Transparensen ökar när IDD-reglerna följs

Direktivet om försäkringsdistribution – IDD, trädde i kraft i Sverige 1 oktober 2018. På Itello hade vi ett samarbetsprojekt under 2017 och 2018 där vi tillsammans med våra kunder diskuterade hur direktivet skulle tolkas och följas.  Ett område som diskuterades var hur man ska kunna samla in information från alla fondförvaltare och deras fonder. Ett annat viktigt område är hantering av avgifter när försäkringsbreven ska överföras till Inca. Eftersom många av våra kunder migrerar från skräddarsydda äldre system beslutade vi att initiera ett nytt samarbetsprojekt om hur rapporteringen ska göras för att följa IDD.

I detta nya samarbetsprojekt kommer vi att se över hur funktionaliteten ska genomföras och analysera behovet av att samla in och skicka ut information om avgifter för att säkerställa IDD-överensstämmelse. Analysen är av stor vikt när kunder digitaliserar hela värdekedjan.

Itello har infört nya funktioner för att stödja IDD-processen i två versioner av Inca; förhandsinformation i Inca 17.3 med stöd för förutsagda avgifter. Efterhandsrapportering med stöd för inlämning av obligatoriska årsredovisningsuppgifter i Inca 18.3.

När förordningen trädde i kraft i oktober 2018 fanns det fortfarande några frågor att ta itu med som var viktiga för våra kunder, särskilt när det gällde information om fondrelaterade avgifter.

Sedan dess har mycket blivit tydligare och därför lade vi in ett paket med förbättringar i Inca 19.4 (t.ex. bättre tolkning av alla de olika sätt som fondbolagen presenterar efterhandsinformation).

Informationen om avgifterna distribueras med Inca Connectivity Framework, via Customer Communication Manager i Inca, till olika mottagare som bland annat internetportaler, anknutna agenter, mäklare och tryckerier som trycker årsredovisningar.

Bättre insyn när det gäller fonder och avgifter

Syftet bakom IDD-förordningen är att stärka slutkundernas makt genom att tillhandahålla information om deras avgifter och vem de betalar till. För att uppfylla kraven måste våra livförsäkringsbolag samla information från både affärssystem som t.ex. Inca och från fondbolagen.

Fondbolagen presenterar nuvärde för varje fond till livförsäkringsbolagen exklusive avgifter som: pågående, förskott, inlösen, high watermark, distribution. Därför har Itello utvecklat en integration med Morningstar för att få in alla fondkostnader och avgifter. Dessutom har datamodellen i Inca utökats och kan nu lagra värden och beräkna förutsägbara kostnader baserat på avgiftsstrukturerna för enskilda innehav.

Genom denna lösning får våra kunder en komplett lösning för att presentera IDD-information för den försäkrade.

Nya krav på IDD-efterlevnad vid migrering från gamla skräddarsydda system

Idag hanterar våra kunder efterhandsrapportering för över 12 miljoner försäkringsbrev som redan finns i Inca och efterhandsrapportering för alla nya försäkringsbrev. Våra kunder har uttryckt ett behov av enklare efterhandsrapportering för de försäkringsbrev vi har migrerat. 2019 kommer vi att migrera över 550 000 försäkringsbrev i flera projekt från flera skräddarsydda äldre system och från flera kunder.

Vårt agerande skyndar på våra kunders digitala omvandling

Den lösning vi kom på var att flytta över de upplupna avgifterna vid tiden för migrering. När våra kunder konsoliderar med det gamla systemet kan de använda processerna och funktionerna i Inca för att rapportera enligt IDD-reglerna och lämna ut informationen med hjälp av Inca Connectivity Framework.

Vår implementering av IDD i Inca gör det möjligt för kunderna att skynda på sin digitala omvandling genom att migrera från äldre system.

SPP’s 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core

2015 påbörjade SPP sin stora automatisering och digitaliseringsresa med att ersätta en fragmenterad IT-plattform med flertalet äldre och oflexibla IT-system med Inca. Under våren genomfördes den 8:e migreringen, vilket var den hittills största flytten av försäkringsbestånd till Inca.

...
Läs mer

Itello erbjuder tätare utgivningscykler för att hjälpa kunderna att ta steget över till digitalisering och migrering

Agile implementation of digitisation initiatives, migration from old legacy systems and compliance to new legal requirements are top priorities among our customers. From 2019, Itello will propel their projects with six releases a year of the leading Nordic system.

...
Läs mer

Premiär för SPPs helt digitala tjänstepensionserbjudande

Med SPPs digitala tjänstepensionserbjudande möjliggör de en fullt ut digital säljprocess där kunden erbjuds snabb och smidig betjäning med digital signering.

...
Läs mer

Kundsamverkan

Itello har en väl etablerad samverkansmodell med våra kunder som uppmärksammats av analysfirmorna Gartner och Celent. Samverkansmodeller verkar på strategisk, taktiskt och operationell nivå där vi tillsammans med kunderna sätter ramarna för vår fortsatta förvaltning och utveckling av Inca. Genom vår samverkansmodell säkerställer våra kunder att de kan vara framgångsrika i sin affärs- och verksamhetsutveckling och bibehåller en kostnadseffektiv administration av sin kärnverksamhet.

Regelefterlevnad

Itello tar ett unikt ansvar för mjukvarubranschen att säkerställa att våra kunder kan uppfylla de legala lagkrav som ställs på den verksamhet som administreras i Inca. Våra kunder har genom olika samverkansforum stora möjligheter att påverka den funktionalitet vi utvecklar så att den stödjer de tillämpningar av lagkraven som bolagen gör.