Kundsamverkan kring MiFID2, IDD och PRIIPs

Itello samarbetar med kunderna kring tolkningar och efterlevnad av direktiven MiFID 2, IDD och PRIIPs, det skapar gemensam syn på förändringarna och skapar effektivare administration. 

Under 2018 träder två EU-direktiv i kraft som bl.a. syftar till att öka transparens kring avgifter och kostnader och öka investerarskyddet. 

Regelverken påverkar Itellos kunder i hela deras verksamhet med det är endast en del av de nya reglerna som har bäring på den del av verksamheten där Inca används som affärsstöd.

Den del av regelefterlevnaden som mest berör Inca är transparen av kostnader och provisioner i värdeinstrument där dessa ska redovisas för kund såväl innan köp som löpande under innehavstiden. Liknande regler gäller för försäkringsprodukter.

Arbetet kring regelverken har kantats av förseningar vilket skapat utmaningar i arbetet mot att uppnå regelefterlevnad. Exempelvis har en konsekvens av detta varit att det för IDD inte funnits någon lagtext att förhålla sig till utan endast en promemoria från Finansinspektionen. I och med dessa utmaningar har det varit extra viktigt att ha en tät dialog med kunderna om tolkningar av den information som funnits kring regleverken för att få en samsyn på hur de kommande lagändringarna ska tolkas och vilka åtgärder detta kräver. Därför har Itello haft återkommande kontakt med sina kunder och tagit del av deras tankar kring och tolkningar av regelverken. Itello har också haft tät kontakt med våra jurister för att få uppdaterad information om tolkningar och praktikaliteter kring regelverken.

Utifrån den dialog Itello har haft med sina kunder har områden definierats där:
– Det finns en samsyn på hur reglerna tolkas och vilka effekter dessa tolkningar får
– Tolkningar av regelverket är olika men där en lösning kan identifieras där de olika tolkningarna kan fungera.
– Förutsättningarna utifrån kundens organisation skapar olika behov för hur de krav regelverken ställer kan tillgodoses

Vårt arbete tillsammans med kunderna, pågår för att skapa förutsättningar för regelefterlevnad och de första funktionerna för detta har redan levererats till flera av Itellos kunder. I detta arbete är dialogen med kunderna central.