Det nordiske livforsikringsmarkedet vokser igjen

Det nordiske markedet

Etter et par år med reduserte premier økte de igjen i 2013. Sett over tid er tilveksten stabil og har vært på knappe 6,5 prosent årlig under perioden 2003 til 2013, hvilket er klart høyere vekst enn for de nordiske landenes økonomi under samme periode. Det er altså ingen krise for bransjen om vi titter på premiene. Derimot er det et konstant kostnadspress og inntektene (avgiftene) på 2013 premiene er klart lavere enn bestanden ellers og klart lavere enn avgiftene selskapene kunne ta ut i 2003. Det krever altså kontinuerlig effektivitetsforbedringer av aktørene og gjerne sprangvise evolusjonære grep for å senke kostnadene betydelig. Itello og AMF samarbeider allerede om å slå sammen fripoliser og forsikringer innen SAF/LO innkjøpssamarbeidet, hvilket senker forsikringstakernes avgifter til den sk. valcentralen og de administrative kostnadene.

Itello Nyheter: «Så ska Sidenmark sänka spararnas avgifter med 40 procent»

Det konkurrensutsatte markedet

Vi har undersøkt det konkurrensutsatte livforsikringsmarkedet over et decennium. Premier er en interessant faktor, administrative kostnader og distribusjonskostnader likeså. Hvordan kapitalen flytter mellom selskapene og pensjonsutbetalinger er også interessant og verd å følge med på. Følg vår overvåkning av det nordiske markedet!

I denne og følgende artikler fokuserer vi på premiene. De var for Sverige mill. SEK 186 500 (169 800), Norge 94 500 (96 100) Danmark 78 900 (79 800) samt Finland 46 600 (32 800) i 2013. Finland peker seg ut med lave premievolum, men tjenestepensjon som i Finland kalles arbetspension forvaltes av et par selskap som har «monopol» på disse premiene (se nedenfor) Men markedet er under forandring. 2010 ble det innført fradragsberettiget pensjonssparing i den sk. LS-kontoen. Pensjonsspareren får en fradragsmulighet på € 5 000 per år. Det ble også mulig for lønnstageren gjennom lønnsavståelse å øke sin pensjonssparing.

Konkurrensutsatte livforsikringspremier over tid 2003-2013 MSEK. Kilde: Selskapenes årsberetninger

Vi kan se at veksten varierer fra år til år og mellom landene. 2005 og 2007 utmerker seg. Premieinntektene fluktuerer i Finland men fra lave nivåer. I 2010 ble det innført fradragsmuligheter for privat pensjonssparing.

Prosentuell forandring i det konkurranseutsatte markedet

Det konkurrensutsatte markedet har i perioden 2003-2010 hatt en vekst på knappe 6,5 prosent pr. år.

Monopol og det konkurrensutsatte livforsikringsmarkedet

I grafen nedenfor har vi tatt med premier som ikke er konkurrensutsatt. Vi ser direkte at Finland nå er nummer to og Danmark har noe større premier. Norge med sin frie flytterett har samme premier som i grafen over. I praksis er det offentlige pensjonsmarkedet markedet i Norge nærmest lukket siden Storebrand og DNB Liv innstilte sin virksomhet med offentlig tjenestepensjon p.g.a. rammebetingelsene. I Finland finnes Arbeidspensjon som administreres først og fremst av Varma, Illmarinen og det fusjonerte Elo. Les mer. Premiene for arbeidspensjonen er på nærmere 48 milliarder SEK og utgjør ca.50 prosent av premiene.

Livforsikringspremier over tidsrommet 2003-2013 MSEK. Konkurranseutsatt og ikke- konkurranseutsatt. Kilde Selskapenes årsberetninger. 

Premiene i Sverige var 201 000 (184 700) finland 154 000 (140 700) Norge 94 500 (96 100) samt Danmark 140 100 (145 100) alle beløp MSEK og viser 2013 (2012). Utviklingen har vært varierende i respektive land i perioden.

Det markedet vi beskriver omfatter ikke hele markedet– vi har ikke med pensjonsforpliktelser som sikres gjennom pensjonsgaranti, i pensionsstiftelser, pensjonskasser eller andre lignende selskapskonstruksjoner i de øvrige nordiske landene. Enkelt uttrykt, vi analyserer nærmere omtrent 70-talls årsberetninger for de største selskapene i Norden.  Premiene er konvertert til SEK i illustrasjonen for de respektive år.

Følg Itello på LinkedIn eller Twitter.