föreslår Konkurrensverket följande:

– Möjligheten att ta ut höga flyttavgifter lång tid efter nyteckning av pensionsförsäkring bör begränsas.
– Krav på tydligare information till kunderna innan viktiga försäkringsvillkor ändras. Information på företagets webbsida är inte tillräckligt.
– Laglig rätt att flytta samtliga individuella och privata pensionsförsäkringar – oavsett när i tiden de är tecknade.

– Pensionsförsäkringar av olika typer är av stor betydelse för försörjningen efter pensioneringen. Det är mycket viktigt att försäkringstagarna har inflytande över hur de sparade pengarna ska förvaltas, och av vilken aktör. Att öka möjligheten att flytta försäkringar är därför angeläget, säger Dan Sjöblom ett pressmeddelande i samband med att rapporten presenteras.

Vi följer utvecklingen inom flyttmarkanden. Våra kunder fick tidigare i vår ny och förbättra funktionalitet för att effektivisera administrationen och sänka kostnader i samband med flyttar.
Inca 16.1 Automatisering vid flytt skapa effektivare administration.

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!