Öka lönsamheten inom sjukvårdsförsäkringar – en branschutmaning

Personriskmarknaden

En sak är klar – vi står inför ett ökat välfärdsgap. Vi är övertygade om att vi rör oss från att omsorgen enbart var ett samhälleligt ansvar till ett delat ansvar. Då är det arbetsgivaren, eller den enskilde, som kommer att stå för kostnaden. Alternativet är att sänka de krav vi har på livskvalitet, speciellt som pensionärer och vid livets slut.

En syn på personriskmarknaden är att överutnyttjandet av förmånerna driver kostnaderna och leder till höjda premier. En annan är att erbjuda kompletterande tjänster till sjukvårdsförsäkringarna i syfte att minska utnyttjandet av försäkringarna, vilket leder till lägre kostnader som skapar förutsättningar att behålla eller sänka premierna. Oavsett syn på marknaden finns det övergripande utmaningar för att få ekonomiskt hållbara erbjudanden.

Effektivare hälsodeklarationer – enklare riskbedömning

Alla kundrelationer inom personriskmarknaden börjar med en hälsodeklaration. Ofta är det en fysisk blankett eller en hemsida som sedan ska kompletteras med svar på nya blanketter om ett kryss har hamnat i fel ruta. Den här processen är både krånglig, tar tid och kostar mycket att administrera. Ca 700 kronor för en ”ren hälsa”, 1 075 kronor för en som kräver komplettering och ca 2 500 kronor för en som kräver konsultation med vårdgivare. Därefter ska själva riskbedömningen och prissättningen börja. Vi tycker att det är dags för ett helt nytt sätt att hantera hälsodeklarationen och riskbedömningsprocessen. Då ökar möjligheterna att sänka kostnaderna och öka lönsamheten. Det kan du läsa mer om i vår artikel “Dags för ett helt nytt sätt att hantera hälsodeklarationer?”

Ökat behov av automatiserad kontroll

Det första synsättet (överutnyttjande av förmånerna) driver behovet av kostnadskontroll, d.v.s. differentierad prissättning beroende på utnyttjandegrad. Försäkringsgivarna använder sig av bokningstjänster som Boka doktorn, i sin vilja att ge försäkringstagaren en bra service. Men det saknas en tydlig mappning av vad de olika vårdgivarna är bra på. Risken blir då att det går snabbt men att det blir fel istället för att hitta rätt vårdgivare för försäkringstagaren. Om vi förstod saken rätt så finns det inte heller en automatisk kontroll på det belopp vårdgivaren fakturerar och det belopp som är upphandlat. Resultatet är att försäkringsgivarna har för liten kännedom om vården de erbjuder.  Felbokningar och manuella rutiner driver kostnader och kan minska förtroendet för försäkringsgivarna.

Standard sänker administrationskostnaderna inom personrisk

I många försäkringsbolag utgör sjukvårdsförsäkringar en mindre del av verksamheten. Det leder naturligtvis till att det inte finns fokus på att effektivisera och automatisera administrationen. Visst, det går säkert att registrera och skadereglera en sjukvårdsförsäkring i ett system avsett och optimerat för att administrera bilförsäkringar, men särskilt effektivt kommer det aldrig att bli. Ett sätt som vi vet fungerar är att branschen enas om standard för att kunna dela på utvecklingskostnader och skapa förutsättningar för leverantörer att hitta sin roll i ekosystemet kring personriskförsäkringar. Nu finns det lovvärda initiativ inom området e-hälsa där syftet bland annat är att koppla ihop olika vård- och omsorgsgivare för att möjliggöra transparens mellan olika journalsystem. En tanke är då naturligtvis att möjliggöra access för försäkringsbolagen så att de kan effektivisera administrationen av skadeärenden. Naturligvis kan det även användas vid bedömningar av ”orena” hälsodeklarationer för att kunna ge rätt pris eller rätt klausuler.

Noggrann segmentering leder till hållbara kundrelationer

För att lyckas i att bygga långsiktiga och hållbara kundrelationer måste kundvärdet identifieras. Det kanske inte passar alla kunder, men för det valda kundsegmentet måste det vara något som särskiljer och innebär kundnytta. Då måste man segmentera på preferenser snarare än storheter som storlek, ort eller bransch. Det kan vara att ge arbetsgivarna ett erbjudande som förebygger att medarbetarna är frånvarande, oavsett om det är egen ohälsa eller någon annan i familjen som är sjuk. Då handlar det om att hitta rätt produkter och tjänster samt en ersättningsmodell som är ekonomiskt hållbar.

Ökad volym personriskförsäkringar kräver effektiv administration

I takt med att gruppföreträdare pressar priserna inom personriskmarknaden ser vi att det ökade antalet försäkringar är kostnadsdrivande. Lönsamheten sänks av manuella administrativa processer för att riskbedöma, kundernas utnyttjande av förmånerna samt kostnadsdrivande skadereglering. Med det finns hopp. Ökad automatisering kring riskbedömning sänker kostnaderna, ger bolaget den riskprofil de eftersträvar samt ger försäkringsgivaren förutsättningar att möta kraven i Solvens 2 redan idag.

Med de ökade volymerna finns möjlighet att utveckla system/produkter som är avsedda att stödja processen kring att administrera personriskprodukter. Ju fler som väljer vår standardlösning desto effektivare administration kan försäkringsgivarna erbjuda. Kring skadereglering finns uppenbarligen stora besparingar att göra. Där kan projektet kring e-hälsa vara en möjliggörare genom att etablera standardiserade processer och gränssnitt.