Fortsettelsen av lovpålagte forpliktelser med hensyn til forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) forbedrer åpenheten i mange dimensjoner

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) trådte i kraft i Sverige den 1. oktober 2018. I et samarbeidsprosjekt i 2017 og 2018 diskuterte Itello og kundene våre hvordan man skulle tolke loven og implementeringen av kundestøtten.  Et viktig tema var hvordan samle informasjon fra alle fondsadministratorene og fondene deres. En annen kritisk sak er håndteringen av gebyrer i forbindelse med migrasjon av forsikringspolisene til Inca. Siden mange av kundene våre migrerer fra skreddersydde eksisterende systemer, bestemte vi oss for et nytt samarbeidsprosjekt for hvordan man foretar rapporteringen i henhold til forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD).

Ved å sette igang dette nye og veloverveide samarbeidsprosjektet vil man gå gjennom implementeringen av funksjonene og analysere behovet for å samle inn og distribuere informasjon om gebyrer for å overholde forsikringsdistribueringsdirektivet (IDD). Analysen er svært viktig når kundene digitaliserer hele verdikjeden.

Itello leverte funksjonalitet for å støtte implementeringen i to versjoner av Inca, "ex-ante"-informasjon i Inca 17.3 som gir kundestøtte for forventede gebyrer. "Ex-post"-rapportering som støtter de nødvendige opplysningene for årsmeldingene levert i Inca 18.3.

Da reguleringen trådte i kraft i oktober 2018, var det fremdeles noen uavklarte spørsmål som var viktige for kundene våre, spesielt med tanke på informasjon om fondsrelaterte gebyrer.

Siden den gang har noen av de uavklarte spørsmålene blitt oppklart, og derfor inkluderte man en forbedringsløsning i Inca 19.4 (f.eks. bedre tolkning av det store antallet forskjellige måter fondsselskapene presenterer "ex-post"-informasjonen på).

 Informasjonen om gebyrene distribueres av Inca Connectivity Framework til ulike mottakere, som internettportaler, tilknyttede agenter, meglere og trykkerier, for årsmeldinger via styringen av kundekommunikasjon i Inca.

Forbedret åpenhet rundt gjensidige fondsgebyr og produktgebyr

Hensikten med forsikingsdistribusjonsdirektivet (IDD) er å styrke sluttkundens posisjon, ved å gi informasjon om gebyrene de betaler og til hvem. For å sikre samsvar må våre livsforsikringsselskaper samle inn informasjon både fra poliseadministrasjonssystemer som Inca og fondsselskapene.

Når fondsselskapene anviser NPV for hvert fond til livsforsikingsselskapene, eksluderes gebyrer som gjelder nåværende og kommende gebyrer, innløsningsgebyr samt gebyrer for toppnivå og distribusjon. Derfor har Itello utviklet en kombinasjonsløsning med Morningstar for å få tilgang til fondskostnadene og alle gebyrene. Videre har datamodellen i Inca blitt utvidet til å lagre alle verdiene og til å beregne forventede kostnader basert på gebyrstrukturen for individuelle porteføljer.

 Med denne løsningen får kundene våre en komplett løsning for å kunne legge fram informasjon vedrørende forsikringsdistribusjonsdirektivet til forsikringstakeren.

Migrasjoner fra sammensatte skreddersydde eksisterende systemer skaper ytterligere behov for å overholde forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

I dag håndterer kundene våre allerede "ex-post"-rapportering for over 12 millioner forsikringspoliser i Inca og "ex-post" for alle nytegnede forsikringspoliser. Kundene våre identifiserte et behov for å redusere kompleksiteten ved "ex-post"-rapportering for forsikringspolisene vi har flyttet. I 2019 vil vi flytte over 550 000 forsikringspoliser i flere migrasjonsprosjekter fra sammensatte skreddersydde eksisterende systemer samt fra flere kunder.

Løsningen vår fremmer kundenes digitale forandring

Løsningen vi fant var migrering av de påløpte gebyrene i migrasjonsøyeblikket. En avskrekkende oppgave, men når prosessene rekonsolideres med det eksistende systemet, kan kundene bruke dem og funksjonene i Inca til å rapportere i henhold til forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) og vise informasjonen med Inca Connectivity Framework.

 Implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i Inca setter kundene våre i stand til å gjennomføre en digital forandring ved å migrere fra sammensatte eksisterende systemer.

Kundesamarbeid

Itello har en veletablert samarbeidsmodell med kundende våre, som er godkjent av analyseselskapene Gartner og Celent. Samarbeidsmodellene opererer på et strategisk, taktisk og driftsmessig nivå. Vi fastsetter rammene for vår videreføring av administrasjon og utvikling av Inca sammen med kundene våre. Samarbeidsmodellen vår bidrar til at kundene våre lykkes i virksomheten sin og i utviklingen av virksomheten og at de opprettholder en kostnadseffektiv drift av kjernevirksomheten.

Lovpålagte forpliktelser

Itello tar et unikt ansvar for programvarebransjen for å sørge for at kundene våre kan møte de lovpålagte forpliktelsene ved implementeringen av nye funksjoner i Inca. Gjennom flere samarbeidsfora og prosjekter får kundene våre gode muligheter til å påvirke funksjonene som Itello utvikler for å støtte anvedelsen av de lovpålagte kravene som gjelder for livsforsikringsbransjen.