"Den Nordiska marknaden"

Tema – Den Nordiska marknaden

På den Nordiska marknaden ha industri efter industri har konsoliderats för att skapa stordriftsfördelar. Försäkringsbranschen har under de senaste 30 åren gått från monopol via oligopol till en marknad där konkurenter konkurerar om försäkringstagarnas premier i upphandlingar. Olika delmarkander och distributionssätt har vuxit fram. Nu i slutet av Industri 3.0 ökar kraven på automatisering och digitalisering av verksamheten för att kunna vara med och pressa kostnaderna som upphandlingar och prisjämförelser driver.

Stordriftsfördelar skapas genom att kunna stora bestånd med låga administrativa kostnader. Detta sker genom en allt mer aktiv flyttmarknad och ibland genom konsolidering av bolag.

Följ vår bevakning av den Nordiska pensions- och livförsäkringsmarknaden.

Regelefterlevnad inom försäkringsbranschen driver på konsolideringen

Regelefterlevnad inom försäkringsbranschen driver på konsolideringen Allt fler regelverk drabbar aktörerna i livförsäkringsbranschen och driver kostnaderna för aktörerna. Nu har styrelsen för IKANO Försäkring beslutat att avveckla livverksamheten. Den ökade regleringen och därmed ökade kostnader för efterlevnad (compliance) av regelverken är en av anledningar till att styrelsen i Ikano Försäkring beslutat sig för att sälja sin […]

Läs mer

CRS – lägg det på minnet!

Den Nordiska marknaden I år kommer de svenska aktörerna att rapportera uppgifter till den amerikanska myndigheterna via Skatteverket. Samma förfarande gäller för i stort sett alla länders skattemyndigheter och den amerikanska skattemyndigheterna IRS. Med rapporteringssystem på plats har de centrala planerare vid G20 och OECD utarbetat vad de kallar en ny “global standard” av automatiskt utbyte […]

Läs mer

Konkurrensen ökar på den svenska marknaden

Den Nordiska marknaden Förändringar på den svenska marknaden visar att konkurrensen hårdnar och att bolagens marknadsandelar blir allt mer lika. 2003 hade de fyra största bolagen 54 procent jmft med 42 procent 2013. Vi undrar vad det beror på? I en tidigare artikel tar vi upp ett antal faktorer som påverkat den svenska marknaden. Itello Insights: Oligopolmarknader […]

Läs mer

Fortsatt konsolidering på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden Skandia forsätter att reodla sin verksamhet. 2011 avvecklade Old Mutal Skandia Lifes unit-linked verksamhet i Finland. Nu avyttras alltså verksamheten med garantiprodukter till Nordic Insurance Consolidation Group – NICG. Skandia avvecklar sin verksamhet i Finland Vi sammanställde premierna för den konkurensutsatta marknaden i Norden och jämförde Skandias markandsande i respektive land av nyteckande premier. […]

Läs mer

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden I tre tidigare artiklar har vi analyserat de nordiska marknaderna. Nu tar vi och tittar närmare på aktörerna. Den enskilt största aktören har 13 procent av marknaden, därefter följer nio nästan lika stora aktörer. Bland de trettio största aktörerna finns det bara en som har verksamhet på alla fyra marknader – Nordea. Tre […]

Läs mer
1 2 3