Designed for insurers, valued for life
Slider

Inca är ett modernt och flexibelt standardsystem
för samtliga aktörer inom liv- och pensionsbranschen
med alla integrationer som du behöver

Framtidssäkert

Ersätt gamla system och få stöd för alla branschspecifika processer och funktioner samt öppna gränssnitt så att du kan migrera befintliga bestånd och skapa moderna och unika kunderbjudanden.

Digitalt 

Lämna beroendet av systemgränssnitt och batchorienterade system när du behöver skapa digitala kunddialoger. Med Inca kan du automatisera interna processer och digitalisera interaktioner med partners, förmedlare, handläggare och kunder.

Effektivt 

Utan låga kostnader blir du varken valbar i upphandlingar eller kan ta fram konkurrenskraftiga erbjudanden. Inca är ett helintegrerat system som kan införas i din verksamhet steg för steg och ersätta omoderna lösningar. Det ger dig ökad effektivitet och större kostnadsbesparing.

Agilt 

Nya upphandlingar och regulatoriska krav gör det allt viktigare att kunna möta time-to-market med rätt erbjudande till rätt pris.  Med produktstudion i Inca kan du både versionshantera befintliga erbjudanden och kontinuerligt ta fram nya till marknaden.

Compliant

Nya regelverk syftar till att ge slutkunden större makt genom att öka transparensen i de produkter och avgifter de betalar. Sitter du fast i en komplex IT-arkitektur med föråldrade system blir dessa svåra att följa.  Med Inca får du den enkelhet och kontroll av verksamheten du behöver. 

Allt du behöver

För att du ska kunna fokusera på din verksamhet och utveckla din affär erbjuder Itello
ett helhetserbjudande som skapar kundvärde i din transformation mot framtiden. 


Tjänster

Med våra tjänster kring Inca erbjuder vi en helhetslösning - ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Kompletterande produkter

Itello erbjuder flera kompletterande produkter till Inca för att du ska få det verksamhetsstöd du behöver till morgondagens erbjudande.

Leveranstjänster

Vi är med er från idéstadiet till fullskalig produktion

Affärstjänster

Förenkla, optimera och få affärsstöd i ert användande av Inca

Applikationstjänster

Säkerställ er uppsättning och underlätta det dagliga arbetet

Drifttjänster

Minimera risk och fokusera på er kärnverksamhet genom att använda vår SaaS-lösning: Itello Live

Connectivity

Hög automatiseringsgrad ställer krav på integrationer till alla aktörer i ekosystemet för pension.
Vårt integrationsramverk ger dig bekymmersfri och kostnadseffektiva integrationer till de aktörer du behöver. Med Inca Complementary Software Partners finns ytterligare möjligheter för dig att få underhållsfria integrationer till våra partners produkter och tjänster.

BI & Analytics

Till Inca finns ett färdigt Data Warehouse/Data Mart med kuber och ett verktyg för integration med externa data warehouses, Dynamic Data Extration. Incas Data Marts och kuber kan användas direkt med t.ex Excel och Power BI.

Digitalisering

Öppna gränssnitt för integration till egna lösningar och färdiga portaler för handläggare, kunder och förmedlare.

Compliance

Vår etablerade samverkansmodell bevakar, utreder och utvecklar stöd för att möta nya regulatoriska krav

Slider

Tjänster

Med våra tjänster kring Inca erbjuder vi en helhetslösning
- ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Leveranstjänster

Vi är med er från idéstadiet till fullskalig produktion

Affärstjänster

Förenkla, optimera och få affärsstöd i ert användande av Inca

Applikationstjänster

Säkerställ er uppsättning och underlätta det dagliga arbetet

Drifttjänster

Minimera risk och fokusera på er kärnverksamhet genom att använda vår SaaS-lösning: Itello Live

Slider

Kompletterande produkter

Itello erbjuder flera kompletterande produkter för att du ska
få det verksamhetsstöd du behöver till morgondagens erbjudande.

Connectivity

Hög automatiseringsgrad ställer krav på integrationer till alla aktörer i ekosystemet för pension. Vårt integrationsramverk ger dig bekymmersfri och kostnadseffektiva integrationer till de aktörer du behöver. Med Inca Complementary Software Partners finns ytterligare möjligheter för dig att få underhållsfria integrationer till våra partners produkter och tjänster.

BI & Analytics

Till Inca finns ett färdigt Data Warehouse/Data Mart med kuber och ett verktyg för integration med externa data warehouses, Dynamic Data Extration. Incas Data Marts och kuber kan användas direkt med t.ex Excel och Power BI.

Digitalisering

Öppna gränssnitt för integration till egna lösningar och färdiga portaler för handläggare, kunder och förmedlare.

Compliance

Vår etablerade samverkansmodell bevakar, utreder och utvecklar stöd för att möta nya regulatoriska krav.

Slider

Hur vi kan hjälpa dig

Våra kunder representerar hela spektrat av bolag inom pensions- och försäkringsbranschen.
Gemensamt för dem alla är att de söker effektivare administration och

ser fördelarna med att använda ett branschstandardiserat system. 

Liv- och pensionsbolag

Vi hjälper dig att automatisera och digitalisera dina affärer så att du kan leverera kostnadseffektiv pension och skapa trygghet för era kunder.

Banker med liv- och
pensionsbolag

Vi hjälper dig att samla alla försäkrings- och pensionsavtal i ett och samma system. Med ett välsorterat produkterbjudande och en digitaliserad kunddialog kan attraktiva erbjudanden skapas.

Valcentraler

Inca ger dig det stöd du behöver för att digitalisera och effektivisera din verksamhet. Med en modern plattform står du redo att möta nya krav och föra en effektivare dialog med försäkringstagare, arbetsgivare och försäkringbolag.

Avtalspension

Vi hjälper dig att migrera och dra nytta av IORP 2 med moderna entréfondslösningar och den nya generations traditionella försäkringsprodukt till riktigt låga kostnader genom hög automatisering.

Förvaltare med liv- och
pensionsbolag

Vi ger dig den viktiga grunden för pensions- och försäkringserbjudanden. Med Inca kan tjänster digitaliseras vilket ger slutkunden kontroll över sina investeringar och sitt pensionssparande.

previous arrow
next arrow
Slider
Liv- och pensionsbolag

Vi hjälper dig att automatisera och digitalisera dina affärer så att du kan leverera kostnadseffektiv pension och skapa trygghet för era kunder.

Banker med liv- och
pensionsbolag

Vi hjälper dig att samla alla försäkrings- och pensionsavtal i ett och samma system.
Med ett välsorterat produkterbjudande och en digitaliserad kunddialog kan attraktiva erbjudanden skapas.

Valcentraler

Inca ger dig det stöd du behöver för att digitalisera och effektivisera din verksamhet.
Med en modern plattform står du redoatt möta nya krav och föra en effektivare dialog med försäkringstagare, arbetsgivare och försäkringbolag.

Avtalspension

Vi hjälper dig att migrera och dra nytta av IORP 2 med moderna entréfondslösningar och den nya generations traditionella försäkringsprodukt till riktigt låga kostnader genom hög automatisering.

Förvaltare med liv- och
pensionsbolag

Vi ger dig den viktiga grunden för pensions- och försäkringserbjudanden.
Med Inca kan tjänster digitaliseras vilket ger slutkunden kontroll över sina investeringar och sitt pensionssparande.

previous arrow
next arrow
Slider

Funktionell översikt​

Inca utvecklas fortlöpande i nära samverkan med våra kunder och branschaktörer för att möta nya marknadskrav.
Inca erbjuder verksamhetsstöd för dina kritiska affärsprocesser och erbjudanden. 

Applikationsområden

Inca har ett effektivt stöd för processer, funktioner, produkter samt integrationer för automatisering och förmåga att digitalisera kunddialoger.

Vår uppdelning på applikationsområden i Inca visar de förmågor som behövs för att stödja och effektivisera liv- och pensionsbranschens olika aktörer.

Försäljning

Inca har fullt stöd för distribution av försäkringsprodukter och pensionsplaner. Offerter kan skapas, utökas och beräknas och tecknas via våra portallösningar för förmedlare.

Marknadsföring

Rådgivning och försäljning

Kundvård

Affärs- och verksamhetsstöd

Strukturen i Inca gör det möjligt att administrera livförsäkringar, pensionsplaner, gruppförsäkring och produkter för långsiktigt sparande. Inca hanterar flera förvaltningsformer som traditionell försäkring, fondförsäkring och försäkringar med koppling externa depåer. Inca har även fullt stöd för försäkringsprodukter med både traditionell- och fondförvaltning.

Nya produkterbjudande skapas snabbt och kostnadseffektivt genom att återanvända tidigare produkters affärs- och verksamhetsregler. Det skapar förutsättningar för en effektiv administration av nya erbjudande. Externa parters produkter kan paketeras till unika erbjudande med full transparens av avgifter och provisioner.

Inca har stöd för de på marknaden förekommande premie och avgiftsmodeller.

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling

IT admin och drift

Administration

Alla händelser och transaktioner som rör dina kunder som personuppgifter, engagemang, händelser som sjukdom, olycksfall, arbetsoförmåga, livsfall och dödsfall hanteras i Inca.

Inca hämtar och lämnar uppgifter till och från Skattemyndigheter, betalningsförmedlare, minPension och andra aktörer i ekosystemet kring pensioner. Inca har stöd för administration av olika erbjudanden och produktversioner samt fullt stöd för kundkommunikation oavsett om det sker digitalt via portaler, digitala brevlådor, elektroniska format eller via post.

Kunder

Avtal

In- och utbetalningar

Provisioner

Fond- och traditionell förvaltning

Riskbedömning

Skadereglering

Livs- och dödsfall

Ärenden

Återförsäkring

Avgifter och skatter

Flytthantering

Kontroll, styrning och rapportering

I Inca kan flera juridiska bolag administreras vilket innebär att koncernstrukturers försäkringar kan administreras. Det innebär även att man kan separera på tjänstepensionsverksamheten som redovisas enligt IORP 2 och livförsäkrings- och sparaffären rapporteras enligt Solvens II.

Inca har stöd för rapportering av finansiella och operativa risker samt regelverksrapportering. De senaste åren har Itello tillsammans med våra kunder utvecklat och förfinat tillämpningar av regelverk som Solvens II, FATCA, GDPR, IDD, MiFID, PRIIPs. Funktioner för att möta regelverk som IORP 2, IFRS m.fl. kommer kontinuerligt.

Att ha alla försäkringar i ett och samma system underlättar intern styrning och kontroll. Inga oklarheter över snarlika begrepp och data ur olika system. Inca kan automatisera avstämning mellan huvudbok och olika likvidkonto – det snabbar upp månadsrapporterna och din personal kan fokusera på att analysera snarare än att verifiera data.
I Inca sker uppföljning av verksamheten, avstämning av externa kontot mot huvudbok, avstämning av fondhandelslager, livkidprickning av fondordrar, inbetalda premier och utbetalningar.

Verksamhetsuppföljning

Ekonomi och redovisning

Internkontroll

Riskhantering

Myndighetsrapportering

Enterprise features

Komplexiteten inom försäkringsbranschen är unik och det ställer stora krav på de leverantörer man väljer. Itello har både verksamhets- och utvecklingskompetens för att kunna effektivisera administrationen som är specifik för branschen och som behövs för att hjälpa branschens aktörer att transformera sin verksamhet och förbereda sig för framtiden.

Flera administrerande bolag

Komplett processstöd

Inca produktstudio

Framtidssäkrat

Retroaktivitet

Flera språk och valutor

Landsanpassningar

Säkerhet

BI & Analytics

Med alla försäkringar i ett och samma system försvinner behovet at ett specifikt Data Management system. Inca har en enhetlig nomenklatur för alla produkter och processer vilket gör att det data som används för analyser är konsistent.
Genom att administrera alla försäkring i Inca skapar du även förutsättningar för konsekvent rapportering. Använd Inca Data Mart, de visualiseringsverktyg och instrumentpaneler du tycker är bäst för dina användare

Inca Data Mart

Kuber

Excel

Visualiseringsverktyg

Rapporter

Inca Dynamic Data Extractor

Produkter

Strukturen i Inca gör det möjligt att administrera livförsäkringar, pensionsplaner, gruppförsäkring och produkter för långsiktigt sparande. Inca hanterar flera förvaltningsformer som traditionell försäkring, fond och koppling till externa depåer. Inca har även fullt stöd för försäkringsprodukter med både traditionell- och fondförvaltning.

Nya produkterbjudande skapas snabbt och kostnadseffektivt genom att återanvända tidigare produkters affärs- och verksamhetsregler. Det skapar förutsättningar för en effektiv administration av nya erbjudande. Externa parters produkter kan paketeras till unika erbjudande med full transparens av avgifter och provisioner. Inca har stöd för de på marknaden förekommande premie och avgiftsmodeller

Individuella försäkringsprodukter

• Kapitalförsäkring
• Privat pensionsförsäkring
• Tjänstepensionsförsäkring
• Direktpension
• Livförsäkring
• Kapitalpension
• Sjukförsäkring
• Dödsfallsförsäkring
• Låneskyddsförsäkring
• Sjukvårdsförsäkring
• Olycksfallsförsäkring
• Diagnosförsäkring

Planrelaterade produkter

• Tjänstepensionsplaner
• Avtals- och tjänstepension
• Alternativ ITP
• Löne-/ bonusavstående
• Frivillig gruppliv-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring

Individuella sparprodukter

• Investeringssparkonto (ISK)
• Individuellt pensionssparande (IPS)

Digitalisering

Inca är utvecklat för att kunna integreras i din verksamhet, med liv och pensionsbranschen olika aktörer samt för att du ska kunna skapa dina unika kunddialoger. Tillsammans skapar de öppna gränssnitten möjligheter för automatisering och digitalisering av branschens specifika behov. Itello driver strandardutvecklingen inom branschen ytterligare genom att skapa standardiserade gränssnitt. Nu senast tillsammans med minPension och våra kunder för gemensam uttagsplan för bättre pensionsprognoser.
Inca Connectivty Framework består av fyra olika delar som har olika syften och funktion. Gemensamt för dem alla är att Itello underhåller och vidareutvecklar de olika delarna.

Inca Web Services

Inca Integration Hub

Inca Integration Framework

Inca Portal Application Framework

Slider
Applikationsområden

Inca har ett effektivt stöd för processer, funktioner, produkter samt integrationer för automatisering och förmåga att digitalisera kunddialoger.

Incas applikationsområden visar de förmågor som behövs för att stödja och effektivisera liv- och pensionsbranschens olika aktörer.

Försäljning

Inca har fullt stöd för distribution av försäkringsprodukter och pensionsplaner. Offerter kan skapas, utökas och beräknas och tecknas via våra portallösningar för förmedlare.

Marknadsföring

Rådgivning och försäljning

Kundvård

Affärs- och verksamhetsstöd

Strukturen i Inca gör det möjligt att administrera livförsäkringar, pensionsplaner, gruppförsäkring och produkter för långsiktigt sparande. Inca hanterar flera förvaltningsformer som traditionell försäkring, fondförsäkring och försäkringar med koppling externa depåer. Inca har även fullt stöd för försäkringsprodukter med både traditionell- och fondförvaltning.

Nya produkterbjudande skapas snabbt och kostnadseffektivt genom att återanvända tidigare produkters affärs- och verksamhetsregler. Det skapar förutsättningar för en effektiv administration av nya erbjudande. Externa parters produkter kan paketeras till unika erbjudande med full transparens av avgifter och provisioner.

Inca har stöd för de på marknaden förekommande premie och avgiftsmodeller.

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling

IT admin och drift

Administration

Alla händelser och transaktioner som rör dina kunder som personuppgifter, engagemang, händelser som sjukdom, olycksfall, arbetsoförmåga, livsfall och dödsfall hanteras i Inca.

Inca hämtar och lämnar uppgifter till och från Skattemyndigheter, betalningsförmedlare, minPension och andra aktörer i ekosystemet kring pensioner. Inca har stöd för administration av olika erbjudanden och produktversioner samt fullt stöd för kundkommunikation oavsett om det sker digitalt via portaler, digitala brevlådor, elektroniska format eller via post.

Kunder

Avtal

In- och utbetalningar

Provisioner

Fond- och traditionell förvaltning

Riskbedömning

Skadereglering

Livs- och dödsfall

Ärenden

Återförsäkring

Avgifter och skatter

Flytthantering

Kontroll, styrning och rapportering

I Inca kan flera juridiska bolag administreras vilket innebär att koncernstrukturers försäkringar kan administreras. Det innebär även att man kan separera på tjänstepensionsverksamheten som redovisas enligt IORP 2 och livförsäkrings- och sparaffären rapporteras enligt Solvens II.

Inca har stöd för rapportering av finansiella och operativa risker samt regelverksrapportering. De senaste åren har Itello tillsammans med våra kunder utvecklat och förfinat tillämpningar av regelverk som Solvens II, FATCA, GDPR, IDD, MiFID, PRIIPs. Funktioner för att möta regelverk som IORP 2, IFRS m.fl. kommer kontinuerligt.

Att ha alla försäkringar i ett och samma system underlättar intern styrning och kontroll. Inga oklarheter över snarlika begrepp och data ur olika system. Inca kan automatisera avstämning mellan huvudbok och olika likvidkonto – det snabbar upp månadsrapporterna och din personal kan fokusera på att analysera snarare än att verifiera data.
I Inca sker uppföljning av verksamheten, avstämning av externa kontot mot huvudbok, avstämning av fondhandelslager, livkidprickning av fondordrar, inbetalda premier och utbetalningar.

Verksamhetsuppföljning

Ekonomi och redovisning

Internkontroll

Riskhantering

Myndighetsrapportering

Enterprise features

Komplexiteten inom försäkringsbranschen är unik och det ställer stora krav på de leverantörer man väljer. Itello har både verksamhets- och utvecklingskompetens för att kunna effektivisera administrationen som är specifik för branschen och som behövs för att hjälpa branschens aktörer att transformera sin verksamhet och förbereda sig för framtiden.

Flera administrerande bolag

Komplett processstöd

Inca produktstudio

Framtidssäkrat

Retroaktivitet

Flera språk och valutor

Landsanpassningar

Säkerhet

BI & Analytics

Med alla försäkringar i ett och samma system försvinner behovet at ett specifikt Data Management system. Inca har en enhetlig nomenklatur för alla produkter och processer vilket gör att det data som används för analyser är konsistent.
Genom att administrera alla försäkring i Inca skapar du även förutsättningar för konsekvent rapportering. Använd Inca Data Mart, de visualiseringsverktyg och instrumentpaneler du tycker är bäst för dina användare

Inca Data Mart

Kuber

Excel

Visualiseringsverktyg

Rapporter

Inca Dynamic Data Extractor

Produkter
Individuella försäkringsprodukter
Planrelaterade produkter

Strukturen i Inca gör det möjligt att administrera livförsäkringar, pensionsplaner, gruppförsäkring och produkter för långsiktigt sparande. Inca hanterar flera förvaltningsformer som traditionell försäkring, fond och koppling till externa depåer. Inca har även fullt stöd för försäkringsprodukter med både traditionell- och fondförvaltning.

Nya produkterbjudande skapas snabbt och kostnadseffektivt genom att återanvända tidigare produkters affärs- och verksamhetsregler. Det skapar förutsättningar för en effektiv administration av nya erbjudande. Externa parters produkter kan paketeras till unika erbjudande med full transparens av avgifter och provisioner. Inca har stöd för de på marknaden förekommande premie och avgiftsmodeller

• Kapitalförsäkring
• Privat pensionsförsäkring
• Tjänstepensionsförsäkring
• Direktpension
• Livförsäkring
• Kapitalpension
• Sjukförsäkring
• Dödsfallsförsäkring
• Låneskyddsförsäkring
• Sjukvårdsförsäkring
• Olycksfallsförsäkring
• Diagnosförsäkring

• Tjänstepensionsplaner
• Avtals- och tjänstepension
• Alternativ ITP
• Löne-/ bonusavstående
• Frivillig gruppliv-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring

Individuella sparprodukter

• Investeringssparkonto (ISK)
• Individuellt pensionssparande (IPS)

Digitalisering

Inca är utvecklat för att kunna integreras i din verksamhet, med liv och pensionsbranschen olika aktörer samt för att du ska kunna skapa dina unika kunddialoger. Tillsammans skapar de öppna gränssnitten möjligheter för automatisering och digitalisering av branschens specifika behov. Itello driver strandardutvecklingen inom branschen ytterligare genom att skapa standardiserade gränssnitt. Nu senast tillsammans med minPension och våra kunder för gemensam uttagsplan för bättre pensionsprognoser.
Inca Connectivty Framework består av fyra olika delar som har olika syften och funktion. Gemensamt för dem alla är att Itello underhåller och vidareutvecklar de olika delarna.

Inca Web Services

Inca Integration Hub

Inca Integration Framework

Inca Portal Application Framework

Slider

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt oss
+47 92 682 400

Itello AB
Regeringsgatan 28
111 53 Stockholm