Inca 17.1 - The Shortcut

Inca 17.1 innehåller som vanligt en mängd nyheter och anpassningar för att ytterligare förenkla och effektivisera administrationen av pension, livförsäkring och sparande. Kort och gott - skapat genvägar för administrationen.

Förenkling av individuella val

Varje uppdatering vi gör innebär en modernisering av Inca som alltid ger förbättrad funktion och ökar kraften i digitaliseringen för våra kunder. I Inca 17.1 har vi tagit ett steg längre än vanligt.  Den här gången har vi gått djupt in i systemet och brutit ny mark. Vi har genomfört en total renovering och modernisering av Incas hantering av tjänstepensioner.

I arbetet med lösningen för individuella val för tjänstepensionsplaner har den interna strukturen fått en rejäl ansiktslyftning. Vi har tagit fram en helt ny modell för individuella val, som framöver kommer benämnas försäkringsval, och förmånsgrupper.

Den nya lösningen innebär en förenklad och snabbare handläggning och administration av tjänstepensionsplaner, specifikt avseende hanteringen av individuella försäkringsval. Den förenklade modellen gör att handläggningen blir tydligare, konsekvenserna klarare och därmed en minskad risk för handläggningsfel.

Internationell rapportering av finansiella konton

Inom OECD och EU har det pågått ett arbete att, likt det amerikanska regelverket FATCA, etablera standarder för automatiskt utbyte av finansiell information mellan länder med syfte att säkerställa att skattebetalare betalar rätt skatt i rätt land. De länder som implementerar regelverken förbinder sig att utbyta information avseende finansiella konton och gäller specifikt för konton som innehas av privatpersoner och företag som har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige och USA.

De regelverk som avses är CRS (Common Reporting Standard), som är OECD:s standard för att underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika länder. EU har ett  motsvarande regelverk, DAC2, för utbyte av finansiell information mellan medlemsstaterna. Dessa regelverk har stora likheter och införs gemensamt i svensk lagstiftning och rapporteringen ska ske senast den 15:e maj 2017. Inca inför stöd för att kunna identifiera personer som berörs av rapporteringen samt stöd för OECD:s tekniska rapporteringsformat. Rapporteringen avser såväl enskilda personer som företag.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är ett amerikanskt regelverk som syftar till att motverka amerikansk skatteflykt. FATCA ålägger finansiella institutioner att rapportera amerikanska medborgares finansiella tillgångar till den amerikanska skattemyndigheten (IRS). Möjlighet till FATCA-rapportering har funnits i Inca sedan release 15.1. I Inca 17.1 byggs FATCA-rapporteringen ut så att även juridiska personer omfattas.

Fakturering och inbetalning

Vi bygger vidare på den nya inbetalning och faktureringslösning som lanserades i samband med Inca 16.3. Fokus i Inca 17.1 har lagts på att konsolidera den befintliga lösningen med förbättringar inom områden såsom:

 • Makulering av dragningsuppdrag för att undvika dubbelbetalning
 • Circle
  Parallella fakturor med påminnelse => Faktura med påminnelse
 • Makulering av extern faktura
 • Circle
  Utökade grupperingsmöjlighet av fakturarader
 • Bättre presentation av fakturaradsinnehåll i användargränssnittet
 • Bättre stöd vid hantering av överskott
 • Circle
  Påminnelse för ackumulerad faktura
 • Bättre hantering av kreditfaktura i ackumulerad faktura
 • Makulering av extern faktura
 • Circle
  Utökade grupperingsmöjlighet av fakturarader

Automatisk hantering av utmätningsbeslut

Processen för att överföra utmätningsbeslut från Kronofogden automatiseras. I grunden fungerar hanteringen av utmätningsbeslut som tidigare, där två utbetalningsavtal sätts upp, ett för utbetalning till individen och ett till kronofogden. På utbetalningsavtalet till individen skapas en automatiserad överföring till avtalet för Kronofogden. Den automatiserade överföringen stödjer en rad olika överföringsbeteenden, som avgör hur mycket som ska dras alternativt lämnas kvar på det individuella avtalet. Överföringens storlek anpassas sedan successivt beroende på den skuld som ska regleras och den förutbestämda terminen.

Dokumentarkiv

Ett nytt koncept för att digitalt lagra PDF-utskrifter internt i Inca har tagits fram. Med den nya lösningen skapas en möjlighet att till de objekt i Inca som genererar utskrifter kunna koppla den färdiga utskriften, så att denna kan arkiveras och sedan visualiseras i Inca. På så sätt uppnås en tydlig spårbarhet av hur de dokument som producerats och distribuerats verkligen såg ut. I arkivlösningen  erbjuds också en möjlighet att kunna söka bland historiska utskrifter.

Inca erbjuder Web Service-tjänster för att spara och hämta PDF-dokument, så att även externt genererade PDF-dokument kan skickas till Inca för lagring och sedan hämtas från Inca.

I samband med Inca 17.1 införs även arkiveringsmöjlighet för offerter.

Värdehantering – nya funktioner

Incas värdehantering har berikats med en rad nya funktioner, som underlättar handläggning och automatiserar moment som tidigare varit manuella, såsom:

 • Nya möjligheter att styra hur fondavgiftsfördelningar ska tas ut, där det nu även går att sätta upp fondavgiftsfördelningar på försäljningsavtal per produkt.
 • Utökade möjligheter till värdeöverföringar. Exempel proaktiva värdeöverföringar, ångra värdeöverföring 
 • Circle
  Möjlighet att avbryta automatisk sammanställning, så att enbart manuell sammanställning tillåts. Det finns även en åtgärd för att återaktivera den automatiska sammanställningen, som kan användas när läget åter är under kontroll.
 • Förbättringar i användargränssnitt

Provisioner – utökad hantering

I avvaktan på beslut om ett tänkt provisionsförbud har vi legat lågt kring vidareutveckling av provisionserbjudandet i Inca. Regeringen har, åtminstone i dagsläget, beslutat att inte införa ett provisionsförbud, varvid vi åter öppnar upp för att utveckla stöd i form av nya funktioner avseende provisionshantering.

Till Inca 17.1 kompletterar vi erbjudandet med att införa stöd för:

 • Indirekta provisioner för reservbaserade traditionella försäkringar. Kompletterar det stöd som tidigare funnits för indirekta provisioner för fondförsäkringar.
 • Backning av avgifter och provisioner vid återbetalning. Backning av avgifter och provisioner kan dels ske vid återbetalning av inbetalda premier och dels i samband med återbetalning av försäkringsvärde, där det även finns en möjlighet att backa indirekta provisioner om så önskas.

Inca 19.0 – The perfect forecast

Inca 18.3 – Alive

Inca 18.1 – No strings attached

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
 • April 5, 2017