Inca 15.4 - Ny avkastningsskatt och FATCA

Årets fjärde och sista version av Inca har i början av december 2015 släppts till Itellos kunder. Inca 15.4 är en årsskiftesrelease där fokus ligger på att hantera de utmaningar som finns inför årsskiftet med tyngdpunkt på att realisera tvingade krav utifrån förändringar i lagstiftning. 

Enkel information vid flytt

Svensk Försäkring har tagit fram en rekommendation avseende informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkringar. Syftet med rekommendationen är att ge en mer lättförståelig information till försäkringsbolagens kunder och därmed skapa ett gott förtroende för branschen genom nöjda och trygga kunder. Rekommendationen träder i kraft 2016-01-01.

Arbetet har drivits som ett samverkansprojekt med Itellos kunder. Utmaningen har varit att på kort tid utveckla en lösning som uppfyller rekommendationens krav, vilket inkluderar att simulera effekter av komplicerade avgiftsmodeller i kombination med olika sparformer och samtidigt presentera informationen på ett förenklat och lättförståeligt sätt för den försäkrade.

Kontrolluppgifter till Skatteverket och Skatteeaten

Skatteverket i Sverige och Skatteetaten i Norge har under året kommit ut med nya rapporteringsformat avseende kontrolluppgifter. I Inca 15.3 och Inca 15.4 har vi infört stöd för de nya formaten och flyttat filhanteringen till Incas integrationshubb för att säkerställa en mer kontrollerad och prestandamässigt bättre filhantering. Vi har samtidigt passat på att se över den underliggande datamodellen och moderniserat koden för kontrolluppgiftshanteringen i Inca. Målet med förändringarna är att se till att rapporterings­hanteringen i Inca blir tydligare och enklare att förstå och samtidigt säkerställa en ökad förvaltningsbarhet.

Årsskiftet innebär ny avkastningsskatt

I Inca 15.4 införs stöd för den nya avkastningsskatten för kapitalförsäkringar som Riksdagen beslutade om den 25 november 2015 och som träder i kraft den 1 januari 2016. Enligt de nya bestämmelserna ska skatten beräknas på kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter, men dock lägst 1,25 procentenheter

Den nya statslåneräntan för 2015 på 0,65 % som publicerades av Riksgälden den 30:e november införs i Inca i samband med 15.4-relesasen.

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är ett amerikanskt regelverk som syftar till att motverka amerikansk skatteflykt. FATCA ålägger finansiella institutioner att rapportera amerikanska medborgares finansiella tillgångar till den amerikanska skattemyndigheten (IRS). Rapporteringen sker årsvis till den landspecifika skattemyndigheten som i sin tur rapporterar uppgifterna till amerikanska skattemyndigheten, IRS. Stöd för FATCA-rapportering införs i Inca i samband med releaserna 15.3 och 15.4.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Fakturering och inbetalningsmotorn

Itello gör ett större omtag för att vidareutveckla Incas funktionalitet rörande fakturering och inbetalning. Vi inför konfigurerbar uppsättning för att kunna skräddarsy fakturan enligt mottagarens behov för bl.a. kontering och avstämning. En fullkomlig automatisering av penningflödet i Inca förenklar och effektiviserar administrationen och spårbarheten hos våra kunder.

Målet är att säkerställa en långsiktig och effektiv lösning som samtidigt är anpassningsbar för framtida förändringar.

Arbetet är uppdelat på delleveranser, där den första gjordes till Inca 15.3. Alla våra kunder kommer börja använda den nya lösningen i och med lanseringen av Inca 16.3, som släpps senhösten 2016.

Övriga funktionsförbättringar

Utöver huvudpaketen innehåller alla Inca-releaser ett stort antal större eller mindre funktionsförbättringar. 
Utbetalande premiebefrielse
Inca inför stöd för hantering av erbjudanden där bl.a. premiebefrielseförmånen tecknas i Inca medan andra försäkringsmoment finns tecknade hos externa leverantörer. Detta är aktuellt exempelvis för en premiecentralsupphandling.

Fullständig återbetalning vid delad förvaltningsform
Inca har infört stöd för fullständig återbetalning av premier eller försäkringsvärde på försäkringar med delad förvaltningsform, d.v.s. försäkringar som har både ett fond- innehav och ett traditionellt innehav.

Förbättrad hantering och nya varianter av avgiftsmultiplikatorer
Multiplikatorer ger möjligheter att genom konfiguration anpassa avgifter beroende på en rad olika faktorer som t.ex. storlek på avtalad premie eller tid från försäkringens start. Nu förenklas användargränssnittet och nya standardmultiplikatorer införs för differentiering av avgifter under uppskovs- respektive utbetalningstid.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • December 5, 2015