Inca 17.3 – The Guide

Høstens Inca 17.3-utgivelse inneholder en rekke nye funksjoner for ytterligere å forenkle og effektivisere pensjons-, livsforsikrings- og oppsparingsadministrasjon. En av nyhetene er at du kan kartlegge hjelpedokumenter til forskjellige handlinger – interaktiv manual når du trenger det – The Guide.

Forsikringsmarkedet påvirkes av endringer i samfunnet for øvrig og av nye lover og regler på nasjonalt og internasjonalt nivå. Itello overvåker utviklingen av disse og jobber for at Inca skal støtte kravene som stilles til informasjon, oppfølging og rapportering. I dag administreres over 11 millioner forsikringsavtaler i Inca. Itello jobber aktivt for kontinuerlig å øke graden av automatisering i Inca for å gjøre det mulig for kundene våre å redusere administrasjonskostnadene og forbedre effektiviteten.

Interaktiv hjelp skaper en mer effektiv organisasjon

I dag er det mer enn 2 500 brukere av Inca hos våre ni kunder i Sverige. Når automatiseringen øker, forsvinner mange repeterende arbeidsoppgaver. Samtidig blir oppgavene til forsikringsselskapenes saksbehandlere stadig mer sammensatte, og det er et økende behov for kundestøttefunksjoner for å finne, se, forstå og forklare hva som har skjedd. I Inca 17.3 introduserer vi derfor et helt nytt konsept som muliggjør online-publisering direkte i Inca.

Med den nye funksjonen Interaktiv hjelp blir det mulig å innføre interaktive brukerhåndbøker, opplæringsmateriale og elektroniske dokumenter som du kan få tilgang til direkte i applikasjonen. Disse kan enten gjøres universelt tilgjengelige eller kobles til spesifikke fenomener i systemet (kontekstsensitiv hjelp).

Løsningen inkluderer også støtte for tilbakemeldinger fra brukerne til eieren av dokumentet. Det er også mulig å tilkoble tester for å sikre forståelse og riktig anvendelse av kunnskapene.

Løsningen åpner også for kundetilpassede løsninger slik at håndteringsprosesser som omfatter prosedyrer i og utenfor Inca kan beskrives på en sammenhengende måte.

Informasjonen kan rettes til utvalgte målgrupper i systemet.

Den svenske skatteetaten (Skatteverket) endrer systemet for flytteinformasjoner og bakgrunnsfakta for kontrollopplysninger

Fra og med 30. november vil alle forsikringsselskaper sende kontrollopplysninger om flytting elektronisk. De blir sendt til den svenske skatteetaten (Skatteverket) via XML-filer. Dette er et eksempel på hvordan nye standarder opprettes og påvirker alle aktører i bransjen. Itello har utviklet en generell støtte for det nye formatet i Inca 17.3. Funksjonen gjøres tilgjengelig for alle kunder og er inkludert i lisensavgiften.

Adressehåndtering 

For å imøtekomme endringer i samfunnet, der begreper som familie, bosted og adresse endres, har vi gjennomgått vår struktur og datamodell for adresseadministrasjon. Gjennomgangen skal sikre langsiktig og stabil administrasjon av Inca.

En rekke forbedringer innføres i Inca 17.3:
 • støtte for ulike typer adresser, for eksempel folkeregisteradresse, spesialadresse, offisiell adresse (organisasjoner) og alternative adresser
 • administrering av flere adresser og utpeking av primæradresse
 • adresselinjer – forbedret støtte for håndtering av utenlandske adresser
 • forbedret støtte for utskriftsformaterte adresser

Forenklet dødsfallsregistrering

Inca har over 11 millioner forsikringer, hvorav mange kommer til å måtte behandles ved dødsfall. Inca 17.3 introduserer en rekke forbedringer av dødsfallkontrollen, først og fremst for å lette registreringen av dødsfall der det er mange begunstigede. I tillegg har vi økt automatiseringen og forbedret brukergrensesnittet.

Verdihåndtering – nye funksjoner for pakketilbud

Incas verdihåndtering er utvidet med en rekke nye funksjoner som letter digitalisering og automatiserer trinn som tidligere var manuelle

 • Nå kan et spesifikt fondstilbud kobles til en produktversjon av tilbudet, noe som gjør det mulig å knytte forskjellige fondstilbud til et produkt over tid.
 • En nett-tjeneste for å hente data om verdiutvikling for en forsikring. Denne nett-tjenesten kan brukes i kundeportaler for å generere grafer der kunden kan sammenligne verdiutviklingen på investeringene sine mot for eksempel en indeks.

Utbetaling – nye funksjoner matcher returer automatisk

En rekke nye og forbedrede funksjoner er innført i styringen av utbetalinger i Inca for å øke automatiseringen, effektivisere driften og senke kostnadene:

 • Manuell forsinkelsesrente på utbetalingsavtaler
 • Forbedret samsvar mellom utbetalingsreturer, der Inca, basert på ufullstendig informasjon, ved hjelp av et regelverk sammenstiller informasjonen for automatisk å kunne matche også disse returnerte utbetalingene mot innbetalinger
 • Forbedrede muligheter til å navngi og oppsøke utbetalingsavtaler

Nytt grensesnitt for forhåndsrapportering av MIFID2, IDD og PRIIP

En rekke nye forskrifter trer i kraft de neste seks månedene. I Inca innføres støtte for å kunne generere informasjon om kostnader før kjøp av investeringsprodukter (forhåndsrapportering), dels for forsikringsprodukter og dels for fond. Tjenester for å hente informasjon om PRIIPs blir utgitt i forbindelse med Inca 17.4. Grensesnittspesifikasjoner er tilgjengelige fra og med Inca 17.3.

De finansielle forskriftene MiFID innebærer økte krav til åpenhet i verdikjeden, og formålet er bl.a. å skape en bedre forståelse av hva verdipapirhandel innebærer og hvilke kostnader og risikoer som er forbundet med det. MiFID2-regelverket trådte i kraft 1. januar 2018.

IDD – Forsikringsdistribusjonsdirektivet – er det tilsvarende direktivet for forsikringsbaserte investeringsprodukter og trådte i kraft den 23. februar 2018.

PRIIPs er en standard for produktinformasjon for ikke-profesjonelle investorer før investeringsbeslutninger og trådte i kraft 1. januar 2018.

Formålet med disse forskriftene er å motvirke at forbrukere foretar investeringer uten å forstå risikoen og kostnadene forbundet med dem, ved bl.a. å:

 • avklare godtgjørelser og interessekonflikter
 • avklare alle kostnader ved anskaffelse av produkter (forhåndsrapportering)
 • minst årlig, og på forespørsel, avklare alle kostnader som er belastet en kundes oppsparingsinvestering og vise de kumulative effektene av disse kostnadene (etterfølgende rapportering)
 • sikre at informasjonen til kundene er tilpasset målgruppen, så vel som at den er upartisk, tydelig og ikke villedende
Støtte for den årlige etterfølgende rapporteringen ble innført i Inca i 2018.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
 • oktober 12, 2017