Inca 13.3 Innovation inom det långsiktiga sparandet 

Nu förenklar vi administrationen genom att kunna ha olika förvaltningsformer i en och samma försäkring. Det kan vara traditionell- och fondförsäkring i samma avtal. Eller depå- och fondförsäkring.

Release 13.3 är den andra av de två stora releaserna under 2013 och har under de senaste veckorna tagits i produktion hos våra kunder. Innehållet i releasen har i huvudsak inriktats på att tillföra funktionalitet inom tre områden:

  • Delad förvaltningsform
  • Avtalspension SAF-LO
  • Skattehantering för inkomst av tjänst och kapital

Delad förvaltningsform

Inom avtalsområdet ITP1 måste minst 50 procent av premierna placeras i en traditionell försäkring, den resterande delen kan placeras i en fondförsäkring. Normalt har bolagen en entrefondslösning som uppfyller upphandlarnas kriterier. Nu kan man ha både traditionell försäkring och fondförsärking i samma försäkringsavtal. Dessutom kan man använda de portföljfunktioner som vi lanserat tidigare. Premierna fördelas enligt en förbestämd  fördelning. Även kapitalet kan omallokeras och generera inlösen av fondandelar om andelen fondförsäkring går över en fastställd nivå.

”Delad förvaltningsform underlättar och förbättrar möjligheterna att fördela en kunds sparande mellan olika förvaltningsformer. Funktionaliteten möjliggör valfri fördelning av sparpremien mellan de olika förvaltningsformerna samtidigt som man kan koppla på och hantera alla de riskmoment som finns i en tjänstepensionsförsäkring.

Som enskild kund blir det enkelt att se helheten i sitt sparande och flytta mellan de olika förvaltningsformerna på ett effektivt sätt. Sparfördelningen för framtida premier kan i en delad förvaltningsformslösning ändras utan behov av manuell beräkning.”

Tobias Yamabe-Törnell Produktspecialist/Itello 

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

​Hantering av inflyttar inom SAF-LO

Inca har sedan tidigare releaser stöd för försäkringsadministration avseende avtalsområdet SAF-LO. En av de större nyheterna i release 13.3 är att hanteringen av inflyttar har förbättrats för detta avtalsområde.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Förbättrad skattehantering för "Portugalpensionärer"

Ytterligare en nyhet i denna release är att skattemodellen i Inca nu kan hantera skatter och skatteinformation på ett mer flexibelt sätt. Ett exempel på detta är differentierad hantering av skatt mellan privat tjänstepension och offentligt betald tjänstepension. Att kunna särskilja dessa är av stor vikt framför allt vid flytt utomlands till länder där det finns särskilda skatteavtal mellan det landet och Sverige, och där olika skatteregler gäller om man varit offentligt anställd eller inte. 

Som ett led i vårt fortlöpande arbete att förbättra Inca har vi i denna release valt att fokusera på hanteringen av skatt i systemet. Vi har bland annat infört stöd för att kunna särskilja privat tjänstepension och offentligt betald tjänstepension, utökat stödet för individanpassad skatteberäkning (tex SINK och jämkning) och gjort användargränssnittet mer lättillgängligt för användaren för att ge en större förståelse hur skatten har beräknats och vilka kontrolluppgifter som har skapats.”

Peter Blumenthal Produktägare/Itello 


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • December 2, 2013