Kundesamarbeid om MiFID2, IDD og PRIIPs

Itello AB samarbeider med kundene om tolkninger og etterlevelse av direktivene MiFID 2, IDD og PRIIPs, det skaper et sammenfallende syn på forandringene og skaper mer effektiv administrasjon.

I 2018 trer to EU-direktiv i kraft som bl.a. vil øke transparensen rundt avgifter og kostnader og øke investorbeskyttelsen.  

Regelverket påvirker Itellos kunder i hele deres virksomhet men det er kun en del av de nye reglene som berører den delen av virksomheten der Inca brukes i forretningsstøtten.

Den delen av regeletterlevelsen som berører Inca er transparens av kostnader og provisjoner i verdiinstrumentene der disse skal dokumenteres for kunden både før kjøp og løpende i innehavstiden. Lignende regler gjelder for forsikringsprodukter.

Arbeidet med regelverket har blitt preget av forsinkelser noe som skaper utfordringer i arbeidet med å oppnå regeletterlevelse. Eksempelvis har en konsekvens av dette vært IDD der det ikke har vært noen lovtekst å forholde seg til bortsett fra kun et memorandum fra Finansinspektionen. Med disse utfordringene har det vært ekstra viktig med en tett dialog med kundene om tolkninger av den informasjonen som har vært tilgjengelig om regelverket for å få et felles syn på hvordan de kommende lovendringene skal tolkes og hvilke tiltak dette krever. Derfor har Itello hatt jevnlig kontakt med sine kunder og tatt del i deres tanker om og tolkninger av regelverket. Itello har også hatt tett kontakt med våre jurister for å få oppdatert informasjon om tolkninger og praktikaliteter rundt regelverket.

Utfra den dialog Itello har hatt med sine kunder har området blitt definert der:

– Det finns et felles syn på hvordan reglene skal tolkes og hvilke effekter disse tolkningene får.

– Tolkninger av regelverket er ulike men der en løsning kan identifiseres der de ulike tolkningene kan fungere.
– Forutsetningene utfra kundens organisasjon skaper ulike behov for hvordan de krav som regelverket   stiller kan oppfylles.

Vårt arbeide sammen med kundene pågår for å skape forutsetninger for regeletterlevelse og de første funksjonene for dette har allerede blitt levert til flere av Itellos kunder. I dette arbeidet er dialogen med kundene sentral.