Bærekraftsarbeid

Itello har som ambisjon å ha et helhetsperspektiv på foretaket, våre medarbeidere, våre kunder, våre partnere og leverandører samt omverdenen. Vi synes det er viktig at foretaket og medarbeiderne alltid ser muligheten til en bidra i en mer bærekraftig verden.
Vi vil derfor at hele vår virksomhet i hverdagen og i fortsettelsen skal påvirkes av noen perspektiv:

  • Miljøhåndtering etter ISO 14 001
  •  Sosialt ansvar etter ISO 26 000
  • Arbeidsmiljøhåndtering etter ISO 45 001

Når det gjelder miljø har vi tatt steget fullt ut og sertifisert vårt system for informasjonssikkerhet i.h.t. standarden ISO 14001.
For sosial ansvarlighet finnes ingen sertifiseringsmulighet men vi har fått vår egendeklarasjon verifisert. For arbeidsmiljø planlegger vi å sertifisere også dette i ledelsessystemet når det blir mulig i 2018.
Itello har også valgt å bruke ISOs grunntanke som en sjekkliste for å sikre at alle bør- og skal- krav oppfylles.

  • Arbeidsmiljøhåndtering - ISO 45001
  • Sosialt ansvar - ISO 14001
  • Miljøhåndtering - ISO 14001

I troen på at det sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøet er den viktigste faktoren for hvordan vi har det, og at velvære og prestasjon går hånd i hånd, jobber vi kontinuerlig med vårt arbeidsmiljø. Som grunnlag for struktur og innhold i vårt arbeidsmiljøarbeid har vi både Arbetsmiljöverkets bestemmelser for Sosialt og organisatorisk arbeidsmiljø (AFS 2015: 4) og ISO 45001,
som er den kommende ISO-standarden på området. I det systematiske arbeidsmiljøet undersøker vi trivsel og arbeidsmiljø.
Vi utfører også sikkerhetsrunder og identifiserer risikoer.
For hver risiko tar vi relevante tiltak og utfører kontroller om at disse tiltakene gir den ønskede effekt.
Arbeidsmiljøpolitikken viser hvilket ansvar ansatte på alle nivåer for arbeidsmiljøspørsmålene samt våre synspunkter på hvordan samarbeid om disse spørsmålene skal behandles. Vi er forberedt på å skape forpliktelse til våre arbeidsmiljømål fordi vi tror at alles deltakelse og engasjement er en forutsetning for å oppnå fastsatte mål.
Våre verdier er av stor betydning i etableringen av en bedriftskultur, og derfor en selvfølgelig del av vårt arbeidsmiljøarbeid.
Vi vil f.eks. fremme personlig utvikling, samarbeid og ansvar, som vi synes er spesielt viktig.
Vi sørger også for at våre lokaler er kreative, innbydende og fremmer arbeidsro.
Vi planlegger å sertifisere vårt ledelsessystem for Arbeidsmiljø i henhold til ISO 45 001 når det er mulig.

Vår struktur
Vi har etablert et delledelsessystem for hvert perspektiv som inneholder både de ulike delene i systemet med f.eks. mål og måletall, policy og retningslinjer, organisasjon, mm. samt en prosess for kontinuerlig forbedringsarbeid i hver del (etter prinsippet Plan-Do-Check-Act). Alle delledelsessystem forenes av en felles struktur og utgjør en del av hele bedriftens ledelsessystem.

De styrende dokumentene er innrettet på 3 nivåer:
– Policy – Svarer på spørsmålet ”Hvorfor”?
– Regler og retningslinjer – Svarer på spørsmålet ”Hva”?
– Forklaringer – Svarer på spørsmålet ”Hvordan”?

Policydokumentet utrykker Itellos målsetning og motivasjon for å gå inn på området. I dette dokumentet angis omfang, overordnede mål, ansvar og hvordan målene skal sikres. Regler og Rutiner beskrives hva som skal gjøres innen området for å møte målsetningen i policyen. F.eks. hva er organisasjonens omfang, hva skal måles og følges opp? Forklaringer angir hvordan arbeidet utføres i hverdagen. De angir også eventuelle behov for rapporteringsdokument som skal oppdateres, f.eks. protokoll for kassering av PC’er. Som underlag til styringsdokumentene finnes Underlagsdokument som omfatter ulike krav til utforming av det aktuelle ledelsessystemet, f.eks. interessentanalyser, lovkrav mm.

Ved siden av disse styringsdokumentene har vi også lagt frem lett tilgjengelige håndbøker og gjennomfører opplæring av ansatte.