Itello AB tilstede på Årets forsikringskonferanse – Ny uførepensjon

 

Itello AB var som vanlig tilstede på forsikringsforeningens årskonferanse som ble holdt i januar. Et av hovedtemaene denne gang var «Ny uførepensjon- et godt bidrag til arbeidslinjen? Hva inneholder den nye uførepensjonen? Hvilke muligheter og utfordringer gir den?»

Det var 200 personer tilstede på konferansen for å blir oppdatert på hva de ulike partene i arbeidslivet og bransjen mente om det nye uførepensjonsproduktet for privat sektor, som Banklovkommisjonen har foreslått. AON (megler), NHO, UNIO, Frisch-senteret, Banklovkommisjonen og DNB Livsforsikring var tilstede med innledninger og som deltakere i debatten etterpå.

Produktinnføringen medfører en kraftig modernisering.  Det nye uførepensjonsproduktet blir en ren risikoytelse med ettårig premie og ingen opptjening av fripolise. Uførepensjonen kan fastsettes opp til 10 prosent av medlemmets lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), men med mulighet for et tillegg på 66 prosent for de med lønn mellom 6 og 12 G. Det betyr videre at ytelsene blir i form av en nettoytelse i tillegg til folketrygdens nye uføretrygd som trer i kraft fra 2015.

Det nye produktet inneholder stort sett det markedet etterspør og rammene er vide nok. Noen innvendinger var det selvfølgelig og mye av diskusjonen dreide seg om avkortningsgrensene støttet godt nok opp om arbeidslinjen. Spørsmålet flere stilte var om et lønnstak på 0,4G før avkortningen av uførepensjon er på riktig nivå og om det vil virke som en motivasjon til å delvis arbeide videre selv om man er ufør.

NHO mente de mulige uførepensjonsytelsene var for høye. UNIO mente fripoliseopptjeningen bør fortsette. DNB mente etterspørselen ville dreie mot et marked for de med lønn over 6G siden uføretrygden fra folketrygden blir såpass bra for de med lønn under 6G.

Høringsrundene varer til 6.mars i år. Loven skal, om mulig, tre i kraft fra 1.1.2015 og det er gitt signaler om en relativt kort overgangsperiode for minimere tiden med ulike uførepensjonsregimer.

Det blir et stort press på bl.a. systemutviklingsressursene i selskapene. Systemene flere selskaper benytter i dag er gamle og  med helt andre premieberegningsprinsipper enn et rent risikoprodukt som den nye uførepensjonen blir.  Vi i Itello AB vil forberede våre systemer på det nye uførepensjonsproduktet og vil være klare når det nye lovverket er på plass. Er tiden inne for å se på systemporteføljen på nytt når nye og mer fleksible uførepensjonsprodukter skal bygges opp?

  • februar 7, 2014