Inca 13.1 Automaticerad flytt av ITP

Antalet flyttar ökar och därmed av den administrativa bördan.  För att underlätta administrtionen har valcentralen Collectum utvecklas sitt gränssnitt och Itello ger nu våra kunder en mer automaticerad administrtion av de flyttar som utförs.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

 Under de närmsta veckorna kommer våra kunder att gå i produktion med release 13.1 av Inca. Det är den första av våra fyra releaser i år. De områden vi utvecklat mest för just den här huvudreleasen rör:

  • Hantering av avtalspensionspremier via Collectum
  • Fortsatt utveckling av Utbetalningsmotorn

Förbättrad handtering av flyttar via Collectum

I och med release 13.1 kan våra kunder enklare hantera bl.a. flyttar för traditionella försäkringar. De kan också i högre grad automatisera hanteringen av större volymer. Alexandra Peretic är produktägare på Itello och förklarar varför fokus varit på att förbättra administrationen av försäkringsavtal för de premier som kommer via Collectum:

Det finns ett behov av generella förändringar och förbättringar inför den nya upphandlingen av ITP och ITPK och det nya avtalet som träder i kraft vid halvårsskiftet 2013. Två av våra kunder, AMF och Swedbank, är valbara och har stora volymer inom ITP."

Alexandra Peretic Produktägare/Itello


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Nya funktioner som automaticerar utbetalningar

Vår senaste stora release Inca 12.3 innehöll Utbetalningsmotorn. Vi gjorde då om utbetalningshanteringen från grunden. I Inca 13.1 produktionssätter vi ytterligare ny funktionalitet i Utbetalningsmotorn. Nu skapar vi ännu bättre förutsättningar för våra kunder att hantera alla olika utbetalningar i ett och samma system på ett helt automatiserat sätt. På så sätt kan man alltså ersätta utbetalningsfunktionalitet i andra försäkringssystem och konsolidera verksamheten till Inca. Nu är det också möjligt att ange alternativ betalningsmottagare på utbetalningsavtalet, vilket förenklar utbetalningar till Kronofogden och Socialtjänsten. För att öka säkerheten i Inca så går det nu att kräva beloppsattest på utbetalningar så att man får fyra ögons princip på de betalningar som lämnar försäkringsbolaget. Ytterligare en nyhet är att utbetalningar kan ske med check till utlandsbosatta.

Förbättringar för förvaltning och systemdrift

Inom området systemdrift har Incas kö- och eventhantering setts över för att minska de kösituationer som kan uppstå och förbättrad hantering när de väl uppstår. I Inca 13.1 har vi infört förbättrade möjligheter att övervaka och styra pågående batchkörningar. Nu går det att på ett tydligare sätt klassificera de fel som uppstår. På så sätt blir det lättare att särskilja och identifiera fel som kräver omedelbar åtgärd från fel som kan hanteras senare.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • May 14, 2013