Inca 16.3 Follow the Tracks

I höstens relase, Inca 16.3, har vi lagt särskilt fokus på både automatisering och ökat möjligheterna för digitalisering. Centralt för all funktionalitet för digitalisering är att man har full spårbarhet - Follow the Tracks.

 Störst fokus har lagts på hanteringen av inbetalningar och fakturor som nu kan anpassas för respektive kunds önskemål. Nya funktioner inom upphandlingar och värdehantering innebär att våra kunder kan fortsätta att digitalisera och öka kundnyttan i dialogerna med sina kunder.

Inca 16.3 innehåller en mängd nyheter och anpassningar för att ytterligare förenkla och effektivisera administrationen av pension, livförsäkring och sparande. Helt ny funktionalitet kring inbetalning och fakturering, avtalspensionsområdet PA 16, automatiserat regelverk vid upphandlingar stärker våra kunders konkurrensförmåga. Inom området värdehantering har vi skapat en rad nyheter som skapar nya möjligheter för att erbjuda individuella dynamiska och algoritmiska portföljer till kunderna. Vi har även utökat stödet för kunder med verksamhet i Danmark.

 Branschens bästa faktureringslösning

Fakturering är en viktigt och återkommande del i kunddialogen. I många fall har kunderna upplevt att branschens fakturor som komplexa och svåra att förstå. Det har inneburit att många missnöjda kunder vänt sig till kundservice för att få hjälp och förtydligande.

Med vår nya fakturerings- och inbetalningsmotor skapar du fakturor som är tydliga och lätta att förstå. De kan dessutom anpassas efter dina kunders behov och skapa en bättre kundupplevelse.  Dessutom effektiviserar och automatiserar Inca de administrativa processerna och ger dig ökad spårbarhet, kontroll och lönsamhet.

Den nya lösningen erbjuder:
· Förbättrade avstämningsmöjligheter
· Förenklad faktureringsprocess
· Ökad spårbarheten av hur pengar flödar i systemet
· Underlättade avstämningsmöjligheter av oplacerade inbetalningar
· Fyra koncept för fakturering:
· Ackumulerad faktura
· Faktura utan påminnelse
· Faktura med påminnelse
· Parallella fakturor med påminnelse

Pensionsavtalsområde PA16

Avtalsparterna inom det statliga avtalsområdet har tagit ett beslut att införa ett nytt pensionsavtal från och med årsskiftet. Det nya avtalet, PA16, ersätter PA03 och Inca har anpassats för att kunna hantera nyheterna i detta.
Vi inför därför stöd för hantering av de nya kollektiven (avdelning I och II), nya regler och tekniska format för nyteckning (16.4) samt stöd för den flyttprocess som införs i samband med det nya avtalet.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Ökat antal upphandlingar ökar behovet av struktur och automatisering

Fler och fler upphandlingar görs på marknaden och önskemålen om att hantera dessa på ett strukturerat sätt har växt. I 16.3 tar vi ytterligare ett steg mot ett mer automatiserat regelverk för hantering av upphandlingar. Vi lanserar bl.a. upphandlingsmallar – ett koncept för att på ett administrativt enkelt, kostnadseffektivt och återanvändbart sätt kunna erbjuda försäkringserbjudanden riktade mot specifika målgrupper.

Värdehantering

En rad förbättringar införs inom Värdehantering i Inca:
· Dynamiska fondattribut, där bolagen kan definiera valfria fondegenskaper som t.ex. Morningstarrating, hållbarhetsindex eller Normanbelopp.
· Garanterade utbetalningar - En ny möjlighet införs i Inca för att säkerställa att kunderna alltid får pengar utbetalda på utbetalningsdagen.
· Lagerjusteringsspecifik växlingskurs – där lösningen för hantering av val av valutakurser (köp/sälj/mid) byggs ut för att även hantera flera bestånd
· Förbättrad hantering av fondavgiftsåterbäring – Lösningen byggs ut så att fondavgiftsåterbäring kan fördelas över flera orderkonton och bestånd. Den nya lösningen innebär även att det blir möjligt att sätta upp mer avancerade strukturer såsom trappor och trösklar.
· Fastställt värde - möjlighet införs för att hantera fastställda fondkurser (och depåvärden). Genom att använda den fastställda kursen vid månatliga beräkningar erhålls värden som är stabila över tiden. De fastställda kurserna används bl.a. för att kunna ta fram stabila värdebesked, för beräkningar av orealiserade värdeförändringar samt för månadsvärden i Incas data warehouse, Inca Data Mart.

Algoritmiska portföljer individualiserar fondsparandet

I Inca 16.3 introduceras möjligheten att erbjuda paketerade finansiella produkter i form av olika portföljlösningar. Inca har stöd för såväl förvaltaradministrerade som helautomatiserade förvaltningsstrategier. Portföljlösningarna kan konfigureras så att de automatiskt rebalanseras (omfördelas enligt portföljens placeringsprofil) enligt ett fördefinierat schema.

Från och med 16.3 erbjuder vi även Algoritmiska portföljer – individuellt anpassade portföljer som med en algoritm styr hur fördelningen mellan och inom kategorier ska se ut över tiden. Algoritmiska portföljer kan användas för att implementera paketerade erbjudanden såsom generationslösningar, garantiprodukter eller utbetalningsprodukter.

Med stöd för algoritmiskt förvaltade portföljer i Inca är det möjligt att erbjuda kunderna en långsiktig, individuellt anpassad placeringsstrategi med en enkel och billig förvaltningsadministration.

Förbättrat verksamhetsstöd för kunder med verksamhet i Danmark

Ett förbättrat stöd för hantering av danska försäkringsprodukter införs i 16.3, främst i form av förenklad administration avseende utbetalning och skattehantering och omfattar bl.a.:
·  PAL-hantering
·  Lempelsehantering
·  Skattebeslut
·  Återbetalning (av inbetalning) godkänd av Skat


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • October 13, 2016