Nu införs FATCA även i Sverige

Det långsiktiga sparandet

FATCA är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten. Finansiella institut som inte följer FATCA riskerar att tvingas betala 30 procent i skatt på betalningar från USA.

Avtalet innebär att de svenska finansiella instituten inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen. De ska i stället rapportera uppgifterna till Skatteverket som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten. Normalt sker detta genom filöverföring från instituten till Skatteverket i ett förutbestämt format. Instituten åläggs att identifiera vilka personer som omfattas genom ett indicieregelverk och nu pågår ett arbete med att analysera vilka produkter som ska omfattas av regelverket.

För många aktörer innebär det nya regelverket merarbete både rent administrativ och att anpassa systemen som administrerar de olika produkterna. Speciellt om de har verksamhet i flera nordiska länder. Nya legala krav som drabbar alla, men de aktörer som har valt att ansluta sig till den branschstandard Itello utvecklar inom ramen för Inca får en rad fördelar. “Ur vårt perspektiv är att implementera det nya regelverket en i raden av tvingande krav. Alla våra kunder har samma version av Inca, det innebär att vi kan genomföra hela processen från behovskartläggning, till utveckling, testning och lansering till kunder på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt. Det som är nytt är att alla länder i Norden har tecknat likartade men inte identiska avtal med den amerikanska regeringen. Våra kunder har verksamhet i flera länder. Därför måste vi kunna tillämpa respektive lands avtal och skattemyndigheternas instruktioner samt tolkningarna om vilka produkter som omfattas”, säger Peter Blumenthal, produktägare på Itello. 

Följer du utvecklingen av rapporteringen av FATCA?
FATCA killed my foreign account 
Finland har också undertecknat FATCA-fördraget

I den remitterade promemorian föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.