Om Cookies och behandling av personuppgifter

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din dator. Textfilen är inte skadlig och innehåller ingen programkod. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och för att ge statistik om hur besökarna rör sig på webbplatsen. Inga cookies innehåller information som kan kopplas ihop med en enskild person eller IP-adress.

Vilka olika typer av cookies finns det?

Det finns två typer av cookies. Sessionscookies används bara under ditt besök på webbplatsen. Cookien lagras tillfälligt i din dators minne och försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare.

Den andra typen av cookie (permanent cookie) sparas under en längre tid och har ett utgångsdatum. När datumet har passerats raderas cookien automatiskt när du återkommer till webbplatsen som skapade den. Itello använder båda typerna av cookies.

Hur använder Itello cookies?

Här är exempel på hur Itello använder cookies på de olika webbplatserna:

  • För mer tillförlitlig besöksstatistik.
  • För att underlätta användningen när t ex formulär ska fyllas i.
  • För inloggning och säkerhet till kundporterna.

Analysverktyg för webbplatsen

Webbanalysverktyget Google Analytics som används på denna webbplats använder kakor. Kakorna samlar in information på aggregerad nivå om hur besökarna använder webbplatsen t.ex. antal sidvisningar, vart besökare kommer från och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Informationen som genereras genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google, Inc. IP-adresser lagras, men går inte att särskilja.

Google kan överföra den insamlade informationen till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kan inte koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Om du inte vill acceptera kakor så samlas ingen information in.

Tredjepartscookies

Itello kan även använda även tredjepartscookies. Dessa kommer från företag vi samarbetar med, t ex för statistik och för funktioner för att våra besökare ska kunna dela och sprida information. Inte heller dessa cookies kan kopplas ihop med en enskild person eller IP-nummer.

Hur tackar man nej till cookies?

Om du vill undvika cookies på din dator, kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhets- eller sekretessinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Instruktioner för att rensa cookies i din webbläsare finns på Googles hjälpsidor. Här finns steg för steg-guider för de vanligaste webbläsarna.

Har du frågor?

Om du har frågor om hur Itello hanterar cookies är du välkommen att kontakta info@itello.se. Ytterligare information om cookies hittar du hos Post- och telestyrelsen.

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Behandling av personuppgifter

Nedanstående beskriver hur Itello samlar in och behandlar personuppgifter för dig som arbetssökande, anställd, konsult, kundrepresentant eller leverantör.

Personuppgiftsansvarig

Itello AB, org.nr 556638-5968, ansvarar för de personuppgifter som behandlas enligt nedan.

Kontaktuppgifter:
Itello AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Regeringsgatan 28
SE 111 35 Stockholm

Uppgifter som behandlas

De uppgifter som Itello behandlar är:
– kontaktuppgifter i form av namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefonnummer, e-postadress etc,
– inloggningsinformation i form av användarnamn, lösenord, datornamn, ip-adress mm
– för anställda uppgifter kopplat till anställningar i form av lön, skatteinbetalningar, frånvaro, pension, försäkringar, bilder mm
– för arbetssökande uppgifter i samband med ansökan i form av ansökningshandlingar, cv, mm
– för representanter för befintliga och potentiella kunder, förutom kontak­tinformation och i förekommande fall inloggningsinformation även titel/roll, företag, historik för kontakter med Itello, mm

Ändamålen med behandlingen

Itello behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja ingångna avtal, inför ingående av avtal så som upphandlingar/förfrågningar etc, för administration av anställningar och rekrytering samt för administration och upphandling av leverantörer.

Personuppgifter behandlas också för marknadsföring samt produkt-, tjänste- och kundanalyser. Syftet med den behandlingen är dels marknadsföring, dels process-, affärs- och systemutveckling. Vi gör detta för att förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud och våra övriga erbjudanden.

Itello kan även komma att behandla personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut t.ex. bokföring eller rapportering till skatteverket.

Utlämning av uppgifter till annan

Itello kan komma att dela personuppgifter med myndigheter och samarbetspartners. Samarbetspartners utgörs exempelvis partners för rekryteringar, administration av personalförmåner eller för marknads- eller kundanalyser. När Itello lämnar ut uppgifter till myndigheter gör vi det i den omfattning vi har en rättslig skyldighet att göra det som t.ex. till Skattemyndigheten och tillsynsmyndigheter.

Itello säljer inte personuppgifter.

Gallring och radering

Itello sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. Uppgifter som berör avtalsrelationer sparas under pågående avtalsrelation och under efter­kommande åtagande som t.ex. garantier. Uppgifter som behandlas för redovisningsändamål sparas generellt sett i upp till tio år.

Automatiserat individuellt beslutsfattande

Itello utför inte automatiserat beslutsfattande.

Skydd av personuppgifter

Itello har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetshetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring. Sådana åtgärder är exempelvis behörighetsbegränsningar, kryptering, avidentifiering och utplåning.

Dina rättigheter

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

– Registerutdrag
Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan enligt denna blankett ställd till Itello få besked om vilka personuppgifter som Itello behandlar om dig. Ansökan ska vara undertecknad av dig som begär utdraget.

– Rättelse eller radering
Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som följer av lag eller annan författning. Du har även rätt att få uppgifter raderade i vissa fall. Observera dock att Itello, beroende på omständigheterna, kan komma att behålla och använda uppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller hävda ett rättsligt anspråk.

– Begränsning i behandling
Om du inte har rätt till radering kan du i stället begära att behandlingen av dessa uppgifter begränsas. Itello får dock behandla dina uppgifter i andra syften om det är nödvändigt för att hävda ett rättsligt anspråk.

– Invändning mot marknadsföring och profilering
Om du inte önskar att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring ska anmälan göras skriftligen till Itello. Anmälan ska innehålla uppgift om namn, e-postadress och eventuellt företag/organisation.

– Dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som du lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som du själv lämnat och som behandlas för att fullgöra ett avtal. Begäran om utlämning av uppgifter eller överföring till annan personuppgiftsansvarig ska göras skriftligen till Itello och vara undertecknad av dig som utlämningen avser.

Samtliga begäran om utövande av dina rättigheter skickas skriftligen till Itello på adressen ovan under ”Kontaktuppgifter” med information om vad begäran avser.

Förändringar i personuppgiftshanteringen

Vid var tid gällande dataskyddspolicy finns alltid publicerad på Itellos webbsida. Den kan dock komma att uppdateras över tid.

Stockholm 2018-05-25