Skillnaden i kundnöjdhet ökar igen på företagsmarknaden del 2

Det långsiktiga sparandet

Det här är en fortsättning på föregående artikel om kundnöjdheten bland företagskunderna.
Intressant är att den största aktören Skandia har den största ökningen och är nu för första gången det bolag som har störst kundnöjdhet bland livbolagen. Tvåan Länsförsäkringar ligger fortsatt högt och har oförändrat index. Trean SEB Trygg-Liv minskar något och har lägst kundnöjdhet av de största bolagen. Alecta minskar något men har fortfarande ett högt index bland livbolagen.

Tittar vi på de fyra största bolagen så ser vi att tre av dem är traditionella bolag som byggt upp egna organisationer för försäljning. Är det avgörande för att få riktigt nöjda kunder att man ”äger”/kontrollerar de som möter kunderna och har en kontinuerlig återkoppling säljare producent?

Under många år hade Alceta monopolställning bland den förmånsbestämda tjänstepensionen bland PTK-medlemmar. Utan några direkta distributionskanaler har man hittat ett sätt att kommunicera med företagskunderna som gör att de är nöjda.

KPA har liknande förutsättningar och har ännu nöjdare kunder. AMF har som avtalsbolag liknande förutsättningar som Alecta och KPA, det vore intressant att se hur nöjda deras företagskunder är. Är det varumärkesbyggandet inom avtalspensionsområdet som spiller över på företagsmarknaden. Eller vurmandet för den traditionella försäkringsprodukten, de ömsesidiga principerna i ägandet, de riktigt låga avgifterna eller den goda (riskjusterade?) avkastningen?

Vi saknar jämförande siffror för banklivbolagen då enbart SEB Trygg-Livs Nordea Liv & Pensions siffror redovisas. En hypotes är att det tar tid att bygga upp en effektiv distributionskanal via kontoren. SEB har en effektiv distributionsorganisation och Swedbank, Nordea och Handelsbanken håller på att bygga upp sina och det tar tid att hitta formerna.