I fokus – Utbetalningar.

Det långsiktiga sparandet

De senaste veckorna har vi mötts av artiklar i flera medier som tar upp ämnet ”bank run” i Europa. Vi har sett det förr, i Österrike och Tyskland på trettiotalet och i Argentina kring millennieskiftet. Nu handlar rapporterna om att spararna tar ut pengar i Sydeuropa för att undgå en devalvering av det privata sparandet. Det här sätter det finansiella betalningssystemet i gungning. Försäkringsbolagen är också en stor del av det finansiella systemet – procyklialitet är ett begrepp som förekommer allt oftare och via rapporter som tar upp dilemmat av omallokering av tillgångar. Risken för ”insurance run”, d.v.s. att de försäkringstagare som kan flyttar sitt försäkringssparande från ett bolag, har definitivt ökat i Europa. Vilka konsekvenser det får kommer att vara intressant att följa.

I en tidigare artikel konstaterade vi att det var dags att se branschen med nya ögon. Den handlade då om att det är dags att jämföra bolagens marknadsandelar utifrån nettosiffrorna av premier och utbetalningar.

Vi fick en helt annan bild av vilka aktörer som är marknadsledande och vilka som håller på att åderlåtas på kapital om inte nyteckningen av premierna ökar. Ser vi några tendenser till en ”insurance run” för något enskilt bolag i Sverige? Vad är det som driver de ökade utbetalningarna? Bara från 2010 till 2011 ökade utbetalningarna med 18 procent i kronor. Vi beslutade oss för att förstå våra kunders marknad bättre, för att kunna möta deras behov av effektiv administration även av utbetalningar.  Vi kommer nu att presentera våra analyser i ett par artiklar här på Itello Insights.

Vi har sammanställt utbetalningarna för de olika bolagen baserat på officiell statistik från Försäkringsförbundet. Totalt utbetalades 136,7 miljarder SEK 2010. 2011 utbetalades 161,2 miljarder SEK, en ökning med 24,5 miljarder SEK eller 18 procent.

De bolag som ökar sina utbetalningar mest i kronor är Folksam, SEB TryggLiv och Skandia-koncernen.
Vi tycker dock att Folksam-koncernens 116 procentliga ökning är anmärkningsvärd. Visserligen gjordes en beståndsöverlåtelse från Folksam Fondförsäkring i mars 2011 till Brummer Life men den var på ca 2,2 miljarder SEK. Vi har inte heller hittat någon förklaring i årsredovisningen och vi väntar på en förklaring från Folksam.  Folksam Liv ökade sina försäkringsersättningar från drygt 4 miljarder till 16,3 miljarder enligt statistiken från Försäkringsförbundet.

Fördelning av utbetalningarna framgår av diagrammet nedan:

Försäkringsersättningarna 2011 utgjorde 104,0 miljarder SEK, utflyttar 16,1 Miljarder SEK och återköp 41,6 miljarder SEK.
I nästa artikel analyserar vi vad det är som ligger bakom bolagens utbetalningar.  Vilka bolag har störst utflyttar i relation till sitt kapital? Och vilka bolag måste effektivt administrera stora pensionsutbetalningar för att inte dra på sig manuell kostsam administration? Vad får det för konsekvenser får Itello när vi nu utvecklar förbättrad funktionalitet för utbetalning i Inca?