Samarbeid mellom kundene og Itello

Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Samarbeid mellom kundene og Itello

Itello har en veletablert samarbeidsmodell hvor utnyttelsesgrad og møtefrekvenser i de ulike foraene er avhengig av kundens størrelse. Vi samarbeider særskilt med hver kunde på 3 ulike nivåer:

1.

Strategisk nivå

På foretaksleder nivå finnes et Strategisk forum som treffes 1-2 ganger pr. år og som håndterer overgripende versjoner, strategier, forandringer samt beslutninger og oppfølging av overgripende mål.

2.

Taktisk nivå

Taktisk forum leder og styrer arbeidet på taktisk nivå. Det viktigste målet er å få sikret virksomhetsmålene satt av partnerne sammen. Her samordnes øvrige taktiske og operative forum samt eventuelle pågående prosjekt. Teknologi- og arkitekturforum håndterer spørsmål relatert til teknologi og systemarkitektur så kunden får en forståelse for hvordan produktene fungerer for å skape en integrasjon og anvendelse som blir effektiv. Produktutviklingsforum håndterer produktplanleggingen, dvs. presentasjonen av den planlagte leveranseplanen til systemene

3.

Operativt nivå

Operativt forum har ansvaret for å f.eks. legge bestillinger og prioriterer pågående ordre samt håndterer spørsmål om den daglige forretningsvirksomheten og utføring av ulike typer tjenester. Leveranseforum håndterer saker relatert til nye planlagte versjoner av produktene så de kan testes og installeres smidig og kjøres i produksjon uten å forstyrre. Produksjons- og driftsforumet håndterer operative produksjonsspørsmål.

Felles forum for alle våre kunder

Formålet med Inca Executive Group er på strategisk nivå, diskutere og planlegge den funksjonelle utviklingen av Itellos produkter og samarbeidsspørsmål med formål å samordne alle parters virksomhet.

Hovedmålet for Standardiseringskomiteen er å muliggjøre standardiserte langsiktige løsninger for Itellos produkter. Dette skal oppnås gjennom å komme overens om felles funksjoner og rutiner innen produktene og sammen skape felles standpunkter som kan anvendes i diskusjonene med eksterne parter som har sterk innflytelse på Itellos kunders virksomhet.

Innen rammen av vår samarbeidsmodell driver Itello sammen med de kunder som vil bidra flere Samarbeidsforum som har som mål å utvikle felles standardfunksjonalitet i Inca for å møte forandringene i markedet. Det kan være nye regulatoriske krav eller nye produkter.

Akkurat nå driver vi følgende samarbeidsprosjekt:

Forbedret forsikringsbehandling ved dødsfall

Behandlingen av forsikring ved dødsfall er en av de mest tilkrevende prosessene. Dobbelsjekking og trippelsjekking er vanlig i behandlingen. Dette samarbeidsprosjektet har som mål å identifisere de kritiske områdene der forbedringene vil ha størst innvirkning på håndteringen av forsikringskravet og forbedre kvaliteten.

...
Les mer

Inca Connectivity Framework styrket av kundesamarbeid

Da webtjenestene fra Inca ble omstrukturert til en ny generasjon i samarbeid med kundene våre, ble det markert et nytt paradigme for samarbeidsprosjektene våre. Dette prosjektet tar opp teknologiske trender og arkitektur, forstyrret verdikjeder etc.

...
Les mer

Et samarbeidsprosjekt har som mål å opprette en ny standard for prognoseberegninger av pensjon og en åpen kommunikasjonsstandard

Et samarbeidsprosjekt har som mål å opprette en ny standard for prognoseberegninger av pensjon og en åpen kommunikasjonsstandard Itello samarbeider med kundene sine på flere nivåer med hensyn til oppretting og integrering av det svenske nettstedet for pensjon minPension (min pensjon) og kommende tjenester for forbedret persjonsberegning.Den nye tjenesten minPension har som formål å gi dybedinformasjon

Les mer

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Fortsettelsen av lovpålagte forpliktelser med hensyn til forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) forbedrer åpenheten i mange dimensjonerForsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) trådte i kraft i Sverige den 1. oktober 2018. I et samarbeidsprosjekt i 2017 og 2018 diskuterte Itello og kundene våre hvordan man skulle tolke loven og implementeringen av kundestøtten.  Et viktig tema var hvordan samle informasjon fra alle fondsadministratorene

Les mer

Gjennomførte prosjekter

Vil du vite mer om hvordan vår samarbeidsmodell fungerer, kontakt oss!