Inca 4.0 - Securing the Path Ahead

Med Inca 4.0 säkrar du vägen framåt av dina fondförsäkringstorg både när det gäller att skapa attraktiva erbjudande och att hantera fondordrar - Securing the Path Ahead. Nu kan du aggregera fondordrar från alla kunder och sammanställa en order per fond och fondförvaltare. 

Sparandet i fondförsäkring har ökat i takt och vi har sett ett ökat utbud av fonder hos försäkringsbolagen. Man kan med fog prata om fondtorg hos respektive försäkringsbolag men även olika fondtorg för olika avtalspensionsområden premiepension samt för långsiktigt sparande som Individuellt Pensionssparande - IPS och Kapitalförsäkring.

Automatiserad hantering av fondordrar och självreglerande fondandelslager

Det stora utbudet av fonder och olika bryttider för olika fondbolag skapar en administrativ manuell hantering med stora risker för fel. Många aktörer erbjuder dessutom fondbyten till senast kända kurs, vilken innebär att försäkringsbolaget står kursrisken. För att minska den har man byggt upp fondandelslager som nu växt i volym och resultatpåverkan. Det uppskattar inte internrevisionsavdelningarna på försärkringsbolagen. Det är trots allt försäkringstagarnas och arbetsgivarnas pengar - inte försäkringsbolagets eller aktieägarnas.

Fokus av de nya funktionerna har varit att skapa nya affärsmöjligheter, minimera kostnader och risker för försäkringsbolagen samt säkerställa en hög automatiseringsgrad med mycket hög prestanda. Bra stöd för konfiguration samt en korrekt, tydlig och spårbar hantering var andra viktiga drivkrafter som ledde fram till den nya lösningen.

  • Självreglerande handelslager med möjlighet till minimala fondlager
  • Förfinad fondhandel, portföljer och utökad hantering av fondbytent
  • Hantering av fond och depå i samma försäkring. Månadshandlade fonder och förbättrat stöd för retroaktivitet.

Premieberäkningar för offerter och försäkringsavtal i ett och samma system!

Många försäkringbolag sitter med ett system för att räkna försäkringpremier för offerter, när väl kunden teckan försäkringen så ska den registreras i försäkringsystemet. Då räknas premien ut på nytt. Det är inte alltid det blir samma premie. Så borde det inte vara tycker vi. Därför kan våra kunder nu  använda information och premieberäkningar i Inca till att generera offerter. Det innebär att våra kunder automatisera hela den administrativa processen kring nyteckning.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • December 12, 2008