Transparens i systemutvecklingen

Vi vill att våra kunder ska ha ett stort inflytande på innehållet i Inca. Tillsammans strävar vi efter att föra en dialog vid själva utformningen av enskilda funktioner. Dialogen för vi främst på så kallad funktionspaketnivå, som förklarar hur samlingar av funktioner logiskt och leveransmässigt paketeras. Dialogen sker mellan kunden och Itello via dedicerade kundteam, men också på gemensamma möten med alla Itellos kunder, som till exempel Inca User Group.

Syftet är att fånga kundernas faktiska verksamhetsbehov. Rollfördelningen innebär, i stora drag, att Itellos kunder uttrycker sina behov och att vi svarar med förslag på hur dessa behov ska uppfyllas. Vi presenterar då lösning och leveransplan. Vi ser inget egenvärde i att hitta på funktioner som inte kunderna efterfrågar. Vi vill inte heller riskera att senare­lägga viktiga funktionsförändringar. 

Utifrån insamlade behov från kunder, krav från myndigheter och omvärldsbevakning analyseras underlaget och sammanställs i ett antal funktionspaket. Funktionspaketen beskrivs i FunktionsPaketBeskrivningar (FPB). En sammanfattning av varje funktionspaket publiceras i god tid före varje större release i ett dokument kallat Planerade Funktioner (PF).

Under hela utvecklingsprocessen fördjupas och uppdateras beskrivningarna i funktionspaketbeskrivningarna. Kunderna har under utvecklingsprocessen tillgång till funktionspaketbeskrivningarna, som vi löpande fördjupar och uppdaterar. På så sätt förenklar vi kundernas arbete med att i god tid kunna planera resurser inför kommande releaser.