Inca 17.3 - The Guide

Höstens release Inca 17.3, innehåller en mängd nya funktioner för att ytterligare förenkla och effektivisera administrationen av pension, livförsäkring och sparande. En av nyheterna är att man kan mappa hjälpdokument till olika åtgärder -  interaktiv manual när du behöver - The Guide.

Försäkringsmarknaden påverkas av förändringar i samhället i stort och av nya lagar och regelverk på nationell och internationell nivå. Itello bevakar utvecklingen av dessa och arbetar för att Inca ska ge stöd för de krav på information, uppföljning och rapportering som ställs. Idag administreras över 11 miljoner försäkringsavtal i Inca. Itello arbetar aktivt på att kontinuerligt öka graden av automatisering i Inca för att våra kunder ska kunna sänka administrationskostnaderna och förbättra effektiviteten.

Interaktiv hjälp skapar en effektivare organisation

Det finns idag drygt 2 500 användare av Inca hos våra nio kunder. När automatiseringen ökar försvinner många repetitiva arbetsmoment. Samtidigt blir försäkringshandläggarnas arbetsuppgifter allt mer komplexa och det växer fram ett allt större behov av kundtjänstfunktioner för att hitta, titta, förstå och förklara vad som hänt. I Inca 17.3 inför vi därför ett helt nytt koncept som möjliggör onlinepublicering direkt i Inca.

Med den nya funktionen Interaktiv hjälp blir det möjligt att införa interaktiva användarhandledningar, utbildningsmaterial samt elektroniska dokument som kan nås direkt i applikationen. Dessa kan antingen göras universellt tillgängliga eller kopplas till specifika företeelser i systemet (sammanhangskänslig hjälp).

Lösningen omfattar även ett stöd till återkoppling av användarna till dokumentägaren. Det finns även möjligt att koppla tester för att säkerställa förståelse och rätt tillämpning av kunskaperna.

Lösningen öppnar också upp för kundanpassade lösningar så att handläggningsprocesser som omfattar operationer i och utanför Inca kan beskrivas på ett sammanhängande sätt.

Informationen kan riktas till utvalda målgrupper i systemet.

Skatteverket byter system för flyttinformation och underlag för kontrolluppgifter

Alla försäkringsgivare kommer från och med den 30 november att skicka kontrolluppgifter vid flytt till Skatteverket elektroniskt via XML-filer. Detta är ett exempel på hur nya standarder skapas och berör alla aktörer i branschen. Itello har tagit fram ett generellt stöd för det nya formatet i Inca 17.3. Funktionen görs tillgängligt för alla kunder och ingår i licensavgiften.

Adresshantering

För att möta förändringar i samhället där begrepp som familj, boende och adress ändras, har vi sett över vår struktur och datamodell för hantering av adresser. Översynen sker för att garantera en långsiktig och stabil förvaltning av Inca.

En rad förbättringar införs i Inca 17.3:
· Stöd för olika adresstyper, såsom folkbokföringsadress, specialadress, officiell adress (organisationer) samt alternativa adresser
· Hantering av multipla adresser och utpekning av primäradress
· Adressrader – förbättrat stöd för hantering av utländska adresser
· Förbättrat stöd för utskriftsformaterade adresser

Förenklad Dödsfallsreglering

I Inca finns över 11 miljoner försäkringar, många av dem kommer att behöva hanteras vid dödsfall. I Inca 17.3 införs en rad förbättringar av dödsfallsregleringen, framför allt för att underlätta registrering av dödsfall med många förmånstagare. Dessutom har vi ökat automatiseringen och förbättrat användargränssnittet.

Värdehantering – nya funktioner för paketering av erbjudande

Incas värdehantering har berikats med en rad nya funktioner som underlättar digitalisering och automatiserar moment som tidigare varit manuella
- Nu kan ett specifikt fondutbud kopplas till en produktversion av erbjudandet, vilket möjliggör att olika fondutbud kan kopplas till en produkt över tiden.
- En webtjänst för att hämta data över värdeutveckling för en försäkring. Denna webtjänst kan användas i kundportaler för att generera grafer där kunden kan jämföra värdeutvecklingen för sina placeringar mot exempelvis ett index.

Utbetalning – nya funktioner matchar returer automatiskt

En rad nya och förbättrade funktioner har införts i hanteringen av utbetalningar i Inca för att öka automatiseringen, effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna:
- Manuell dröjsmålsränta på utbetalningsavtal
- Förbättrad matchning av utbetalningsreturer, där Inca utifrån ofullständig information, med hjälp av ett regelverk sammanställer informationen i syfte att automatiskt kunna matcha även dessa returnerade utbetalningar mot inbetalningar
- Förbättrade möjligheter att namnge och söka ut utbetalningsavtal

Nytt gränssnitt för ex ante rapportering av MIFID2, IDD och PRIIP

En rad nya regelverk träder ikraft under de kommande sex månaderna. I Inca införs stöd för att kunna ta fram information om kostnader inför köp av investeringsprodukter (ex ante-rapportering), dels för försäkringsprodukter och dels för fonder. Tjänster för att hämta PRIIPs-information släpps i samband med Inca 17.4. Gränssnittspecifikationer finns tillgängliga från och med Inca 17.3.

Det finansiella regelverket MiFID, innebär utökade krav på transparens i värdekedjan och syftar bl.a. till att skapa bättre förståelse av vad handel med värdepapper innebär samt vilka kostnader och risker som är förenade med denna. MiFID2-regelverket börjar gälla 1/1 2018.

IDD - The Insurance Distribution Directive, är motsvarande direktiv för försäkringsbaserade investeringsprodukter och kommer att börja gälla 23/2 2018.

PRIIPs, är en standard för produktinformation till icke-professionella investerare inför investeringsbeslut och kommer att börja gälla 1/1 2018.

Syftet med dessa regelverk är att motverka att konsumenter gör investeringar utan att förstå riskerna och kostnaderna med dessa, genom att bl.a.:
· Tydliggöra ersättningar och intressekonflikter
· Tydliggöra alla kostnader vid anskaffandet av produkter (ex ante-rapportering)
· Minst årligen och på begäran, tydliggöra alla kostnader som har belastat en kunds sparinvestering samt visa på kumulativa effekter av dessa kostnader (ex post-rapportering)
· Säkerställa att information till kunder är målgruppsanpassad samt opartisk, tydlig och inte vilseledande

Stöd för den årliga ex-post-rapporteringen införs i Inca under 2018.


Inca 19.0 – The perfect forecast
Inca 19.0 - The perfect forecast​​​minPension presenterar ett nytt pensionsplaneringsverktyg som gör det möjligt att förbättra sina pensionsprognoser och därmed underlätta[...]
Inca 18.3 – Alive
Inca 18.3 - Alive 170 000 svenskar lever utomlands som pensionärer i 171 länder.  Det skapar problem för de försäkringsbolag[...]
Inca 18.1 – No strings attached
Inca 18.1 - No strings attached Idag lanserar vi vår senaste version av Inca - Inca 18.1. Funktionellt finns en[...]
  • October 12, 2017