I skadeforsikring øker konkurransen – i livsforsikring er det fortsatt en stor markedskonsentrasjon

Konkurransen i livsforsikring

På Itello Insights har vi skrevet en del om endringer i konkurranseforholdene i forsikringsbransjen og har sammenlignet litt med helt andre bransjer. I denne artikkelen velger vi å sammenligne med den nærliggende skadebransjen, landbasert sektor. For de fleste er liv og skade relativt like bransjer. Vi ser nærmere på konkurransen som har utviklet seg i helt ulik retning i de to bransjene i perioder.

I livsforsikring, med unntak av pensjonskasser og enkelte produkter, ser vi fortsatt en stor markedskonsentrasjon rundt de tre store forsikringsselskapene med nær 80 % markedsandel, målt i forfalt premie. I Sverige er det ganske annerledes.  De 11 største selskapene innen livsforsikring og langsiktig sparing står for tilsvarende 80 % markedsandel.

 Etter vanlig markedsteori skulle man tror at oligopollignende tilstander ville bety høyere priser og aktørene vil konkurrere på andre faktorer som markedsføring, service mm.  Prisene gikk en helt annen vei med OTP. I forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon kom en rekke nye aktører på banen, men det lave prisnivået førte til stor avskalling blant aktørene. Pris som konkurransefaktor kan være en riktig strategi for å kvitte seg med konkurrenter, men vi ser at prisnivået og dermed lønnsomhet fortsatt ligger på et lavt nivå i innskuddsmarkedet. Enn så lenge. Livselskapene må sette opp prisene på innskuddspensjon og noen gjør det spesielt på risikodekningene.

I skademarkedet (landbasert) har vi sett at markedet er i ferd med å bli normalisert. Utviklingen begynte tidlig på 2000 tallet. Skaderesultatene var dårlige og selskapene var nødt til å sette opp prisene for å oppnå en tilfredsstillende combined ratio. Med fravær av brysomme konkurrenter ble marginene opprettholdt, men dette igjen skapte forretningsmuligheter for helt nye aktører. Ikke minst for selskap som er godt kjent med skadeforsikring før, som Storebrand. Konkurransen øker år for år og vi kan vel si at skadeforsikring er i ferd med å bli en normal markedsplass med relativt mange aktører.

Figuren viser de 3 største livselskapenes (DNB Liv, KLP, Storebrand) markedsandel i forfalt premie sammenlignet med de største 4 skadeselskapene. Hadde vi tatt i betraktning forvaltningskapital hadde tendensen vært enda tydeligere- opp mot 90 % markedsandel. 

Skade- og livbransjen har mange felles karakteristika, som kompliserte produkter, stort kompetansebehov og komplekse IT systemer. Det er IT intensive bransjer med stor grad av automatisering innen ajourhold, fakturering, fornyelse mm.

Norsk livsforsikring er likevel et spesielt marked siden det i stor grad har vært sentrert rundt noen få produktfamilier som i tillegg blir karakterisert som direkte ulønnsomme med dagens regelverk. I 2011 dominerer fortsatt ytelsespensjon med 66 % av brutto forfalt premie totalt og nær 80 % av forsikringsforpliktelsene. Og enda har vi ikke tatt med pensjonskassenes tall. En del nye aktører har tross etableringshindre klart å etablere seg og vokser i livmarkedet. Selv om de fortsatt har relativt små porteføljer har de, enten ved organisk vekst eller kjøp av porteføljer, lykkes ved å gå inn i segmenter med lavere etableringshindre som f.eks. innskuddspensjon. Mens høringsrundene for de nye tjenestepensjonslovene pågår tror vi det uansett kan være en god investering å lære av andres erfaringer. Vi i Itello har siden 2001 jobbet systematisk med å effektivisere administrasjonen av livs- og pensjonsforsikring. Våre kunder er blant de med de laveste kostnadsprosentene i det svenske markedet som har vært gjennom store forandringer.