• se
  • en
  • no

Samverkan mellan kunder och Itello

Itello har en väl etablerad samverkansmodell vars nyttjandegrad och mötesfrekvenser i de olika forumen beror på kundens storlek. Vi samverkar enskilt med varje kund på tre olika nivåer.


 

Strategisk nivå

företagsledningsnivå finns ett Strategisk forum som träffas 1-2 gånger per år och som hanterar övergripande visioner, strategier, förändringar samt beslut och uppföljning av övergripande mål. 

Taktisk nivå

Taktiska forum leder och styr arbetet på taktisk nivå. Det huvudsakliga målet är att säkerställa verksamhetsmålen satta av parterna gemensamt. Här samordnas övriga taktiska och operativa forum samt eventuella pågående projekt. Teknik- och arkitekturforum hanterar frågor relaterade till teknik och systemarkitektur så att kunden får en förståelse hur produkterna fungerar för att skapa en integration och användning som blir effektiv. Produktutvecklingsforum hanterar produktplaneringen, dvs presentation av den planerade leveransplanen för systemen.

Operativ nivå

Operativt forum ansvarar för att tex lägga beställningar och prioriterar pågående order samt hanterar frågor om dagliga affärsverksamheten och utförande av olika typer av tjänster. Leveransforum hanterar ärenden relaterade till nya schemalagda versioner av produkterna så att de kan testas och installeras smidigt och köras i produktion utan några störande moment. Produktions- och driftsforumet hanterar operativa produktionsfrågor.

Gemensamma forum för alla kunder

Inca Executive Group

​ Syftet med Inca Executive Group är att på strategisk nivå, diskutera och planera den funktionella utvecklingen av Itellos produkter och samarbetsfrågor i syfte att förädla alla parters verksamhet.

Standardiseringskommittén

Det huvudsakliga målet för standardiseringskommittén är att möjliggöra standardiserade långsiktiga lösningar för Itellos produkter. Detta ska uppnås genom att komma överens om gemensamma funktioner och rutiner inom produkterna och genom att skapa gemensamma ståndpunkter som används i diskussioner med externa parter som har ett starkt inflytande på Itellos kunders verksamhet.


Samverkansforum

Inom ramen för vår samverkansmodell driver Itello tillsammans med de kunder som vill medverka flera projekt som syftar till att arbeta fram en gemensam standardfunktionalitet i Inca för att möta förändringar i marknaden. Det kan vara nya regulatoriska krav eller nya marknadsförutsättningar genom ex upphandlingar inom tjänstepensions- och avtalspensionsområdet.

Just nu driver vi följande samverkansprojekt:
· IORP2
· Arbetsgivardeklarationer (AGI) till Skatteverket
· Min Pension Uttagsplan
· MIFID2/IDD/PRIIPs

Vi har tidigare genomför samverkansprojekt kring
·GDPR
·Kollektivavtalsområde PA16
·Inbetalningsmotorn i Inca
·Flyttinformation vid byte av försäkringsgivare

Vill du veta mer om hur våra samverkansmodeller fungerar, kontakta oss!