Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Implementation och samverkan

Vår banbrytande samarbetsmodell med samarbetsinitiativ mellan våra kunder och Itello möjliggör för våra kunder att delta i produktplaneringsprocessen av Incas ytterligare funktioner och förbättringar. Och Itellos implementationsmetod bygger på erfarenhet av implementation av standardsystem sedan 2004.


Implementationsmetod

Alla projekt utförs i nära samarbete med kunden i tre olika faser:

Förstudie
Resultatet av förstudiefasen innefattar alltid en lösningsbeskrivning och en rekommenderad projekt- och leveransplan för implementationsfasen.

Genomförande
Kundanpassad utveckling levereras, standardsystemet konfigureras, data migreras och lösningen tas i drift.

Avslut
Säkrar övergången från projekt till förvaltning, genom en kontrollerad överlämning av lösningen.


Samverkan

Vi samverkar med varje kund på tre olika nivåer:

1.

Strategisk nivå

På företagsledningsnivå finns ett Strategisk forum som träffas 1-2 gånger per år och som hanterar övergripande visioner, strategier, förändringar samt beslut och uppföljning av övergripande mål.

2.

Taktisk nivå

Taktiska forum leder och styr arbetet på taktisk nivå. Det huvudsakliga målet är att säkerställa verksamhetsmålen satta av parterna gemensamt. Här samordnas övriga taktiska och operativa forum samt eventuella pågående projekt.
Teknik- och arkitekturforum hanterar frågor relaterade till teknik och systemarkitektur så att kunden får en  förståelse hur produkterna fungerar för att skapa en integration och användning som blir effektiv. Produktutvecklingsforum hanterar produktplaneringen, dvs presentation av den planerade leveransplanen för systemen.

3.

Operativ nivå

Operativt forum ansvarar för att tex lägga beställningar och prioriterar pågående order samt hanterar frågor om dagliga affärsverksamheten och utförande av olika typer av tjänster. Leveransforum hanterar ärenden relaterade till nya schemalagda versioner av produkterna så att de kan testas och installeras smidigt och köras i produktion utan några störande moment. Produktions- och driftsforumet hanterar operativa produktionsfrågor.

Gemensamma forum för alla kunder

Inom ramen för vår samverkansmodell driver nu Itello Samverkansforum tillsammans med de kunder som vill medverka flera projekt som syftar till att arbeta fram en gemensam standardfunktionalitet i Inca för att möta förändringar i marknaden. Det kan vara nya regulatoriska krav eller nya marknadsföutsättningar genom upphandlingar inom tjänstepensions- och avtalspensionsområdet.

Syftet med Inca Executive Group är att på strategisk nivå, diskutera och planera den funktionella utvecklingen av Itellos produkter och samarbetsfrågor i syfte att förädla alla partners verksamhet.

Det huvudsakliga målet med Standardiseringskommittén är att möjliggöra standardiserade, långsiktiga lösningar för Itellos produkter. Detta ska uppnås genom att komma överens om gemensamma funktioner och rutiner inom produkterna och genom att skapa gemensamma ståndpunkter som används i diskussioner med externa parter som har ett starkt inflytande på Itellos kunders verksamhet.

Just nu driver vi följande samverkansprojekt:

Förenklad dödsfallshantering

Anspråksprocessen vid dödsfall är en av de mest tidskrävande processerna. Ofta krävs såväl dubbel- som trippelkontroll. Detta samarbetsprojekt syftar till att identifiera vilka kritiska områden som förbättringsåtgärder kan tänkas få störst inverkan på vad gäller anspråkshantering och kvalitetsförbättring.

...
Läs mer

Kundsamverkan gör Inca Connectivity Framework ännu bättre

Refaktoreringen av Inca Web Services till den andra generationens affärssystem i samverkan med våra kunder sätter nya standarder för våra samarbetsprojekt. Detta projekt fokuserar på tekniska trender och arkitektur, avbrutna värdekedjor etc.

...
Läs mer

minPension – Uttagsplaneraren

Itello samarbetar med sina kunder på flera nivåer för att kunna skapa och integrera en förbättrad pensionsprognostjänst till pensionsportalen minPension.

...
Läs mer

IDD – Tillämpning för migrerade försäkringar

Direktivet om försäkringsdistribution – IDD, trädde i kraft i Sverige 1 oktober 2018. På Itello har vi ett samarbetsprojekt där vi tillsammans med våra kunder diskuterar hur direktivet ska tolkas och följas.

...
Läs mer
  • Implementering av IFRS17
  • Förenklad konfiguration
  • MisLife 2.0
  • Effektivare flytträtt
  • Förenklad dödsfallshantering
  • Förändrad flyttprocess SAF/LO
  • Förenklad sjukfallshantering
  • Utskriftshantering

Avslutade samverkansprojekt


Kontakta oss

​08-4109 4000
Itello AB
Regeringsgatan 28 
SE 111 53 Stockholm