Hvordan har det konkurrensutsatte pensjonsmarkedet i Norden blitt endret?

Det nordiske markedet

Siden 1990 har den konkurrensutsatte sparingen i Sverige økt fra 25 milliarder i 1990 til drøyt 210 milliarder i 2013. I tillegg kommer sparing i IPS og Investeringssparekonto ISK som i karakter er langsiktig men ikke klassifiseres som forsikringssparing.

Diagrammet viser hvordan den konkurranseutsatte sparingen i Sverige har utviklet seg de siste 25 årene.

I artikkelen: Konsolideringen fortsetter på det nordiske livforsikringsmarkedet sammenlignet vi utviklingen i de nordiske landene. I Sverige kan vi se at det konkurranseutsatte markedet for pensjonssparing har øket kraftig, men hvordan har andelen av markedet som er konkurranseutsatt endret seg? Reduseres den ikke- konkurranseutsatte delen av markedet tilsvarende?

Andelen konkurranseutsatt premiebetaling fra 2003 i de ulike nordiske landene.

For Sveriges del øker andelen konkurranseutsatt kontinuerlig. Det finnes fortsatt visse forsikringsbestander som er premiebetalende der fremfor alt Alecta, Folksam, AMF og Skandia er «monopolselskap». Vi har også sett at visse avtalspensjonselskaper konkurranseutsetter pensjonssparingen.

Med den obligatoriske flytteretten i Norge har vi valgt å definere dette markedet som 100 prosent fri konkurranse. Men det er et stort men: store deler av ytelsespensjonsporteføljen er under avvikling, noen selskaper har sluttet med offentlig tjenestepensjon eller ikke ønsker/kan ta imot private fripoliser. I Danmark ser vi ingen større forskjeller. Hadde det finnes sterke drivkrefter for økt konkurranse burde vi ha sett det.  I Finnland er den sk. arbeidspensjonen etablert. Interessant er det også med fusjonen mellom de to selskapene Pensions-Fennia og Pensions-Tapiola for å effektivisere administrasjonen og senke kostnadene. Prispresset rammer også «monopolselskap” og vi så tidligere i år et initiativ for å konsolidere to pensjonskasser i Sverige selv om initiativet ble avbrutt.

Itello Insights: Konsolideringen fortsätter på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Itello Insights: Konsolidering av pensionskassor i Norden fortsätter

Helt klart er det at det norske markedet er i en særklasse til tross for problemer med rammebetingelsene. Det svenske nærmer seg og ettersom Sverige har det største markedet kommer den Nordiske utviklingskurven å være et speilbilde av det svenske.

Neste artikkel kommer til å handle om hvilken markedsandeler selskapene har på de respektive markedene.

Følg utviklingen på det nordiske livforsikringsmarkedet.

Følg Itello på LinkedIn eller Twitter.