Framtidsspaning på Di Försäkring

På tioårsjubilerande konferensen Di Försäkring bjöds det på mängder av  intressanta framtidsspaningar inom livförsäkring, regelverk, cybersäkerhet, persondatasäkerhet och mycket annat. Av de stora förändringar som skett de senaste åren nämndes införandet av Solvensregelverk och upprättandet av EIOPA, risker med klimatförändringar, fortsatt ojämställdhet och, såklart, digitalisering.

Försäkringens roll i samhället ökar

Eiopas ordförande, Gabriel Bernardio, betonade de förändringar som kommer att påverka hela försäkringsbranschen. Till dem räknas klimatförändringarna, fortsatt ojämställdhet, digitalisering, det oroliga geopolitiska läget, cybersäkerhet och persondatasäkerhet. Dessutom pratade han om att industrin behöver förhålla sig till den yngre generationen som kräver starkare relation med sina leverantörer för att vara trovärdiga.

Vidare tog han upp Eiopas arbete med att anpassa Solvens 2 till det rådande lågränteläget.  Negativ ränta tvingar försäkringsbolag och försäkringstagare att omvärdera framtida avkastningsförväntningar eller hitta alternativ till stadsobligationer i sina portföljer.

Magnus Grönvik, Head of Product Management Itello och Gabriel Bernardio.

Möjligheterna som följer av digitalisering var ett annat hett ämne. Digitalisering ger stora möjligheter att använda data. Men industrin måste vara försiktig med data för att få konsumenterna att känna förtroende. När det gäller digitaliseringen ansåg Bernardino att det ger goda möjligheter att effektivisera och minska de administrativa kostnaderna som han sa många gånger är orimligt höga hos försäkringsbolagen.

- Kostnaderna måste ner. Antingen måste ni sänka kostnaderna eller så kommer någon annan att göra det åt er.

Flytträtt - ett viktigt och svårt område

Åsa Larsson, verksamhetsområdeschef Försäkring på FI, gick igenom hur FI ser på flytträtten. För dem är det viktigt att både försäkringsföretagen och försäkringsförmedlarna vid rådgivning om flytt och återköp ser till försäkringstagarnas bästa och FI kommer att följa upp detta löpande, säger Åsa. När en försäkringstagare flyttar sitt försäkringssparande får försäkringsföretaget ta ut avgifter. Både lagstiftaren och FI har tidigare uppmärksammat att flera försäkringsföretag har tagit ut höga rörliga och tidsoberoende avgifter relaterade till det sparade kapitalets storlek. Det innebär att försäkringstagare som har sparat mycket pengar i många fall fått betala synnerligen höga avgifter, vilket många har reagerat på.

Åsa delade även med sig av sina tankar om flyttregelverket av pensionsförsäkringar i framtiden:

  • Vad ska kunden förvänta sig av sitt försäkringsbolag? Olika kunder är olika riksbenägna. Om aktuella villkor inte längre passar ska kunden enkelt kunna flytta sina försäkringar. Idag är det mycket krångel med långa handläggningstider och ibland rapporteras det att man inte får ut flyttblanketter.
  • Det finns även en risk att man initierar flyttar som kunden inte är bekväm med. FI förväntar sig att försäkringsförmedlare ger kunden riktig, lätttillgänglig information som kunden kan förstå och som talar om effekterna för de val man gör.

Flytträtt är ett viktigt och svårt område. Tillämpningen av nya och gamla regler på området kommer därför att prioriteras i FI:s tillsyn för att säkerställa att både försäkringsföretagen och distributörerna tillvaratar konsumenternas intresse, säger Åsa Larson.

Trender inom försäkringsbranschen

Handelsbankens Livs vd, Louise Sander, tillika Svensk Försäkrings ordförande,  inledde med trender inom sak- och livförsäkringsbranschen som kommer ha stor påverkan de kommande åren. Dessa är omställning till nya regelverk, digitalisering och försäkringsbolagens roll i välfärdssamhället. De nya regelverken kommer in med helt annan kraft än tidigare och att mycket av försäkringsbolagens resurser går åt till att anpassa sig till dessa. Man ser ingen avmattning i nya regelverk och därför måste bolagen hantera omställningar i regelverk och samtidigt skapa kundnytta. 

När det gäller digitaliseringen framhöll hon att försäkringsbranschen har inbyggd tröghet för stora förändringar. Sen motarbetas snabb digitalisering av administration ibland av regelverken, då papper många gånger är det alternativ som ska användas vid kontrakt som rör pensionssparande. 

Den sista punkten är att hitta försäkringsbranschens roll i välfärdssamhället och hitta gränsen mellan offentliga åtaganden och privata tjänster. Ojämlik vård är en stor och viktig fråga i samhället. 

Modernare IT-landskap

AMFs vd Johan Sidenmark, berättade om hur de skapar avkastning i sin portfölj i det rådande lågränteläget. Andelen statsobligationer har reducerats i portföljen till förmån för andra tillgångsslag såsom infrastruktur, fastigheter, alternativa krediter och förstås en större andel svenska och utländska aktier. Exempelvis har AMF ökat andelen fastigheter i sin portfölj från 9 procent år 2011 till över 20 procent år 2019. 

De låga räntorna tvingar investerare att ta mer risk, vilket under de senaste åren, då avkastningen på aktier har varit mycket god, har ökat avkastningen i portföljen. Johan Sidenmark förutspår större fokus på hållbarhet och att det blir svårare för pensionsbolag att ta ut höga avgifter. 

Under 2017 gjorde AMF en jättesatsning för ett modernare IT-landskap och lyfte över fem miljoner pensionsförsäkringar från ett stordatorsystem till ett standardsystem från Itello. AMF hanterar pensioner för fyra miljoner svenskar och förvaltar svindlande 550 miljarder kronor. För 2,9 miljoner av de kunderna halverades snittavgiften – totalt handlar det om 300 miljoner i lägre avgifter till AMF varje år – i samband med att deras försäkringar lyftes över till en modern it-plattform.

Ojämlikhet i samhället

KPAs vd Britta Burreau fokuserade på ojämlikheten i samhället, där kvinnor tjänar tio procent mindre än män, men får 26 procent mindre i pension. Förklaringen är förutom lägre lön, att kvinnor i större utsträckning tar ut föräldraledighet och sedan arbetar deltid. Kvinnor är även sjukskrivna 87 procent mer än män. 12,3 dagar för kvinnor jämfört med 6,6 dagar för män.

För att komma till rätta med de orättvisa lönerna krävs att sysselsättningsgraden ökar för kvinnor och förbättrar löneläget i kvinnodominerade yrken och sektorer. Hon menar även att ansvaret ligger på lönesättande chefer. Hon säger att vi måste mäta och eliminera den oförklarade löneskillnaden och synliggöra omedveten särbehandling.

2019 års PAS-rapport från Celent – Itello befäster sin position i Norden

​Celents PAS-rapport 2019 – Itello befäster sin position i Norden​Celent presenterade nyligen ...

Läs mer

SPP vinnare av CIO Awards 2019 “Årets digitala projekt”

CIO Awards 2019 - SPP nominerad i kategorin ”årets digitala projekt” Den ...

Läs mer

Fora, första pensionsaktören med kärnsystemet i molnet

Fora - första pensionsaktören med kärnsystemet i molnetFora valde under hösten 2018 ...

Läs mer
  • February 14, 2020