Oligopolmarked eller fri konkurranse?

Det nordiske markedet

Få markeder er så lokale som de nasjonale livsforsikringsmarkedene til tross for samarbeide mellom bla. Akturaforeningene siden begynnelsen av 1900-tallet. Nordisk råd har arbeidet med en rekke spørsmål siden 1954.  I 2003 var beskatning av pensjoner på agendaen. I løpet av det siste decenniet har EU innført en rekke forandringer for å forenkle for aktører å bedrive grenseoverskridende virksomhet og slik øke forutsetningene for fri bevegelse av kapital. Arbeidsmarkedet har også blitt mer globalt med flere ansatte i selskap som bedriver grenseoverskridende virksomhet.

Tross skillet mellom landene er vi overbeviste om at livsforsikringsvirksomhet bygger på de samme grunnprinsippene som burde være mulig å utvikle og forvalte kostnadseffektivt over tid. Produktene er ulike, men forsikringsdekningene er likeartede, betalingsformidlere finnes i alle land og bygger på samme prinsipper. De største bankene finnes i alle land, beskatning og rapportering blir mer likt. Et eksempel er rapporteringen til FATCA og på sikt GATCA.

Men selv om forutsetningene for nye aktører å etablere seg har blitt bedre har de knapt påvirket markedsandelene for de etablerte aktørene. Diagrammet nedenfor viser tydelig at det svenske markedet har mange aktører og at i de øvrige landene er premiene konsentrert til 3-4 selskap som har over 80% av premiene!

Itello Insights: Det nordiske livsforsikringsmarkedet vokser igjen

Itello Insights: Hvordan har det konkurrensutsatte pensjonsmarkedet i Norden blitt endret?

Utfra diagrammet kan man se hvor store markedsandeler det største selskapet har målt i premie:

– I Sverige er det Skandia med 15,2 prosent som er størst fulgt av SEB 10,2 prosent fulgt av 7 selskap som har mellom 8 og 7 prosent. Topp 4 utgjør 42 prosent.

– I Norge er de størst aktørene KLP 31 %, DNB Liv 24 %, Storebrand 19 % og Nordea Liv med 9 %. De 4 største utgjør 83 prosent.

– I Danmark er de største selskapene PFA Pension 34 %, Danica 24, Nordea 17 %, AP Pension 10 %. De 4 største utgjør 85 prosent.

– I Finland er det selskapene Nordea 40 %, OP Life 22 %, Mandatum 19 % og Liv Tapiola 8 %. De 4 største utgjør 90 prosent.

Sammenligne med hvordan markedet så ut i 2009! Itello Insights: Hvordan ser konkurransebildet ut på det nordiske markedet? [ON1]

Hva skiller det svenske markedet fra de øvrige nordiske? 

Hvorfor det svenske skiller seg fra de andre markedene kan vi bare spekulere i men antagelig finnes det et par forklaringer:

· Det svenske markedet begynte med innskuddsbaserte kollektivavtalte pensjoner allerede i 1977 gjennom innføringen av ITPK.

· 1991 fikk forsikringsselskapene mulighet til å selge fondsforsikring, høy marginalskatt og store muligheter til fradragsberettiget sparing drev interessen. Bankene kjøpte eller startet forsikringsselskap for å ta opp konkurransen.

·Avtalepartene åpnet for konkurranse i 1994 gjennom å la tjenestemenn velge selskap for forvaltningen av deres tradisjonelle forsikringer. 1998 konkurranseutsetter avtalepartene arbeidernes pensjoner innen SAF-LO samarbeidet.

· Bankkrisen 1990-1994 innebar at bankene så muligheter i tjenestepensjonssparing istedenfor som tidligere å låne ut penger.

· Formuesskatten ble fjernet i 2004 og vi fikk Kapitalpensjon og internettmeglere som startet forsikringsselskap med riktig lave avgifter.

· 2007 Kapitalpensjon ble forbudt men ble erstattet av Kapitalforsikring, nya aktører tilbyr sparing i kapitalforsikring. Først og fremst internettmeglerne Nordnet og Avanza men også white label produkter fra Brummer, Erik Penser mfl.

· Nye produkter – kontinuerlig anbudsrunder innen avtalepensjon, fondsforsikring, IPS, Premiepension, Kapitalpension, Kapitalforsikring, Investeringssparekonto (ISK) åpner for nye aktører, nye distribusjonskanaler og nye tilbud.

· Det svenske markedet er stort, noe som attraherer flere aktører med ulike tilbud

· Det finske markedet skiller seg vesentlig fra de andre gjennom sikring av Arbetspension i spesielle forsikringsselskap.

· Det norske markedet har begynt overgangen fra ytelsesbasert til et innskuddsbasert pensjonsystem. De etablerte aktørene inkludert Silver, har en rekke utfordringer med de avgitte garantiene i de ytelsesbserte planene og fripolisene. Det kan åpne opp for nye aktører. Storebrand har gjennom kjøpet av SPP skaffet seg erfaring med det svenske innskuddspensjon (premiebestämda) markedet og kan på sikt få fordeler av å konsolidere systemene.

· Vår oppfattning er at de danske selskapenes varemerke står sterkt. Nordea, Skandia og SEB virker å ha ambisjoner om å posisjonere sine varemerker i Danmark og det øvrige Norden.

Følg vår overvåkning av det nordiske markedet!

Følg Itello på LinkedIn eller Twitter.