”SPP flyr risk efter miljardsmäll" 

Flera tidningar har den senaste tiden lyft fram det faktum att traditionella livförsäkringsbolag driver "kampanjer" för att få sina kunder att lämna försäkringsavtal med garanterad ränta. Obligationsportföljerna visar rekordavkastningar men skulduppräkningen av fordringarna drar ner resultaten för livbolagen. Men egentligen handlar det om någet helt annat.

Nedgången i långräntorna ger kapitalvinster med ökar kundernas fordran på livbolagen

I artikeln "Så vill SPP Liv slippa undan miljardsmäll" i SvD den 11 december 2012 beskrivs en orealisread förlust som om den var bekräftad. Riktigt så enkelt är det inte!

2011 gjorde de traditionella livbolagen en förlust i storleksordningen 200 mdkr, samtidigt som man gjorde ett samlat resultat om ca 15 mdkr i förvaltningen av placeringstillgångarna. Förklaringen finner vi i naturligtvis i sjunkande marknadsräntor och marknadsvärdering av bolagens försäkringsskulder. Lägre räntor ökar skulden, men ökar också värdet på bolagens obligationsportföljer, även om dessa naturligtvis inte ökar i värde i samma grad som ökningen av skulden.

Svenska statsobligation 10 år - källa SCB

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Pensionsskuldens uppskrivning är inte samma som en realiserad förlust

Samma sak gäller i allra högsta grad för SPP. Den miljardsmäll som SvD hänvisar till är en uppskrivning av pensionsskulden, vilket är en orealiserad förlust på samma sätt som svängningar i marknadsräntorna dagligen framkallar orealiserade vinster och förluster på tillgångssidan. SPP som har närmare 90 % av sina tillgångar i räntebärande placeringar gjorde 2011 så stora kapitalvinster på kundernas pensionskapital att man kunder bokföra 370 Mkr som realiserad vinst från bolagets andel av totalavkastningen, den s.k. vinstdelningen.

Låga långräntor en utmaning för lämnade garantiavkastningar

SPP:s problem ligger i stället i att räntenivåerna på lite sikt förväntas stiga, så mycket lägre kan de ju inte bli, vilket omvandlar de orealiserade förlusterna i skuldvärderingen till potentiellt mycket stora orealiserade vinster, samtidigt som avkastningen på placeringstillgångarna förväntas understiga ”garanti”-nivåer. Det är naturligtvis avkastningen på kundernas kapital och inte kortsiktiga förändringar i värderingen av skulden som långsiktigt styr de faktiska behoven att behöva utnyttja utställda försäkringsbelopp (”garantier”).

Glömmer man för en stund att försäkring handlar om att solidariskt dela risker så kan naturligtvis en SPP-kund med stora övervärden i sin försäkring börja fundera på om de verkligen kan förvänta sig en faktisk avkastning på sitt pensionskapital de närmaste åren om de  stannar kvar i SPP:s traditionella försäkring då risken är stor att avkastningen består i att dessa övervärden omvandlas till ”garanterat” pensionskapital. Har kunden å andra sidan begränsat övervärde i sin traditionella försäkring är värdet av en hög garanterad ränta naturligtvis mycket högt i ett marknadsläge med låga räntor.

Vad är det rimligt att de ska kosta att lämna ett kollektiv m garanterad avkastning?

Att de som förlorar på solidaritet lämnar och de som vinner på den samma stannar kvar strider naturligtvis mot försäkringens grundprinciper och ett sådant beteende blir inte hållbart på sikt, vilket säkert är orsaken till SPP:s legitima behov av att agera. Hantering av flytträtten är en utmaning för den traditionella försäkringen. Därför vore det kanske lite mer naturligt för SPP att funderade över vilka kostnader som skall vara förenat med att lämna kollektivet än på att höja avgiften för dem som stannar kvar. SvD:s artikel fokuserar på den viktiga frågeställningen avseende konsekvenserna av att på dagsbasis marknadsvärdera långsiktiga pensionsåtaganden, som att exempelvis låsa in bolag i ”säkra” långsiktigt lågavkastande placeringar. Att framställa SPP:s skulduppvärdering som en miljardsmäll påminner mycket om kvällstidningarnas vana att beskriva nedgångar på börsen i termer av hur mycket fattigare kungen har blivit. 


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]